4 Matching Annotations
 1. Last 7 days
  1. the House may declare vacant the seat of a member who is absent for 60 days without permission, to wonder whether any suspension could traverse beyond this 60-day limit.

   suspension of MLAs

 2. Sep 2021
  1. Đọc sách nghe tưởng chừng là việc quen thuộc và phức tạp vô cùng đối với nhiều người mà lại trở nên đơn giản đến không tưởng với cách diễn tả sâu sắc qua từng câu chuyện của tác giả Phan Thanh Dũng.

 3. Feb 2021
 4. Dec 2017