30 Matching Annotations
 1. Apr 2024
 2. Jan 2024
  1. Hvordan selve situasjonen rundtkommunikasjonen oppleves og hvordan ikke-verbale uttrykksformer og kroppsspråk bidrar til åutfylle eller differensiere det verbale budskapet er ofte en viktig del av den totale kommunikasjonen.Vi beskriver forskningsfeltet Media Richness Theory (MRT) i studiens teoretiske rammeverk. MRTomhandler interaksjon mellom mennesker og det blir da viktig hvilket forhold og fokus sender ogmottager har til det medium som brukes, og legger vekt på i hvilken grad sender og mottager klarer åpersonrette kommunikasjonen

   Først funnet av linguanordica

   Tekstlikhet med FoU-en Virkninger av COVID-19 på tjenestetilbud, kommunikasjon og livssituasjon for eldre som mottar kommunale helse- og omsorgtjenester i Stjørdal kommune som Kjerkol var med på å skrive.

   Det er FoUen som vises til i parentes etter avsnittet, men det er ikke vist hva som er direkte sitater.

   Hvordan selve situasjonen rundt kommunikasjonen oppleves og hvordan ikke-verbale uttrykksformer og kroppsspråk bidrar til å utfylle og/eller differensiere det verbale budskapet er ofte en viktig del av den totale kommunikative situasjonen. Språk og kommunikasjon har vært et sentralt forskningsfelt i over hundre år, i sammenheng med MRT er det spesielt interessant hvordan aspekter rundt meningsinnhold i ord det blir lagt vekt på, samt forhold rundt ordbruk og symbolbruk. MRT handler om kommunikasjon som interaksjon mellom mennesker og det blir da viktig hvilket forhold og fokus sender og mottager har til det medium som brukes, MRT legger vekt på i hvilken grad sender og mottager klarer å personrette kommunikasjonen.

   https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/bitstream/handle/11250/2683050/FoURapport642020.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=9

  2. Dette igjen bidro til å redusere det mest fundamentale ifølelseshirearkiet, nemlig trygghetsfølelsen. Derfor er det også avgjørende å finnekommunikasjonskanaler som eldre føler seg trygge på

   Her er det to tekstlikheter med FoU-en Virkninger av COVID-19 på tjenestetilbud, kommunikasjon og livssituasjon for eldre som mottar kommunale helse- og omsorgtjenester i Stjørdal kommune som Kjerkol var med på å skrive:

   […] ensomhet bidrar til å redusere det mest fundamentale i følelseshirearkiet, nemlig trygghetsfølelsen

   og

   Når det gjelder eldre og kommunikasjon ser vi at det er avgjørende å finne kommunikasjonskanaler som eldre er kjent med og føler seg trygg på.

   https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/bitstream/handle/11250/2683050/FoURapport642020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  3. men han viser også til organisatorisk eller kollektiv taus kunnskap. Det er kunnskap knyttet tilorganisatoriske muligheter, prosedyrer og rutiner som har et strukturelt perspektiv i seg. Gotvassli(2015) refererer til Gottschalk (2004) som hevder at taus kunnskap er vanskelig å formalisere, noesom gjør at det er krevende å overføre kunnskapen og dele den med andre. Videre hevder han atden tause kunnskapen ofte ligger i relasjoner mellom personer innarbeidet i språkbruk og delteforestillinger (Gotvassli, 2015).

   Ny

   Tekstlikhet med Hvordan oppnå kunnskapsutvikling når «kunnskapen sitter i veggene»?, 2013

   Noe av kritikken mot Polanyi går ut på at han viser til psykologiske eksperimenter i arbeidslivet og i det daglige livet. Han er blitt kritisert i forhold til hvor vitenskapelige gode eksperimentene er og om hvor overførbar slike eksperiemnter er til en fagpersons virke (Westeren 2013).

   Gourlay (2005) sier at taus kunnskap kan knyttes til indidvidet, men han viser også til organisatorisk eller kollektiv taus kunnskap. Det er kunnskap knyttet til organisatoriske muligheter, prosedyrer og rutiner som har et strukturelt perspektiv i seg.

   En annen teoretiker Gottschalk (2004) hevder at taus kunnskap er vanskelig å formalisere noe som gjør at det er krevende for å overføre kunnskapen og dele den med andre. Videre hevder han at den tause kunnskapen ofte ligger i relasjoner mellom personer innarbeidet i språkbruk og delte forestillinger som kan sies å representere et prosessuelt kunnskapssyn.

   https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/bitstream/handle/11250/147275/ferdig%20rev%20master%20241013%20PDF.pdf#page=26

  4. Kunnskapshjelperne harsterk påvirkning på utvikling av forsterket tverrfaglig kunnskap og hjelper til å økekunnskapsspredning i hele organisasjonen. I tillegg vil hjelperen starte samtaler påvirke alle de femstegene i kunnskapsutviklingen. Gode samtaler fremmer kreativitet, stimulerer til utveksling av tauskunnskap, og utvikling og rettferdiggjøring av begreper

   Ny – usikker

   Tekstlikhet med artikkelen Hvordan skape kunnskap? på nettsiden til HR Norge, av Sven Kinden Iversen

   Alle de fem kunnskapshjelperne har en sterk påvirkning i utvikling av forsterket, tverrfaglig kunnskap og bidrar til å øke kunnskapsspredningen og redusere barrierer mot fri kommunikasjonsflyt.

   Den hjelperen som er mest knyttet til omsorg og relasjoner – «få i gang samtaler» påvirker alle de fem stegene i kunnskapsutviklingen. Kunnskapsutvikling forutsetter en god atmosfære, gode relasjoner mellom mennesker, og som bidrar til å bryte ned barrierer som ofte er organisasjonsskapte. Gode samtaler fremmer kreativitet og stimulerer til utveksling av taus kunnskap samt utvikling av begreper.

   Iversen er ikke nevnt i masteroppgaven, men alt dette er kun gjengiving av ideer fra en bok som blir grundig referert (Krogh, et al.). Hvor mange måter er det mulig å gjengi disse ideene på? Jeg vet ikke, men de ser ut til å ha klart å beskrive alle stegene uten å bruke noen tekst som ligner på den i nevnte artikkel. Legg gjerne inn en kommentar.

   https://www.hrnorge.no/fagomr%C3%A5der/kompetanseutvikling/kompetanseutvikling/hvordan-skape-kunnskap

  5. de kommunale helse- og omsorgstjenestene står overforstore utfordringer framover knyttet til flere eldre med hjelpebehov, nye og yngre brukergrupper,knapphet på personell og utfordringer relatert til samhandling mellom primærhelsetjeneste ogspesialisthelsetjeneste

   Ny

   Tekstlikhet med Sammendrag fra Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester Opplæringsbehov og utforming av nye tjenester – en sluttrapport, 2015

   De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer framover tilknyttet nye og yngre brukergrupper, flere eldre med hjelpebehov, knapphet på personell og utfordringer relatert til samhandling mellom kommunehelsetjenesten, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

   https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/285837/Dugstad_2015_Skriftserien_13.pdf

   Rapporten blir nevnt på side 89

  6. Digitalisering av kommunehelsetjenesten er å regne som organisasjonsutvikling i store virksomhetermed brede samhandlingsflater mot familie og lokalsamfunn og spesialisthelsetjeneste. Vi menerderfor at beskrivelsen kompleks problemløsning passer. Gjennom etablering av Værnes Respons, ha

   Ny

   Tekstlikhet med side 10 NOU 2011:11, 2011

   organisasjonsutvikling i store virksomheter med brede samhandlingsflater mot familie og lokalsamfunn og spesialisthelsetjeneste, og der brukerne bør utfordres og gis større innflytelse.

   https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/nou201120110011000dddpdfs.pdf#page=11

   3/3 ganger denne setningen er brukt

  7. Fyrlyktprisen deles ut for å fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT iforvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT.

   Ny – usikker

   Direkte sitat fra nettsiden til Fyrlyktprisen. Skal dette merkes som et sitat? Kommenter gjerne, de som kan mer om reglene rundt plagiering enn meg.

   https://www.nokios.no/fyrlyktprisen/

  8. organisasjonsutvikling i store virksomhetermed brede samhandlingsflater mot pasient eller bruker, familie og lokalsamfunn ogspesialisthelsetjeneste.

   Ny

   Tekstlikhet med side 10 NOU 2011:11, 2011

   organisasjonsutvikling i store virksomheter med brede samhandlingsflater mot familie og lokalsamfunn og spesialisthelsetjeneste, og der brukerne bør utfordres og gis større innflytelse.

   https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/nou201120110011000dddpdfs.pdf#page=11

   1/3 ganger denne setningen er brukt

  9. Digitalisering av kommunehelsetjenesten er å regne som organisasjonsutvikling i store virksomhetermed brede samhandlingsflater mot pasient eller bruker, familie og lokalsamfunn ogspesialisthelsetjeneste. Vi fi

   Ny

   Tekstlikhet med side 10 NOU 2011:11, 2011

   organisasjonsutvikling i store virksomheter med brede samhandlingsflater mot familie og lokalsamfunn og spesialisthelsetjeneste, og der brukerne bør utfordres og gis større innflytelse.

   https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/nou201120110011000dddpdfs.pdf#page=11

   2/3 ganger denne setningen er brukt

 3. Dec 2023
 4. Jun 2023
  1. Take a look at some of the artifacts from her archive, which includes 65,000 cross-referenced gags and is headed to the National Comedy Center.

   Joan Rivers' card catalog of ~65,000 cross referenced jokes will be housed at the National Comedy Center, a museum in Jamestown, NY.

 5. May 2023
 6. Nov 2022
 7. Jun 2022
  1. that

   that kan bruges her, fordi pronomenet indgår i en definerende relativsætning (kommaet før relativsætningen skyldes blot et indskud, så relativsætningen er altså ikke parentetisk).

  2. which

   which er brugt, fordi det relative pronomen ikke viser tilbage til en person. Det viser nemlig tilbage til at-home testing kits.

  3. that

   that kan bruges her, fordi pronomenet indgår i en definerende relativsætning.

  4. who

   who er brugt, fordi det relative pronomen viser tilbage til personer.

  5. who

   who er brugt, fordi det relative pronomen viser tilbage til personer. Helt præcist viser det tilbage til those, og those (som er et demonstrativt pronomen) henviser til mennesker i teksten.

  6. has to increase

   Singularis: Hænger sammen med subjektet the number of daily tests. Selvom subjektet indeholder ord i pluralis, så er kernen i subjektet number, som er singularis.

  7. is gaining

   Singularis: Verballedet hænger sammen med testing capacity in the U.S., som er singularis.

  8. require

   Pluralis: Verballedet hænger sammen med subjektet which, som fører tilbage til testing kits, der er pluralis.

  9. is

   Singularis: Hænger sammen med subjektet Boosting the testing volume, som er singularis.

  10. tests

   Singularis: Hænger sammen med who, som fører tilbage til someone. Pronomener, som ender på -body/-one/-thing, er altid singularis.

  11. reopen

   Pluralis: Verballedet hænger sammen med et subjekt i pluralis, gyms and restaurants.

  12. are considered

   Pluralis: Verballeddet hænger sammen med who, som fører tilbage til peoplePeople er altid pluralis.

  13. samples

   samples fungerer som et substantiv i betydningen "(medicinske) prøver". Det kan vi se på placeringen i sætningen, hvor det er tydeligt, at der er tale om noget, som skal leveres (hvilket peger på en ting, og dermed et substantiv). Vi kan også se det på bøjningen i pluralis (flertal).

  14. sample

   sample fungerer som et verbum i betydningen "at samle/udvinde testmateriale". Vi kan blandt andet se, at det er et verbum, pga. infintiv-markøren to foran. Vi kan også se det i betydningen, fordi det beskriver en handling, som læger eller patienter kan have brug for at udføre.

 8. Jan 2022
 9. Jul 2018
  1. game-based approach to teaching and learning.

   I feel like this would be a great approach for some kids who really love video games- its neat how this school incorporated classroom learning into this