15 Matching Annotations
 1. Feb 2021
 2. Oct 2020
 3. Aug 2020
 4. Jul 2020
 5. Jun 2020
 6. Feb 2019
  1. ಆವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದಡಾಗಲಿ,ಶ್ರೀಮಹಾದೇವನ ನೆನೆವಾತನದ್ಥಿಕ ನೋಡಾ.ಆತನಿಂದದ್ಥಿಕ ಕಂಗಳು ತುಂಬಿ ನೋಡುವಾತ.ಆತನಿಂದದ್ಥಿಕ ಕೈಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸುವಾತ.ಅದೆಂತೆಂದಡೆ, ಶಿವಧರ್ಮೇ-``ಲಿಂಗಸ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ದರ್ಶನಾತ್ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಶುಭಂ |ಶಿವಲಿಂಗಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕøತಂ |ಯಃ ಸ್ಪøಶೇದಪಿ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ನ ಸ ಪಾಪೈಃ ಪರಿಲಿಪ್ಯತೇ ||''ಎಂದುದಾಗಿ,ಅಂತಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗವನು ಹೆರೆಹಿಂಗದೆ ಅಂಗದ ಮೇಲೆನಿರಂತರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಪ್ಪಾತನೆ ಎಲ್ಲರಿಂದದ್ಥಿಕ ನೋಡಾಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.
 7. Jan 2019
  1. failing to recognize that my own identity was blinding me to opportunities that would allow my students’ identities to take center stage

   What are some ways I can help grad students at PSU see their blind spots?

  1. "We interpret this result as evidence of 'teaching to the exam,'" the authors write, "where TAs divulge information that is pertinent to the class’ exams if given the opportunity. Students who are more likely to interact with the TAs by attending the TAs’ discussion sections and office hours are the beneficiaries of teaching to the test."

   What are the other implications of this research? Is the recommendation that TAs should be paired with classes that most closely match their ethnicity?

 8. Feb 2018
  1. A story like Walker’s illustrates why the machete so well captures the problem of the tool vs. the weapon. This simple object is imbued with enormous symbolic political power, because its practical value can never be isolated from its violent potential.

   Object can signify any form of history, culture or emotion depending on how it presented. As Haltman puts it the views on objects can be potentially limitless but why do some views have more significance than the others. Well it all comes down to the culture of it. A recent bate on gun violence have surged popular media both main and social. Historically in America guns were used as a point of self-defense and a balance of power but recent tragedies in Parkland and Las Vegas and any other mass shooting in America has depicted them as killing machines. As practical as a "tool" maybe the cultural significance will always tip the scale to what society depicts it to be.

  2. Looking at the cover now, it’s hard not to notice that one of the villainous figures looks a lot like Fidel Castro, and one of his comrades wields a machete. It’s hard to say whether or not this moment of recognition is related,

   A great use of multimodal function here bringing in a book to the argument in hand. It brings in a entire view of American culture into the mix by depicting a machete as weapon. The way that the writer explains it and the picture depicted on the bottom show the machete to be a weapon of terror or fear, as oppose to the tool for survival and nourishment that the history would suggest. So in American culture could it be the a machete signifies weapons and fear more than tools? And considering that the writer he read it in high school it can be assumed that many english classes in throughout that sate even the nation have the same idea about it. As Haltman wrote it's important to know what the object might signify but attention how they might be signify. (4)

 9. Dec 2016
  1. Should open source projects look like companies? Of course not. For one thing, a company is a business, and an open source project is a community, with very different goals and needs.
  2. When we think of open source’s influence on software, we tend to think about the legal implications. Open source made it acceptable to share, use and modify software freely.But open source changed how software companies build proprietary products, too. That open source principles are being used to develop closed source software speaks volumes about its cultural legacy.
 10. Oct 2015
  1. As you know, hearsay has it that the island of Atlantis is in the process of rising again. but unlike your concept that such an event will have no value for you or modern day man, it will, indeed, have great value. The artifacts which will be unearthed will verify and substantiate the “chain of scientific being” which Mrs. Eddy spoke of in “Science and Health”.1 You see, Paul, the evolution of the earth, of mankind, on the planet, has been going on for centuries. The presence of the Christ has occurred many times in different names and nationalities and teachings—always within the framework of what could be understood at the time by the people being addressed. this happened in the case of the civilization which developed on Atlantis. The reason the reemergence of the island will be of exceeding, great significance to the world today, is that the Atlaneans were the first civilization, as a whole, to enter into that Place as Conscious Being, as Fourth-dimensional Man. The artifacts which will be found will serve to be the nail holes and spear wound which the doubting Thomas’s of the early decades or centuries of the Age of Aquarius will find resolving their doubts into Understanding. It will be “ancient objective proof” which will settle once and for all, for them, the actuality of the fact that Maitreya is, indeed, the reappearing of the Christ. The reemergence of the island, through further geographic displacement, will occur harmoniously and without causing great earthquakes and tidal waves. it will not happen soon, but it will happen. And these transcripts of our conversations will take their place in some way, further validating for those doubting Thomas’s the actuality about which they are in doubt.