21 Matching Annotations
 1. Jul 2022
  1. Albert said with Ohio’s permitless carry law, people should now assume that someone could have a firearm in their vehicles.

   Ohioans could openly carry for years, and CCW has been the law of the land since 2003... but you should NOW assume they have a firearm. 🙄

 2. Dec 2021
  1. Adam Bienkov. (2021, December 14). Conservative MP Desmond Swayne says the “carnage” on UK roads is “certainly killing more people than Covid at the moment”. For context there were just 1,460 deaths on British roads in the whole of 2020, compared to more than 4,000 deaths of people with Covid last month alone. Https://t.co/NVD6SxhTKB [Tweet]. @AdamBienkov. https://twitter.com/AdamBienkov/status/1470783359064358929

 3. Aug 2021
  1. What are the best features of Agra Etawah **[Toll Road Project]

   On September 1, 2015, the NHAI and AETPL (AE Tollway Private Limited) (a Concessionaire), a SPV of IRB Infrastructure Developers Ltd., went into a Concession Agreement to make, work and keep up the Agra Etawah Bypass NH 2 Project. The franchise season of the Project is quite a while from the Appointed Date. The Concessionaire is allowed to accrue the exhorted customer cost from the road customers during this period. AETPL was completed to grow a 124.52 Km part of NH 2 among Agra and Etawah in Uttar Pradesh from four ways to six ways on a BOT evidence or a DBFOT plan. Agra Etawah Toll Road Project contains the share of NH 2 from km 199.66 to 323.525

   The project features are as under:

   124.52 km of six-way carriageway 747 Lane km 84.725 km of organization road 30.282 km of slip road 3 huge expansions 30 minor expansions 7 flyovers 7 rail course over-ranges 3.08 km uproar impediments 44.68 km edified stretch with streetlights 213 courses 12 vehicular underpasses 10 light vehicle underpasses 6 man by walking underpasses 164 assemblies 4 truck lay byes 22 vehicle straights 2 toll cost courts – FASTag pleasing Rs.3,244 Crs is the Project Cost 24 Years is the Concession Period

   Path depiction:

   NH 2, for the most part implied as Delhi–Kolkata Street, is a clamoring National Highway in India that energies through the states of Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and West Bengal. Agra Etawah Toll Road Project is important for the most objective decided and famous Golden Quadrilateral project strived by the NHAI. The project highway goes through Agra, Firozabad, Mainpuri and Etawah area in the State of Uttar Pradesh. Serious towns/metropolitan payments obviously are Agra, Etmadpur, Firozabad, Shikohabad, Jaswantnagar and Etawah. Agra is a perceptible spot in the crusade business map with three heritage milestones – Taj Mahal, Fatehpur Sikri, Red post and the fourth world inheritance site is bird refuge at Bharatpur National Park. Akbar's Tomb in Sikandra and Itmad–ud Daula's interment place have been proposed for a world heritage site task.

   Agra Etawah Toll Road Project

 4. Jun 2021
 5. Apr 2021
  1. (This is for VI 5) I was wondering where/what city Cathay was, and it turns out to be an alternative name for China.Lop is also a city that at the time, belonged to the khan of the Mongols, but the description specifically mentions European traders. This makes me believe that this map was depicting part of the silk road. This is also connected to the reading we did this week, because the city of Lop was owned by the Mongols, and trade between these cities was most likely encouraged by the relative safety of the Mongol era.

  1. Refinement usually consumes no more than 10% of the capacity of the team. 

   It used to give me a good reason to point to the Scrum Guide when the team was annoyed by the number of refinement hours during a sprint.

   With more experience, it becomes clear that the number of refinement hours spent should not depend on the Scrum Guide but on the readiness of work. A better measure, and this differs from team to team, is how many stories shall be ready at all times? One to three sprints worth of ready work? At least enough work should be ready before Sprint Planning, so that the actual sprint delivers done work (and not more refinement work, only.)

   Refinement hours spent also depend on how predictable the work is on the Product Owner’s roadmap and if there is a need to do first iterations of refinement on future releases, months away to have a very high level estimate of effort.

   Opinions?

 6. Feb 2021
 7. Sep 2020
  1. I was… not one of those assigned to watch our chosen one, so I can’t say much about exactly what happened within the walls of that house, but it seems the fight scarred the place in a way far deeper than simple fire. A scar in reality, that I believe has since been compounded by the interferences of other powers.
  2. The compromise we came to was Hill Top Road. We knew it was a stronghold of the Web, full of other children Agnes’ age. We would supervise from a distance, but were confident she would be in no danger. The Mother of Puppets has always suffered at our hand; all the manipulation and subtle venom in the world means nothing against a pure and unrestrained force of destruction and ruin.
 8. Jun 2020
 9. Jan 2020
 10. www.bigsurcamp.com www.bigsurcamp.com
  1. 4 people 54, 58, 60, 64, 66, 70, 101, A, B 

   4 person cabins

 11. Mar 2019
  1. The European Unionhad filed a complaint with the World Trade Organization (WTO) about China’s practices of forcing technology transfer as a condition of market access. Under WTO rules, countries may impose tariffs on subsidized goods from overseas that harm domestic industries

   Italy joined Belt and Road Initiative in March 2019.

 12. Aug 2018
 13. Jan 2018
  1. Irwin Consulting Services Review - Hur man ser till en säkrare vinter Road Trip

   Vintersäsongen ger skönheten i kallt och vitt natur. Många människor ser fram emot denna typ av väder eftersom de kan stanna insvept i sina filtar eller jackor hela dagen medan du dricker varm choklad och titta på bra filmer. Denna månad kan vara den mest spännande månaden för många familjer på grund av semesterperioden, och en massa människor gör sista minuten shopping och få alla sina förberedelser gjort. Med detta, många individer blir upptagen med sina bilar för att gå till olika ställen att köpa saker eller produkter som de behövde för sin jul-och nyårsfester. Andra har gjort utomhusaktiviteter med sina familjemedlemmar, vänner eller kollegor.

   Men oavsett vad orsaken är, att använda bilen under denna säsong kräver noggrann förberedelse för att undvika olyckor på vägen. Irwin konsulttjänster skulle vilja ge lite hjälp i detta avseende genom några användbara riktlinjer som klarlagts i nästa styckena.

   Överväg att byta till vinterdäck. Detta är ofta rekommenderas av många experter, särskilt under denna säsong, och det är även obligatoriskt på vissa platser i USA. Snö eller vinterdäck ger dragkraft som är bättre än alla andra däck när temperaturen är på eller under 7 grader Celsius. Sådan möjliggör större kontroll och kortare stoppsträckor på väg ytor under det kalla och snöiga vädret. Om du märker att några av dina familjemedlemmar, släktingar eller vänner inte äger denna typ av däck, då måste du råda dem att köpa några för sin egen säkerhet och för alla människor som kommer att rida med dem i sina bilar. Priset på denna typ av däck kan vara högre än andra, men du kan vara säker på att det är allt värt det i det långa loppet.

   Sätta drifter i beaktande när du är på väg. Du vill inte vara inblandad i några riskfyllda bil snurrar scenarier rätt? Det vore bäst att vara försiktig med snödrivor eftersom även om du kör på en tydlig väg, men med lite fart, kan starka vindar av vintern driva dessa drivor på den klara vägen, vilket kan leda till oönskade olyckor om du inte är uppmärksamma.

   Se till att locken är ordentligt täckta. För att förhindra fukt från frysning, måste du täcka däck ventiler. Gör detta, kan du undvika luft från att fly med locken ordentligt täckt och även förhindra att ha ett platt däck.

   Ge tillräcklig luft. Att gå ut ur huset och delta i långa resor med din bil kan vara en utmaning i vintersäsongen på grund av förändringen i temperaturer och andra relaterade aspekter. Om du vill möta de snöiga vägar beredda, då ofta kontrollera ditt däcktryck. Se till att inkludera detta villkor på ditt däck underhåll för att få däcken i sin bästa form även med låga temperaturer och högt lufttryck.

   Förberedelse är alltid nyckeln. Du kan inte vinna mot vinterväglag om du inte är beredd att möta dess konsekvenser. Ta med dig några hattar, vantar, och även en spade organiserade inuti din bil trunk. Inkludera i din vinter Driving kit en Kitty kull också eftersom det kan ge dragkraft till din bil på isiga eller snöiga vägar. Ta med en extra kanna av vinter vindrutespolarvätska samt särskilt under långa resor för att säkerställa synlighet.

   Förmedla kunskapen. Vissa tonåringar har oftast en mindre ordentlig förståelse av vinterväglag. Det är din plikt som vuxen att påminna dem om de centrala frågor att tänka på inför en snöig väg att upprätthålla sin säkerhet och sina unga liv. Irwin Consulting Services ville att du skulle vara deras väktare på vägen, och om du är en tonåring läser detta då alltid komma ihåg att vara förberedd och vara försiktig, och alltid lyssna på råd från dina äldre familjemedlemmar eller vänner.

   Dina däck har också sina gränser. Du bör ha tillräcklig kunskap för att identifiera när du ska ersätta dem för gott. Du kan ändra vinterdäck varannan till tre säsonger per designad av bil experter. Om du ville ge nytt syfte till din gamla däck, en däck samlare vet de bästa sätten, så bättre komma i kontakt med en i ditt grannskap.

   Irwin Consulting Services hade tidigare gett några tips och riktlinjer för hur man kan säkerställa inomhus och utomhus säkerhet under denna semester säsong, och denna artikel är en del av deras mål att ge användbar information till allmänheten att se till deras säkerhet under alla väderförhållanden.

  1. Irwin Consulting Services Review - How to make sure of a safer winter road trip

   Winter season brings in the beauty of cold and white nature. Many people look forward to this kind of weather because they can stay wrapped in their blankets or jackets the whole day while drinking hot chocolate and watching good movies. This month can be the most exciting month for many families because of the holiday season, and a lot of people are making last minute shopping and getting all their preparations done. With this, many individuals are getting busy using their cars to go to different places to buy things or products they needed for their Christmas and New Year celebrations. Others have been doing outdoor activities with their family members, friends or colleagues.

   But no matter what the reason is, using your car during this season requires careful preparation to avoid accidents on the road. Irwin Consulting Services would like to provide some help in this regard through some helpful guidelines elucidated in the next paragraphs.

   Consider changing into winter tires. This is often advised by many experts especially during this season, and it is even mandatory on particular places in the United States. Snow or winter tires provide traction that is better than all other tires when temperatures are at or below 7 degrees Celsius. Such allows greater control and shorter stopping distances on road surfaces during the cold and snowy weather. If you notice that some of your family members, relatives or friends don’t own this kind of tire, then you must advise them to buy some for their own safety and for all the people who will be riding with them in their cars. The price of this kind of tire can be higher than others but you can be certain that it is all worth it in the long run.

   Put drifts into consideration while you’re on the road. You don’t want to be involved in any risky car spins scenarios right? It would be best to be careful with snow drifts because even if you’re driving on a clear road but with some speed, strong winds of winter can push those drifts on the clear road, which can lead to unwanted accidents if you’re not paying attention.

   Make sure to properly cover the lids. In order to prevent moisture from freezing, you must cover the tire valves. Doing this, you can avoid air from escaping with the caps properly covered and also prevent having a flat tire.

   Provide sufficient air. Going out of the house and engaging in long trips with your car can be a challenge this winter season because of the change in temperatures and other related aspects. If you wish to face the snowy roads prepared, then often check your tire pressure. Make sure to include this condition on your tire maintenance to have the tires in its best shape even with low temperatures and high air pressure.

   Preparation is always the key. You can’t win against wintery roads if you’re not prepared to face its consequences. Bring with you some hats, mitts, and even a shovel organized inside your car trunk. Include in your winter driving kit a kitty litter too because it can provide traction to your car on icy or snowy roads. Bring an extra jug of winter windshield washer fluid as well especially during long trips to ensure visibility.

   Pass on the knowledge. Some teenagers usually have a less proper understanding of wintery roads. It is your duty as an adult to remind them about the pivotal matters to consider in facing a snowy road to maintain their safety and their young lives. Irwin Consulting Services wanted you to be their guardian on the road, and if you’re a teen reading this then always remember to be prepared and be careful, and always listen to the advice of your older family members or friends.

   Your tires also have its limits. You should have ample knowledge to identify when to replace them for good. You can change winter tires every two to three seasons as per advised by car experts. If you wanted to give new purpose to your old tires, a tire collector knows the best ways, so better get in touch with one within your neighborhood.

   Irwin Consulting Services had previously provided some tips and guidelines on how to ensure indoor and outdoor safety during this holiday season, and this article is part of their objective to give helpful information to the public in making sure of their safety during any weather conditions.

 14. Jun 2017
 15. May 2017
  1. Mackenzie Highway
   The Mackenzie Highway is the longest in the Northwest Territories. It begins at the Northwest Territory and Alberta border and ends at Wrigley, Northwest Territory. It is approximately 690 kilometers or 429 miles long. About 280 kilometers are paved while the rest of the highway is covered with gravel (Government of Northwest Territories, n.d.). The construction of this highway was ongoing between the 1940s and 1970s. In 1945, the Canadian federal government and the government of Alberta signed an agreement to build an all-weather road that would replace the existing Caterpillar tractor trails from Grimshaw to the Great Slave Lake of Hay River (Prince of Wales Northern Heritage Center, n.d.). As time passed and focus shifted to fossil fuel collection, the motivation behind further construction of the Mackenzie Highway was in “anticipation of a major oil pipeline development along the Mackenzie River valley” (Pomeroy, 1985). The intended use of the highway was to enable the pipeline developers to haul construction materials throughout the area. During its construction, many chiefs of the Indian Brotherhood opposed the completion of the Mackenzie Highway. There was additional opposition voiced from the people of Wrigley who also did not support further construction of the Mackenzie Highway (Cox, 1975). 
   

   References

   Cox, B. (1975). Changing Perceptions of Industrial Development in the North. Human Organization, 27-33.

   Government of Northwest Territories. (n.d.). Transportation Highway 1. Retrieved from Government of Northwest Territories: http://www.dot.gov.nt.ca/Highways/Highway_System/NWTHwy1

   Pomeroy, J. (1985). An Identification of Environmental Disturbances from Road Developments in Subarctic Muskeg. Arctic, 104-111.

   Prince of Wales Northern Heritage Center. (n.d.). Historical Timeline of the Northwest Territories. Retrieved from Prince of Wales Northern Heritage Center: http://www.nwttimeline.ca/1925/1948_MackenzieHighway.htm

  2. Denison Ice Road
   The Denison Ice Road was constructed by John Denison, an ice road engineer, and his crew. He drove a Caterpillar tractor which pull freight sleighs in harsh environments like those found in Alaska. His experiences with these long drives between mines sparked his interest in designing a road that could support regular transport trucks and vehicles (Princes of Wales Nothern Heritage Center n.d.). The construction of the Denison Ice Road began in the late 1950s. This road was planned to connect Yellowknife through the Arctic Circle to the Great Bear Lake silver mine. This distance totaled about 530 kilometers or 323 miles. John Denison and his crew worked with Byers Transport to complete the construction of Denison Ice Road. Byers Transport was a company that was at the forefront of ice road construction in the North. The construction of the Denison Ice Road was built through some of the most isolated terrain in the sub-arctic region. In 1988, John Denison received the Order of Canada for his successful construction of and ingenuity in building winter roads (Yellowknifer 2001). A detailed account of the experiences of John Denison and his crew during the construction of the Denison Ice Road can be found in “Denison’s Ice Road” by Edith Iglauer. A copy of “Denison’s Ice Road” can be found by following this link: http://www.barnesandnoble.com/w/denisons-ice-road-edith-iglauer/1100112712?ean=9781550170412. 
   

   After completing the Denison Ice Road project, John Denison worked on the construction of a road to Tundra Mine and Discovery Mine. John Denison was married to Hannah with whom he had four kids. His family resided in Edmonton, Alberta and then Kelowna, British Columbia (Yellowknifer 2001).

   References

   Princes of Wales Nothern Heritage Center. n.d. Historical Timeline of the Northwest Territories. Accessed May 7, 2017. http://www.nwttimeline.ca/1950/1959_Denison.htm.

   Yellowknifer. 2001. Articles on John Denison. January 10. Accessed April 9, 2017. http://www.harbourpublishing.com/excerpt/DenisonsIceRoad/webonly/109.

 16. Jun 2016
  1. It is important to note, however, that throughout all of this, we have always had the best intentions.

   Will sound like a rhetorical question, but still: why is it important to note this? Or, more specifically, who is this important for? People from this project have been heard clinging to their intentions, before this (as Courtney Martin notes, very candid) update. In some ways, the “best intentions” are the very problem to be solved. The project wasn’t something which happened from the ground up. It was based on some people’s best intentions. As Martin also noted, those on the other side of the equation probably didn’t receive the same kind of apology. But they’re the real victims, here. In this kind of work, doing something is often much much worse than doing nothing. This update, while candid, resonates with Negroponte’s attitude:

   people really don't want to criticize this, because it is a humanitarian effort, a nonprofit effort and to criticize it is a little bit stupid, actually.

   As Tiny Spark is showing, time and time again, humanitarianism is precisely what requires deep and broad critical thinking. Not merely “best intentions”.