144 Matching Annotations
 1. Last 7 days
  1. ότι δήθεν ο Δ. Κουφοντίνας πήγε σε αγροτική φυλακή λόγω κάποιου ευνοϊκού νόμου του Σύριζα

   Δεν είναι έτσι??

  1. φωτογραφία της νεκροτομής του 33χρονου Χόγκερ Μάινς, μέλους της δυτικογερμανικής ένοπλης ακροαριστερής οργάνωσης «Φράξια Κόκκινος Στρατός» (RAF), μετά το θάνατό του στις φυλακές Βίτλιχ (9/11/1974) ύστερα από απεργία πείνας 58 ημερών.

   Εχουν κι οι Γερμανοί νεκρούς από απεργία πείνας. Η φωτό δεν υπαρχει στην wikipedia.

 2. Feb 2021
  1. A Nix expression describes everything that goes into a package build action (a “derivation”)

   Come up with an ultimate definition for what a "derivation" is.

   So round up all the places where it is mentioned across Nix* manuals, and check out these:


   From Nix Pills section 6.1. The derivation function (see annotation):

   A derivation from a Nix language view point is simply a set, with some attributes. Therefore you can pass the derivation around with variables like anything else.

   So there is clearly an ambiguity between what derivations are perceived to be and what is stated in the Eelco Dolstra's PhD thesis. Or maybe I'm having issues with reading comprehension again...

  2. The command nix-shell will build the dependencies of the specified derivation, but not the derivation itself. It will then start an interactive shell in which all environment variables defined by the derivation path have been set to their corresponding values, and the script $stdenv/setup has been sourced. This is useful for reproducing the environment of a derivation for development.

   QUESTION: What exactly does nix-shell execute from the Nix expression (i.e., shell.nix, default.nix, etc.)?

   ANSWER: Based on my current understanding, the answer is everything. It calls $stdenv/setup (see annotation below) to set up the most basic environment variables (TODO: expand on this), and "injects" the most common tools (e.g., gcc, sed) into it.

   It also defines the phases (TODO: verify this) and builder functions, such as genericBuilder. For example, the default builder is just two lines:

   source $stdenv/setup
   genericBuild
   

   TODO: pkgs/stdenv/generic/builder.sh is a mystery though.

   QUESTION: Once dropping into nix-shell, how do I know what phases to execute by looking at a default.nix? (E.g., [..]freeswitch/default.nix)

   ANSWER: As far as I can tell, one can override the phases in their Nix build expression (to build the derivation, see at the bottom), but they won't get executed as only the $stdenv/setup (see above) will get sourced, and no builders are called that, in return, invoke the phases (again, see above).

   So if one is using nix-shell

   • to create/hack on a package, the person has to manually invoke the builder or phases (TODO: still fuzzy on this subject)

   • to set up an environment, then one doesn't even have to worry about builders/phases because we just use nix-shell to clear the environment and to inject tools that we need for a given task

   QUESTION: When dropping into nix-shell, is this Nix expression (i.e., freeswitch/default.nix) executed? Or just parts of it?

   ANSWER: As stated above, all of the input Nix expression is evaluated, but no builders and build phases are called; although, nothing prevents one to override the phases, in case they are creating/hacking on a package.

   QUESTION:

   The command nix-shell will build the dependencies of the specified derivation, but not the derivation itself.

   What is the "derivation" here exactly? I know that it is a build expression, but does that mean the default.nix (or other Nix expression) nix-shell is invoked with?

   <sup>This statement also seems like a contradiction with how `nix-shell` works (i.e., if one issues `nix-shell -p curl`, then `curl` will be available in that sub-shell), but `-p` acts like a shortcut to as if `curl` had been listed in `buildInputs` so this is not the case.</sup>

   ANSWER: I have the feeling my confusion comes from the fact that the term "derivation" is used ambiguously in the manuals, sometimes to mean multiple things (see list below).

   TODO: Substantiate this claim, and make sure that it not coming from my misunderstanding certain topics.

   • Nix build expression (such as default.nix) whose output is going to become the store derivation itself (see last item at the bottom about the Nix manual's glossary definition)

   • store derivation.

   Had multiple cracks at unambiguously define what a derivation is, and here's a list of these:

  3. substitute

   this is another key topic. Also:

   • substitute vs. substituter => this (I think)

   See annotations with the substitute tag

  4. garbage collector roots

   Definitely avoid this, when a term is used but only introduced formally way later. (There is also a reference to "garbage collector roots" almost at the beginning as well.)

  5. user environment
  6. 4.3.1. Change the Nix store path prefix

   There is a lot of place in this manual (and probably in the others as well) where the prefix is referred to (usually with italics, such as "prefix/store"), so in the book

   • this should be linked to this section (or the one in the book), and

   • establish a clear and well-communicated notation to convey this

  7. You can uninstall Nix simply by running: $ rm -rf /nix
  8. $ mkdir /nix $ chown alice /nix

   Traditionally, when a command should be invoked with sudo, it is either included in the example, or the shell indicator is # instead of $.

  9. To explicitly select a single-user installation on your system:

   It should be noted in this section also that since nix 2.1.0, single user install is the default.

  10. since packages aren’t overwritten, the old versions are still there after an upgrade. This means that you can roll back to the old version:

   Wouldn't hurt to tell folks that this is a convenience layer, and one could also just use the old package from the /nix/store, even though that path would be long and obscure; one could use symlinks of course.

   Or, onc could just use nix-shell -p that specifies a specific version (that's already in the store), but, of course, it's not that simple...

   https://github.com/NixOS/nixpkgs/issues/9682

  1. Сбор актуальных новостей с учётом фильтров.Просмотр отфильтрованных новостей.

   axol

   • Establish the number of Rubik's cube combinations.
   • Establish "algorithm" capabilities based on the x12 "impossible" cubes.
   • "Signmaster notation" for describing algorithm moves.
   • x2 links to youtube tutorials.
  1. raise issues if something in the instructions is unclear.

   File bug after having configured [[promensia]]:

   • twitter-archive cannot work alone (without twint).
  1. 18.6. Patches Patches available online should be retrieved using fetchpatch. patches = [ (fetchpatch { name = "fix-check-for-using-shared-freetype-lib.patch"; url = "http://git.ghostscript.com/?p=ghostpdl.git;a=patch;h=8f5d285"; sha256 = "1f0k043rng7f0rfl9hhb89qzvvksqmkrikmm38p61yfx51l325xr"; }) ];

   ... and from Chapter 11:

   fetchpatch works very similarly to fetchurl with the same arguments expected. It expects patch files as a source and and performs normalization on them before computing the checksum. For example it will remove comments or other unstable parts that are sometimes added by version control systems and can change over time.

   ... and also adding highlight of 19.3. Submitting security fixes

   because these are the only places I've seen fetchpatch mentioned.

   From the wild in freeswitch/default.nix in Nixpkgs:

   stdenv.mkDerivation rec {
    pname = "freeswitch";
    version = "1.10.5";
    src = fetchFromGitHub {
     owner = "signalwire";
     repo = pname;
     rev = "v${version}";
     sha256 = "18dhyb19k28dcm1i8mhqvvgm2phsrmrwyjmfn79glk8pdlalvcha";
    };
   
    patches = [
     # https://github.com/signalwire/freeswitch/pull/812 fix mod_spandsp, mod_gsmopen build, drop when updating from 1.10.5
     (fetchpatch {
      url = "https://github.com/signalwire/freeswitch/commit/51fba83ed3ed2d9753d8e6b13e13001aca50b493.patch";
      sha256 = "0h2bmifsyyasxjka3pczbmqym1chvz91fmb589njrdbwpkjyvqh3";
     })
    ];
    postPatch = ''
     patchShebangs   libs/libvpx/build/make/rtcd.pl
     substituteInPlace libs/libvpx/build/make/configure.sh \
      --replace AS=\''${AS} AS=yasm
   
     # Disable advertisement banners
     for f in src/include/cc.h libs/esl/src/include/cc.h; do
      {
       echo 'const char *cc = "";'
       echo 'const char *cc_s = "";'
      } > $f
     done
    '';
   
  2. 6.5. Phases

   Not sure why this isn't called build phases... See also.

  1. You have to interpret your sources and then rely on your own thoughts henceforth to get the maximum benefit. Collecting information does not increase your knowledge.

   Useful tip about personal notes.

  1. Hypothesis client doesn’t load automatically on PDFs,

   You may upload and annotate local files using the "docdrop" service, which works for many kinds of files, word docs, exce & epub. They are all converted to PDF or CSV.

  1. Merging distribute knowledge is an excersize on the abstractness of ontologies vs the practicality of schema-less graph knowledge.

   Maybe a bit vague (the article), maybe re-read it. But i really appreciate the boldness [[agora]] try to solve the same problem.

 3. Jan 2021
 4. Nov 2020
  1. 2️⃣ Unfollow everyone on social media and start over. Try to follow NO people who look like you* 📌 Follow a spread of race, gender (expression, identity), orientation, physical ability, neurodiversity, nationality, socioeconomic status. Use Tokimeki Unfollow to mindfully assess who you follow. Note about who you follow: Follows are endorsements, even if you don't see it that way. To protect our safety, many marginalised folks will often look to see who you're following. You can continue of course to follow whomever you want. And we can continue to protect ourselves by using this as a barometer. *I know you still will. I said try.

 5. Oct 2020
  1. Chenget al.[92] design a multi-channel parts-aggregated deep convolutional network byintegrating the local body part features and the global full-body features in a triplet training framework

   TODO: read this and find out what the philosophy behind parts-based model is??

  2. adaptive average pooling

   what is this?

  3. Generation/Augmentation

   TODO: read

  Tags

  Annotators

  1. What do I mean by “better”? Computing aids and encourages humanity’s noblest pursuits: science, reason, art, philosophy. Computing directly supports improving the mental health, physical health, prosperity, and happiness of all humans. Computing help us master (or at least, doesn’t intensify) our problematic tendencies: addiction, status anxiety, socioeconomic divisions, tribalism, fear, hate. The economic and intellectual horsepower in Silicon Valley and the wider tech world seems to be pointed away from these goals. For example: algorithms designed to maximize watch time, the social media outrage machine, loot boxes and other psuedo-gambling, and smartphone notifications activating Skinner-box tendencies.
  1. The last time the financial press indulged in massive coverage of BlackRock was during the 2016 U.S. presidential campaign, when numerous financial pundits were exchanging gossip about Fink’s desire and potential to be Hillary Clinton’s Treasury Secretary.

   I forgot about this.Wow blackrock may be the domino

  1. profile() = atom()

   This should be profile() = default | atom() because the httpc service is automatically started with the default profile (called default) when inets is started.

   See also How to get more information about error when starting Inets httpd?

 6. Sep 2020
  1. which in October shuttered the online black market Silk Road and seized its $3.5 million cache of Bitcoin. "The FBI is now one of the largest holders of Bitcoin in the world," Andresen says.

   [ ] Fact Check

   Is this true? We NEED to either remind the FBI they seized more money but had weak hands.

   OR

   This isn't true and we need to call out Gavin Andresen on providing lies to reporters.

  2. "You want to know about my amazing physicist brother?" says Arthur Nakamoto, Satoshi Nakamoto's youngest sibling, who works as director of quality assurance at Wavestream Corp., a maker of radio frequency amplifiers in San Dimas, Calif.

   [ ] Look up what Arthur Nakamoto is doing in 2020

 7. Aug 2020
  1. It also adds safety through a property called parametricity. If we pretend that there are no infinite loops or exceptions (it’s okay to do that, so we will do it throughout this article), then the function is actually fully determined by its type. In other words, if we see the type a -> a, we know that the corresponding value must be the identity function.

   If this would be the first time I came across parametricity, I wouldn't understand what it means.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Parametricity

   In programming language theory, parametricity is an abstract uniformity property enjoyed by parametrically polymorphic functions, which captures the intuition that all instances of a polymorphic function act the same way.

   That is, a function with the type signature a -> a has only one implementation: it can only return its input. In a similar fashion, a -> b -> a will only return the first argument and ignore the second. And so on.

  1. builtins.attrValues set

   TODO: Is this the same as lib.attrsets.attrValues in nixpkgs?

  1. 5.1.2.6. lib.attrsets.attrValuesattrValues :: AttrSet -> [Any]

   TODO Is this an alias to builtins.attrValues?

  2. TODO: document lib.mkIf

   Found a description in the NixOS manual:

   The special function mkIf causes the evaluation of the conditional to be “pushed down” into the individual definitions, as if you had written:

   config = {
    environment.systemPackages = if
   config.services.httpd.enable then [ ... ] else [];
    ...
   };
   
  3. TODO: document lib.mkDefault

   Not mentioned in any of the manuals (i.e., nix, nixpkgs, NixOS), only the NixOS options page has 1 mention:

   Some promising search result (in the order of relevance):


   From source:

    mkOverride = priority: content:
     { _type = "override";
      inherit priority content;
     };
   
    mkDefault = mkOverride 1000; # used in config sections of non-user modules to set a default
   

   It seems that all the mkOverride calls set up a priority for certain actions.

  4. String -> Any -> { name = String; value = Any }

   Fix: add semicolon after last Any. (same above in the main type signature)

  5. Attribute-Set

   This should read "Attribute Set Functions". Nowhere else is attribute sets spelled as "attribute-set".

   edit: Alright, "attribute-set" is used in total of 4 times, whereas "attribute set" is used 112 times.

 8. Jul 2020
 9. Jun 2020
  1. we expect the crisis to significantly increase the adoption of online and omnichannel delivery models.

   Send to Qianwen to use in the importance of omnichannel deliveries.

 10. May 2020
  1. They record where you come from, what pages you visit, how long you stay on each, where you click and where you go next.

   imagine if this information was available to you instead

  1. StorexHub is our offline-first API and plugin platform that allows you to work with Memex data outside of the browser. But it also works between different apps, making it a bit like an offline-first Zapier. You can query Memex data, listen to changes or write to its database.
  1. Nototo is a spatial note-taking app. It lets you build an ever-expanding, topographical map containing your notes and writing. The app is designed this way to take advantage of another aspect of spatial interfaces: our brains remember spaces better than raw information. In this regard, Nototo is like a software manifestation of a memory palace.
 11. Apr 2020
  1. nix path-info shows information about store paths, replacing nix-store -q. A useful feature is the option --closure-size (-S). For example, the following command show the closure sizes of every path in the current NixOS system closure, sorted by size: nix path-info -rS /run/current-system | sort -nk2

   The Nixpkgs pull request template has a checkbox "Determined the impact on package closure size (by running nix path-info -S before and after)" but there is only 4 instances of path-info in the Nix manual (and none in the Nixpkgs manual).

   nix --help says

   path-info    query information about store paths
   

   so the command works at the bottom but what switches are available for example? From the examples, -r and -S is valid but where are they documented?

   nix path-info -rS $(readlink -f $(which vim))

  1. 슬랙의 최신 기능인 워크플로우 빌더(Workflow builder)는 누구나 자동화된 작업을 만들어주는 툴입니다. 코딩을 못하(거나 잊어버린 사람 )도 자동화 로직을 만들 수 있어요. 예를 들어 팀의 신규 입사자를 환영하기 위해 #team-product-manager 채널에 간단한 온보딩 워크플로우를 추가하면, 신규 입사 PM에게 자동으로 환영 패키지와 함께 온보딩 체크 리스트 문서가 전달됩니다.

   어떻게 활용할 수 있는지 좀 더 알아봐야 할 것 같음

 12. Feb 2020
  1. How does Perma.cc work? You give Perma.cc the URL of the page you want to preserve and cite. Our software visits that URL, preserves what's there, deposits it into our collection, and gives you a unique URL (e.g. "perma.cc/ABCD-1234") - a "Perma Link" - that points to the record in our collection. You then can use that Perma Link in your citation to give readers access to a stable, accurate record of the source you referenced, even if the original disappears from the web.

   how does this compare to other web archive tools? is it really "permanent"? any disadvantages of this tool?

  1. why is board game so popular in Germany? does this award contribute to the healthy development of this market?

  1. Planning

   A very transparent way of author-reader communication, really give readers great anticipation. the whole website feels like a open-source project, with various media input (fan pic, character design, spotify play list)

 13. Jan 2020
  1. Services can be started when a device is plugged in,

   kobuddy?

  1. something that would be fixed when types are modeled as ∞\infty-groupoids instead of setoids, as in the HoTT line of work.
 14. Dec 2019
  1. Even though Ahrens argues that there neither can nor should be any overview, I disobediently wrote another script to make an SVG image of it using GraphViz. I originally had it generating PNGs but they rapidly got too large. Here’s what the whole system looks like as of this morning:

   cool!

 15. Nov 2019
  1. Check out my guide to VO2 Max, including the numbers, my lab test, and how to estimate your VO2 Max.
  2. Check out my blood test guide, Know Thy Blood or my blood test biomarker directory for an FAQ and information on the best tests.
  3. Blood Pressure Monitors: High blood pressure is a well-known health risk factor, especially when combined with smoking, obesity, or genetic markers. You can get this measured at your doctor’s, a health clinic, or even using an at-home monitor. Check out my guide to blood pressure tracking
  1. Here’s a report (a) from a person who I trust a lot describing how they cut their sleep from 8 hours to 6.3 hours a day and sustained it for more than a year. Here’s a detailed story (a) with many practical tips from a friend of mine who experimented with many different ways of sleep reduction, including hardcore polyphasic sleep, and settled on the same 6.3 hours of sleep per day schedule. Here’s the best general overview (a) of these styles of sleep that I found.
  1. I recommend those that Michael Nielsen follows, and this list from Prof. Katharine Hayhoe. Here are some who apparently advise Greta. You should definitely read the IPCC reports, as well, and take courses by real climate scientists, like this one.
  1. sometimes called the Physical Church-Turing Thesis: the statement that our laws of physics can be simulated to any desired precision by a Turing machine (or at any rate, by a probabilistic Turing machine).
 16. Oct 2019
  1. This is one reason I was glad to come across Reframing Superintelligence: Comprehensive AI Services As General Intelligence by Eric Drexler, a researcher who works alongside Bostrom at Oxford’s Future of Humanity Institute. This 200 page report is not quite as readable as Superintelligence; its highly-structured outline form belies the fact that all of its claims start sounding the same after a while. But it’s five years more recent, and presents a very different vision of how future AI might look.
  1. These include DOM mutation breakpoints and inactive CSS rule indicators in the DevTools, several new CSS text properties, two-value display syntax, and JS numeric separators.
  1. Mozilla’s RR RR is an advanced debugger that aims to replace GDB on Linux. It offers the full state recordings of the application so that you can replay the action backwards and forwards (similarly to Time Travel Debugging).
  1. I also recommend watching some talks by Evan Czaplicki, Elm’s creator, to give you an idea of how he and the Elm community think. These videos are really good: The life of a file What is success? The hard parts of open source
  1. Aspiring to canonicity, one fun project would be to take the most recent IPCC climate assessment report (perhaps starting with a small part), and develop a version which is executable. Instead of a report full of assertions and references, you'd have a live climate model – actually, many interrelated models – for people to explore. If it was good enough, people would teach classes from it;
  2. The Elements of Style
  3. Perhaps most prominently, the creator of the SuperMemo system, Piotr Wozniak, has written extensively about the many ingenious ways he uses memory systems
 17. Sep 2019
  1. Once HTML5 allowed rich interactivity in browsers, many libraries arose to provide interactive 2D plots for web pages and in Jupyter notebooks, either using custom JS (Bokeh, Toyplot) or primarily wrapping existing JS libraries like D3 (Plotly, bqplot)

   hmm, could probably use it in blog? Nice to provide an image too though, but I guess as long data is in JS, it's easy to reproduce?

 18. Aug 2019
  1. The question posed in the present headline was intentionally provocative. You cannot fall asleep faster, but you can fall asleep fast. All you need to do is to wait for the right time. Instead of trying to fall asleep faster, go to sleep later, and fall asleep fast.

   hmm. maybe try that? wonder if I could have sort of poly sleep one day per week?

  2. For more see Excessive sleeping.
  3. For a visual illustration of circadian and homeostatic components, see section Two-component sleep model in SuperMemo.
  1. Я бы выделила ребят из OBLAST, например, самарское community. Конечно, московский «Гост звук» и все связанное с ним, buttechno, и мне очень нравится такой лиричный проект «Творожное озеро» и «Тальник». Еще уважаю Влада Паршина.
  1. Here are a handful of languages intended for modeling, simulating, or designing physical systems:
 19. Jul 2019
  1. The top-five-problems method – Richard Hamming’s algorithm for doing important work. Periodically ask yourself: “what are the top five most important problems in my field (and life), and why am I not working on them?”

   .

 20. Jun 2019
  1. Add note to bottom of list that offers tip/link to add favorite journals. eg. "To add journals to your favorites, view and favorite journals with the 'Star' icon button to 'All journals'"

 21. Jan 2019
  1. Think something like “Photoshop for linear algebra”.

   TODO hmm. kinda like interpreter, which shows some context and suggests what you can do with an object?

 22. Dec 2018
  1. and thus also everything that “is”: the real, the world

   The concept of "World", "Real", "Reality" and their relationship to Being have to be defined in the book.

 23. Aug 2018
  1. The beer was just as cold at Dice Bar, a lively corner dive with worn leather booths and a homey atmosphere. I got a thick pint of D’Arcy’s Dublin Stout for 4.80 euros. A couple of new friends I made, Josh and Keith, took me to Grogan’s Castle Lounge, where we found a freewheeling gathering; we caroused and drank in the street with about a hundred other people. After a crawl that also included The Bar With No Name and Garage Bar, we collapsed at a table at Zaytoon, a busy late-night Iranian restaurant that’s something of a Holy Grail for Dublin barhoppers.
 24. Jul 2018
 25. Jun 2018
 26. May 2018
  1. Kurssin julkinen TODO lista

   Eli asiat, joita Villen pitäisi saada valmiiksi, ennen kurssia tai ainenkin kurssin alkumetreillä

   • Luentolista ja lukemistot kohdalleen
   • Pistelaskuri

   Ja tsiljoona muuta juttua...

 27. Mar 2018
  1. p=="NFS" && state=="ESTABLISHED"

   how would those be implemented in practice? is it sufficient to add a couple of DTrace builtins, and if yes which are those?

 28. Oct 2017
  1. (see Exercise 1: Finding a data repository for your data).

   Need to create this or provide a link

 29. Jul 2017
 30. Dec 2016
  1. use Evernote as a frictionless GTD list application

   How to use Evernote with the Getting Things Done system.

  1. Telescope system on moon, 有100 telescopes, 天文学家可以用它们拍照观测,每个观测任务可能会要couple hours和地球通信只能用radio signal,latency会很高;设计系统manage Telescopes, 要fault tolerant,任务调度,deploy update思路:类似long distance data center的manage, moon上多台app server负责控制telescope,每台server会与地球的master用radio作为heartbeat通信;如何deployupdate时,选一台active server发送file,然后分chunk,在moon上peer to peer的用gossip传播update

   Sys Design

   System on the Moon

 31. Aug 2016
  1. var biom = new Biom({ id: 'My Biom', matrix_type: 'dense', shape: [2,2], rows: [ {id: 'row1', metadata: {}}, {id: 'row2', metadata: {}} ], columns: [ {id: 'col1', metadata: {}}, {id: 'col2', metadata: {}} ], data: [ [0,1], [2,3] ] });

   When squashed into one line this is not legible

 32. Jun 2016
  1. There are alternative ways to implement a game loop in JavaFX. A slightly longer (but more flexible) approach involves the Timeline class, which is an animation sequence consisting of a set of KeyFrame objects. To create a game loop, the Timeline should be set to repeat indefinitely, and only a single KeyFrame is required, with its Duration set to 0.016 seconds (to attain 60 cycles per second). This implementation can be found in the Example3T.java file in the GitHub repo.
 33. Jun 2015
  1. You should suspect motivated stopping when you close off search, after coming to a comfortable conclusion, and yet there's a lot of fast cheap evidence you haven't gathered yet—Web sites you could visit, counter-counter arguments you could consider, or you haven't closed your eyes for five minutes by the clock trying to think of a better option. You should suspect motivated continuation when some evidence is leaning in a way you don't like, but you decide that more evidence is needed—expensive evidence that you know you can't gather anytime soon, as opposed to something you're going to look up on Google in 30 minutes—before you'll have to do anything uncomfortable.

   Keeping these suspicions in mind, how should we improve agile decision making?

 34. May 2015
  1. Baker, R.S.J.d. ; Corbett, A.T. ; Gowda, S.M. ; Wagner, A.Z. ; MacLaren, B.M. ; Kauffman, L.R. ; Mitchell, A.P. ; and Giguere, S. 2010 . Contextual Slip and Prediction of Student Performance After Use of an Intelligent Tutor. In Proceedings of the 18th Annual Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization, 52 - 63. Hilo, Hawaii