3 Matching Annotations
  1. Jun 2020
  2. Feb 2019
    1. Artigo 28.–Prazo de preaviso.Os prazos de preaviso nos casos de cesamento voluntario dos traballadores serán os seguintes: xefe de recepción, Xefe de administración, encargado do economato e adega, eccargado de traballo, xefe de Cociña, 1.º conserxe de dia, encargado xeral ou gobernanta, Xefes de restaurante ou sala, cafés- bares, bares americanos, salas de festa: 30 días.Resto do persoal: 20 días

      preaviso de 30 ou 20 días según responsabilidade