24 Matching Annotations
 1. Last 7 days
  1. GOLFVORMBESTANDEN ZONDER COMPRESSIE

   Het Digital Audio Workstation (DAW) Fruity loops gebruikt de FL studio song file (.flp) om golfvormbestanden op te slaan die specifiek terug moeten geopend worden met FL studio.

  1. MIDI

   Digital Audio Workstations (DAW's) zoals FL studio en Ableton maken ook gebruik van MIDI. Zo kan je een keyboard, launchpad of ander digitaal instrument koppelen aan een midi in je DAW en daar kan je dan oneindig veel geluidjes uitkiezen om af te spelen via je aangesloten instrument

  1. absorptiecoëfficiënten

   De absorptiecoëfficiënt is een maat voor de hoeveelheid geluid die door het oppervlak van een object niet wordt teruggekaatst als aandeel van de totale hoeveelheid geluid waaraan dat oppervlak is blootgesteld. https://nl.wikipedia.org/wiki/Absorptieco%C3%ABffici%C3%ABnt

 2. Mar 2019
 3. Feb 2019
  1. Artigo 11.–Horas extraordinarias.Cada hora de traballo que se realice sobre a duración máxima da semana ordinaria de traballo aboarase cun incremen-to que nunca será inferior ó 25% sobre o salario que corresponda a cada hora ordinaria, podendo compensarse en tempo de descanso, neste caso, cada hora de traballo equivalerá a unha hora E quince minutos de descanso, sendo a opción de cobrala ou descansala, decisión da empresa en función da carga de traballo e das previsións laborais da mesma. As horas extraordinarias realizadas e que se compensen por descanso, deberán ser compensadas dentro dos 4 meses seguintes a sua realización.A efectos do cómputo de horas extraordinarias, a xornada de cada traballador rexistrarase diariamente, e totalizarase no período fixado para o abono das retribucións, entregando copia do resumen ao traballador e o recibo correspondente.

   Incremento de 25% das horas extra, ben en tempo, ben en nómina

  2. As gratificacións extraordinarias serán tres:Nadal, xullo e setembro que se aboarán a razón de salario garantido, incrementado coa antigüidade consolidada, manutención e aloxamento no seu caso respectivo.O abono destas pagas realizarase antes do día 15 do mes correspondente a cada paga, aínda que poderán ser prorra-teadas nas doce mensualidades a elección da empresa.
 4. Sep 2018
 5. May 2018
  1. Sterlite Power manufacturer and supplier of various kinds of power cables like extra high voltage power cable, 3 core power cable and high voltage power cables. Extra high voltage power cable is used for electric power transmission at high voltage. We design and tested before power cable used in underground work.

 6. Jan 2018
  1. "We've seen how employees appreciate having an expert to speak with, someone unconnected with work or home, and that support is being provided."

   I really agree with this statement. This could act as another source because it is just a quick overview

 7. Sep 2016
 8. May 2015
  1. Remove the cloth from the screen, slowly align the protector, and place it on the screen.

   It should be emphasised to keep the cloth away and not bring it closer to the sticky side of the screen guard, or due to static electricity the small dust and cloth particles will stick on to inner side of the screen guard and spoil the screen guard.

 9. Dec 2014
  1. Quick highlights can be created with the

   Making a note. Love more, be awesome.