594 Matching Annotations
 1. Last 7 days
  1. தத்துவ அறிஞன் கலைஞன் என்றால் வரும் காலம் அவனை கண்டுகொள்ளும் என்ற நிச்சயம் ஏது, இவ்வாறான கேள்விகள் மூலம் அனைத்தையும் விலக்கி ஏதுமில்லா வெளியில் இருந்துகொண்டிருந்தேன். பின்பு ஓரிடத்தில் ரமண மஹரிஷியின் ஒரு மேற்கோள் படித்தேன்- “How do you treat others?” “There are no others” அனைத்துமாதல் என்பது எவ்வளவு மகத்தானது. முன்பு நீங்கள் சொன்ன ஒரு கதை நினைவுக்கு வந்தது. தன் வயலின் மேல் ஒரு கொக்கு அமர்ந்த போது உடல் விதிர்த்த விவசாயி அந்த வயலாகவும் கொக்காகவும் கூட இருக்கிறான். அனைத்தையும் தானாக்கி தன்னை அனைத்துமாக்கி என்றுமிருத்தலே விடை. வெண்முரசு என்றும் இருக்கும். அதை இயற்றியதால் நீங்களும்வாசிப்பதால் நானும் கூட.நன்றி.

   learning philosophy purpose

 2. Nov 2021
  1. How people use to write was on Papyrus which was made out of hands and other natural things you find in nature. People also wrote with black and red ink. And they would make those into scrolls. What is papyrus?

  1. The release of Capybara 2.0.0 removed the wait_until method from the API. This seems to have frustrated a few people,
  2. Now after a long debugging session, our developer has found the timing issue. They now realize that there is a wait_until method in the API, and immediately think that, "hey, this sounds like what I need!"
  3. Its existence confuses people into thinking that it is necessary, when in fact it isn’t.
 3. Oct 2021
  1. இவர்களில் இஸ்லாமியர் தங்கள் தலையில் கட்டும் துவாலையால் கொல்லப்படுபவரின் கழுத்தை பின்னாலிருந்து இறுக்குவார்கள். முன்னால் நின்று பேசிக்கொண்டிருப்பவர் அவர் காலை பிடித்து முன்னால் இழுப்பார். இந்துக்கள் பட்டுநூலை பயன்படுத்துவார்கள். ஒரு நிமிடத்தில் கொலை நிகழ்ந்துவிடும். குருதி சிந்தப்படுவதில்லை. உடல் புதைக்கப்படும்.  ஆகவே தடையங்களே இருக்காது.

   எனது நண்பர் கொரியா சரவணன் practical lab இல் ஒரு மயக்க எலியின் வாலை சுருட்டி இதே முறையில் தான் த்யாகம் செய்வர்.

 4. Sep 2021
 5. Aug 2021
 6. Jul 2021
  1. customers

   'users' or 'citizens' or just 'everybody affected by the outcome of the process' would be better than 'customers' here IMHO.

 7. Jun 2021
  1. it is not about the product

   it is not about the product, but about the process—Christopher R. Rogers

   In humanity there is no product. We're collectively about the process.

   Similar to the idea of human "being" not human "doing".

   Sadly corporations have been exerting power over people and turning us into products or inputs in their processes and dramatically devaluing and erasing our humanity.

  1. As we are drained of our “inner repertory of dense cultural inheritance,” Foreman concluded, we risk turning into “‘pancake people’—spread wide and thin as we connect with that vast network of information accessed by the mere touch of a button.”

   I'd prefer to be a "cake person".

 8. May 2021
  1. Companies do tend to use scripts but the good ones will allow their staff to stray off the script once they are experienced enough to do so as long as it benefits the customer and the company, usually this involves fixing the problem more quickly.
  2. I find most tech support is filled with inexperienced and frustrated staff who just run off a script. They're not paid well. They are Tier One support to filter out most of the incoming calls. Tech support is designed in tiers.
  3. Tech support works with scripts. Just get to know these scripts by heart and answer all questions from the script you can in one long sentence, before they ask it. Like in "Hi I have a problem with this and that...I have restarted the router, I have checked the cables, the red light is on, the green light is off, not other lights are blinking......etc.etc.etc. That way the person at the other end of the line can just go click-click-click and you'll be 10 steps further in their script in 5 seconds.
  4. So, +1 for play ball. Level 1 is supposed to filter out all simple issues (and once upon a time, you'll have forgotten something, happens to all of us), and they are not supposed to be creative. They get a script that has been refined over and over. Learn the scripts, prepare the answers, and you'll get to Level 2 more quickly than with any other method.
  5. Very often the first people you get through to on tech support lines are reading from a script.
  6. They have to ask you the dumb questions, either because their employer demands they do, or sometimes because their computer system doesn't let them get to the next part of the script unless they play ball.
  1. Stuart, A., Harkin, L., Daly, R., Sanderson, L., Park, M. S.-A., Stevenson, C., Katz, D., Gooch, D., Levine, M., & Price, B. (2021). Ageing in the time of COVID-19: The coronavirus pandemic exacerbates the experience of loneliness in older people by undermining identity processes. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/rhf32

  1. If you ever had to go through the hair-pulling process of designing emails, then you understand. If you haven’t, here’s why it’s such pain:
  2. I used to dread setting up email automation and email campaigns.
 9. Apr 2021
 10. Mar 2021
  1. An NFT is a crypto-token on a blockchain. The token is virtual — the thing you own is a cryptographic key to a particular address on the blockchain — but legally, it’s property that you can buy, own or sell like any other property.

   It's already caused society a lot of harm to treat corporations as people. Turning digital assets into property seems like a similar mistake in the making.

  1. Mitch McConnell, who was accused of laying waste to bipartisan co-operation in the Senate when he blocked a supreme court pick by Barack Obama then changed the rules to hurry through three picks for Donald Trump, has said that if Democrats do away with the filibuster, they will “turn the Senate into a sort of nuclear winter”.

   Guardian, getting the big-long-truth out of the way up front. Woohoo! Exactly the right context. Persistently malignant force in America, that we have been unreceptive & unmoving in every way my entire living life. Bad people.

  1. A complicated and messy essay underlining the fact that people can figure out how to use technology in off-label ways to better humanity rather than sitting back on the intended uses of these tools.

   I definitely want to reference this in my presentation part of my workshop for "A Twitter of Our Own" for OERxDomains21.

  2. And it’s tempting for engineers to think decentralising the Web can be achieved with technology. But really, it’s people who will make it happen. Rather than staying put in our little filter bubbles, we can burst out of them — and be radically sociable, delinquent, and make a scene.

   off label uses of technology are important

   I'm reminded of how Kicks Condor has appreciated my "people work" in the past.

  3. Can we occupy technology with love?

   An interesting re-framing of the social media problem. Similar to the IndieWeb philosophy, but a bit more pointed.

  1. Brian Stelter. ‘One Year Ago Tonight, in Front of Millions of Loyal Viewers, Fox’s @SeanHannity Accused the Media of “Scaring the Living Hell out of People” about the Coronavirus and Said “I See It, Again, as like, Let’s Bludgeon Trump with This New Hoax.”’ Tweet. @brianstelter (blog), 10 March 2021. https://twitter.com/brianstelter/status/1369460806367199232.

  1. Will it also help accomplish another goal — communicating to my students that a classroom of learners is, in my mind, a sort of family?

   I like the broader idea of a classroom itself being a community.

   I do worry that without the appropriate follow up after the fact that this sort of statement, if put on as simple boilerplate, will eventually turn into the corporate message that companies put out about the office and the company being a tight knit family. It's easy to see what a lie this is when the corporation hits hard times and it's first reaction is to fire family members without any care or compassion.

  1. I don't understand why this isn't being considered a bigger deal by maintainrs/the community. Don't most Rails developers use SCSS? It's included by default in a new Rails app. Along with sprockets 4. I am mystified how anyone is managing to debug CSS in Rails at all these days, that this issue is being ignored makes sprockets seem like abandonware to me, or makes me wonder if nobody else is using sprockets 4, or what!
  1. Cross-posted to https://stackoverflow.com/questions/58632880/error-while-fetching-an-original-source-in-new-rails-app-sprockets-4-firefox, in hopes of reaching more people.