299 Matching Annotations
 1. Nov 2023
  1. ჩემს მიერ შერჩეული ბლოგი დაწერილია ქართველი და შვეიცარიელი სტუდენტების მიერ(ლუკა კაპიტანიო,სიმონე გიორზი და ნათია კეკენაძე) რომლის განხილვის საგანია თემზე დაფუძნებული მთის მმართველობა საქართველოში,სადაც აღწერილია მაღალმთიანი დასახლებების რისკები და მათი გამომწვევი მიზეზები,ასევე განხულილულია მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და მაღალმთიანი რეგიონების მომავალი.საერთაშორისო ორგანიზაციების და საქართველოს მთავრობის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად შექმნილია ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები(LAG),რომელთა მიზანი კერძო,საჯარო და სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივ დონეზე დაკავშირება და მთის განვითარების პრიორიტეტების/საჭიროებების განსაზღვრაა.2020 წლიდან LAG-ები აქტიურად მუშაობენ საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში.მაგალითად ხულოს LAG აქტიურად იყო ჩართული 73-მდე ადგილობრივი განვითარების ინიციატივის დაფინანსებაში.LAG-ის დახმარებით დაფინანსდა ორი სამკერვალო მაღაზია,სადაც 15-მდე ადგილობრივი ქალი დასაქმდა(EU4GEORGIA,2020). "შესაბამისად,უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი ინსტიტუტების შექმნა,რომლებიც შესაძლებელს გახდის შესანიშნავი კომუნიკაციის საშუალებას ადგილობრივ მთის თემებსა და შესაბამის პოლოტიკურ ინსტიტუტებს შორის,რათა შესაძლებელი გახდეს საუკეთესო მმართველობა". გიორგი ჟამიერაშვილი

 2. Oct 2023
  1. this Earth shot as we call it that we're aiming for at Earth species project is for machine learning to decode non-human communication and then that new knowledge and understanding that results 00:06:42 from that would reset our relationship with the rest of Nature and you know this is a to me a really compelling as a potential unlock in addressing the biodiversity and climate crisis that 00:06:56 we're saying to help us find new ways to Coexist on the planet with other species
   • for: quote, quote - ESP, quote - interspecies communication, quote - Katie Zacarian, interspecies communication, reconnecting with nature, Stop Reset Go

   • quote

    • this Earth shot as we call it that we're aiming for at Earth species project is for
     • machine learning to decode non-human communication and then
     • that new knowledge and understanding that results from that would RESET our relationship with the rest of Nature
    • and you know this is a to me a really compelling as a potential unlock in addressing the
     • biodiversity and
     • climate crisis
    • that we're saying to help us find new ways to Coexist on the planet with other species
 3. Sep 2023
 4. Aug 2023
  1. when we step into uncertainty, our bodies respond physiologically and mentally.
   • for: transition, uncertainty, uncertainty - neuroscience, ingroup, outgroup, letting go, lifetime student
   • paraphrase
    • Uncertainty brings
     • immune system deterioration
     • brain cells wither and even die
     • creativity and intelligence decrease
    • We often go from fear to anger because fear is a state of certainty.
    • We become morally judgmental, an extreme version of oneself.
     • conservatives become ultra-conservative
     • liberals become ultra liberal.
    • because we retreat to a place of safety and familiarity.
    • The problem is that the world changes.
    • Since we have to adapt or die, if we want to shift from A to B,
     • the first step is not B.
     • the first step is to go from A to not A
      • to let go of our biases and assumptions;
      • to step into the very place that our brain evolved to avoid;
      • to step into the place of the unknown.
      • to step into a liminal space
   • comment
    • Uncertainty is uncomfortable
    • and can drive us into our familiar, accepted, insular ingroup
    • In other words, lead to greater social polarization.
    • Adaptation requires us to step into the unknown.
    • Big changes in our lives therefore require us to go
     • from the familiar and comfortable space,
     • to the unfamiliar and uncomfortable
      • movement away from our comfort zone, as is happening as the polycrisis we face gains traction.
 5. Jun 2023
  1. By default the pure Go resolver is used, because a blocked DNS request consumes only a goroutine, while a blocked C call consumes an operating system thread. When cgo is available, the cgo-based resolver is used instead under a variety of conditions: on systems that do not let programs make direct DNS requests (OS X), when the LOCALDOMAIN environment variable is present (even if empty), when the RES_OPTIONS or HOSTALIASES environment variable is non-empty, when the ASR_CONFIG environment variable is non-empty (OpenBSD only), when /etc/resolv.conf or /etc/nsswitch.conf specify the use of features that the Go resolver does not implement, and when the name being looked up ends in .local or is an mDNS name.

   Whenever go detects an attempt has been made by the sysadmin to customize the behaviour of the DNS resolver, by setting the given ENV variables such ad RES_OPTIONS, it uses the resolver provided by the OS or sysadmin instead of the pure Go resolver.

 6. May 2023
 7. Feb 2023
 8. Jan 2023
  1. The posture of democratic citizenship is avowal of rights and obligations of membership in a civic community. The rationale for this is the moral and political goodness of a civic way of living and the shared promise of human self-realization through interdependence. As such it is the exemplary, most inclusive form of membership; it is a precondition for the sustainability in the modern secular era of other expressions of membership in our lives—social, economic, kinship, familial, and intimate.[17] Again, citizenship avows—makes a vow, takes on a trust—on behalf of a future of moral and political potential toward which it is reasonable to strive. Citizenship is iterative and ongoing; it provides continuity and provokes innovation; each generation of democratic citizens begins a new story of the demos and continues an ongoing one.[18]

   !- key finding : citizenship is a trusteeship - in which the individual takes on responsibility to participate in upholding the mutually agreed principles and promises leading to collective human self-realization - the individual works with others to collective realize this dream which affects all individuals within the group

   !- implement : TPF / DH / SRG -implement this education program globally as part of Stop Reset Go / Deep Humanity training that recognizes the individual collective entanglement and include in the Tipping Point Festival as well

  1. CollectionCho Chikun Encyclopedia of Life and Death - Elementary (350-499)Difficulty12 Kyu

   bent four is alive unless it bends at 1-1

 9. Dec 2022
  1. Goroutines run in the same address space, so access to shared memory must be synchronized.

   翻译:Goroutins 运行在相同的地址空间,所以访问共享内容必须是【协调的】?? synchronized, 翻译为“协调的”更为适合啊。

  2. You can only declare a method with a receiver whose type is defined in the same package as the method. You cannot declare a method with a receiver whose type is defined in another package (which includes the built-in types such as int).

   You can only declare a method with a receiver whose type is defined in the same package as the method.

  3. A method is a function with a special receiver argument.

   A method is a function with a special receiver argument.

  1. Time was good to the Go-Betweens: it vindicated them. They were not a popular group, but they were very much loved, and that was far more important. The gospel had spread. There were substantial inducements for the two songwriters to work together again – not least their faltering solo careers – and after they toured as a duo to promote a best-of release, there was a sense of inevitability that a second act was imminent, especially when both songwriters returned to live in Brisbane.

   Although 'time may have been good to them' in regards to their legacy and reputation, Robert Forster explains in his autobiography that they were still paying off the touring advance associated with 16 Lovers Lane for 25 years.

  2. HERE'S THE FIRST thing you should know about Grant McLennan: he wasn't a genius. Neither is his friend and songwriting partner Robert Forster, with whom he formed the Go-Betweens in late 1977. Rather, both were artisans of the first order: talented songwriters who worked diligently at their craft and believed completely in the value of what they were doing. Their aesthetics were finely tuned and they understood – first intuitively, then by experience – what it took to make great records.

   Maybe 'genius' is in the ability to keep going.

  1. type switches

   type switch 是一种固定的格式吗?还是基于 switch 条件控制的?

   A type switch is a construct ``` func do(i interface{}) { switch v := i.(type): case int:

   case string:

   default:

   } ```

  2. Type switches

   type switch 是一种固定的格式吗?还是基于 switch 条件控制的? A type switch is a construct ``` func do(i interface{}) { switch v := i.(type): case int:

   case string:

   default:

   } ```

  1. An interface type is defined as a set of method signatures.

   A method is a function with a special receiver argument.

   ``` // interface type Abser intreface { Abs() float64 } // method type Vertex struct { X, Y float }

   func (v Vertex) Abs() float64 { return math.Sqrt(v.X * v.X + v.Y * v.Y) }

   ```

  2. An interface type is defined as a set of method signatures.

   An interface type is defined as a set of method signatures.

   A method is a function with a special receiver argument.

   ``` // interface type Abser intreface { Abs() float64 } // method type Vertex struct { X, Y float }

   func (v Vertex) Abs() float64 { return math.Sqrt(v.X * v.X + v.Y * v.Y) }

   ```

  1. For example, this FindDigits function loads a file into memory and searches it for the first group of consecutive numeric digits, returning them as a new slice. ``` var digitRegexp = regexp.MustCompile("[0-9]+")

   func FindDigits(filename string) []byte { b, _ := ioutil.ReadFile(filename) return digitRegexp.Find(b) } This code behaves as advertised, but the returned []byte points into an array containing the entire file. Since the slice references the original array, as long as the slice is kept around the garbage collector can’t release the array; the few useful bytes of the file keep the entire contents in memory. To fix this problem one can copy the interesting data to a new slice before returning it: func CopyDigits(filename string) []byte { b, _ := ioutil.ReadFile(filename) b = digitRegexp.Find(b) c := make([]byte, len(b)) copy(c, b) return c } ```

  2. slice = slice[0:n]

   // 只取 m+n 位长度的slice,而不是返回整个扩展后的 newSlice

  1. The length of a slice is the number of elements it contains. ↳ The capacity of a slice is the number of elements in the underlying array, counting from the first element in the slice. ↳ The length and capacity of a slice s can be obtained using the expressions len(s) and cap(s).

   len(slice []type) cap(slice []type)

  1. The deferred call's arguments are evaluated immediately, but the function call is not executed until the surrounding function returns.

   延迟调用的参数会立即求值,但直到周围函数返回时才会执行函数调用。

   ``` func main() { defer fmt.Println(time.Now()) time.Sleep(time.Second * 2) fmt.Println(time.Now()) }

   ```

  1. Compose V2 has been re-written in Go, which improves integration with other Docker command-line features, and allows it to run natively on macOS on Apple silicon, Windows, and Linux, without dependencies such as Python.
  1. For now, because you haven't published the module yet, you need to adapt the example.com/hello module so it can find the example.com/greetings code on your local file system.


   现在来说,因为尚没发布模块(example.com/greeting),你须要调整 example.com/hello模块,使得它(example.com/hello)可以在本地文件系统中找到 example.com/greetings 代码。


   步骤: To do that, use the go mod edit command to edit the example.com/hello module to redirect Go tools from its module path (where the module isn't) to the local directory (where it is).

   From the command prompt in the hello directory, run the following command:

   $ go mod edit -replace example.com/greetings=../greetings


   The command specifies that example.com/greetings should be replaced with ../greetings for the purpose of locating the dependency. After you run the command, the go.mod file in the hello directory should include a replace directive:

  2. For now, because you haven't published the module yet, you need to adapt the example.com/hello module so it can find the example.com/greetings code on your local file system.
 10. Nov 2022
  1. This year my intention was to have fun, to not plan anything in advance and to just see what would emerge organically.

   I believe you were able to do that precisely because you were prepared. The more you prepare, the more beneficial letting go of the plan is .

  1. go commands

   go run, compile and running a program when you are frequent changes, it doesn't generate a binary executable.

   go build, compiles the packages, along with their depencies, but it doesn't install the result.

   go install, compiles and installs the packages.

  1. Second, the range of the function must be efficiently computable, and it must be efficiently computable by you.

   taking too long to compute if a user is a good fit is the same as not being able to.

  1. 变量所绑定的内存区域是要有一个明确的边界的

   对内存操作是一个敏感的东西,不能操作不该操作的区域。比如一些外挂,都是基于对内存的一些修改。比如CE工具等

  1. 导入路径是用户用来导入软件包的字符串。它指定软件包源代码所在的目录(相对于 $GOROOT/src/pkg 或 $GOPATH/src)。 导入路径应该是全局唯一的,因此请使用源存储库的路径作为基础。例如,来自 go.net 子存储库的 websocket 软件包的导入路径为 “ golang.org/x/net/websocket”。 Go 项目拥有路径 “ github.com/golang”,因此该路径不能被其他作者用于其他软件包。由于存储库 URL 和导入路径是相同的,因此 go get 命令可以自动获取并安装软件包。 如果您不使用托管源存储库,请选择一些唯一的前缀,例如域,公司或项目名称。例如,所有 Google 内部 Go 代码的导入路径均以字符串 “ google” 开头。 导入路径的最后一个元素通常与包名称相同。例如,导入路径 "net/http" 包含程序包 http。这不是必需的 - 您可以根据需要使它们有所不同 - 但出于可预测性的考虑,应遵循约定:用户可能会惊讶 import"foo / bar'' 将标识符 quux 引入包名称空间。 有时人们将 GOPATH 设置为源存储库的根目录,并将其程序包放在相对于存储库根目录的目录中,例如 “"src / my / package"。一方面,这使导入路径保持较短(“"my / package" 而不是 " github.com/me/project/my/package"),但另一方面,它破坏了 go get 并迫使用户重新设置他们的 GOPATH 以使用该软件包。不要这样。
  1. A command determines whether it is in a workspace context by first examining the GOWORK environment variable. If GOWORK is set to off, the command will be in a single-module context. If it is empty or not provided, the command will search the current working directory, and then successive parent directories, for a file go.work. If a file is found, the command will operate in the workspace it defines; otherwise, the workspace will include only the module containing the working directory. If GOWORK names a path to an existing file that ends in .work, workspace mode will be enabled. Any other value is an error. You can use the go env GOWORK command to determine which go.work file the go command is using. go env GOWORK will be empty if the go command is not in workspace mode.

   Go workspace mode

  2. A workspace is a collection of modules on disk that are used as the main modules when running minimal version selection (MVS).

   A workspace is a collection of modules on disk that are used as the main modules when running minimal version selection (MVS).

 11. Sep 2022
  1. Supervisord

   sonic 用的就是 supervisord 来管理进程 go daemon 是否可以用 docker 和 docker-compose 来管理

  1. For example, whereas C programmers have argued for years about where to put their brackets, and whether code should be indented with tabs or spaces, both Rust and Go eliminate such issues completely by using a standard formatting tool (gofmt for Go, rustfmt for Rust) which rewrites your code automatically using the canonical style. It’s not that this particular style is so wonderful in itself: it’s the standardisation which Rust and Go programmers appreciate.
 12. Aug 2022
  1. 编译器在执行完语法分析之后会输出一个抽象语法树,这个抽象语法树会辅助编译器进行语义分析

   所有编译器理论原理基本一致

 13. Jul 2022
  1. Pointer receivers You can declare methods with pointer receivers. This means the receiver type has the literal syntax *T for some type T. (Also, T cannot itself be a pointer such as *int.) For example, the Scale method here is defined on *Vertex. Methods with pointer receivers can modify the value to which the receiver points (as Scale does here). Since methods often need to modify their receiver, pointer receivers are more common than value receivers. Try removing the * from the declaration of the Scale function on line 16 and observe how the program's behavior changes. With a value receiver, the Scale method operates on a copy of the original Vertex value. (This is the same behavior as for any other function argument.) The Scale method must have a pointer receiver to change the Vertex value declared in the main function.
  1. we term these individually constructed networks by the aggregate namepersonware. Serving as a medium between the individual and the social world, personware provides aself-reinforced and self-cohered narrative of the individual and its relationships with society. It is boththe sense-maker and the sense being made of social reality entangled into an interactive autopoieticconstruct. It maintains a personal line of continuity that interfaces with the broader societal threads bymeans of concrete intentional cognitive selections. These cognitive selections determine how individualminds represent (encode) the state of affairs of the world in language, how they communicate theserepresentations and how they further decode received communications into an understanding of thestate of affairs of the world that eventually trigger actions in the world and further cognitive selections.At moments of decision, that is, attempting to make a choice to affect the world, the human is thusmore often than not symbolically pre-situated. He enacts a personal narrative of which he is hardlythe author and to which almost every decision is knitted in.

   !- definition : personware * individually constructed network of relationships and social systems that * provides self-reinforced, self-cohered narrative of the individual and its relationship with society * Metaphorically conceive of personware as a suit we don based on years and decades of social conditioning "Personware" is a good word to use in SRG / DH framework that views the individual human organism's life journey as a deeply entangled individual AND collective journey or entangled individual/civilzational journey * From SRG/DH perspective the individual human organism is always on an entangled dual journey - from birth to death within a biological body and as part of a much longer civilizational journey since the beginning of modern humans (or even further back) * Individuals make intentional cognitive selections * Individual minds encode state of affair of the world via a combination of cognitive experience and language * Individual minds share their understanding of the world through outgoing language communication * Individual minds decode incoming information and store

  2. Consequently, theshape of the gridlock [9], in which further progression towards an ever-greater executive capacity givento a selected group of institutions has become nearly impossible, is not an anomaly to be overcome.The gridlock is the only configuration in which the global system could have settled. It isthe configuration any system is bound to adopt when it is composed of a multitude of differentlypositioned, differently oriented, heterogeneous decision-makers, operating in different dimensionsand scales, none of which universally dominant and all are co-dependent and constrained by others.

   !- question : governance gridlock of disparate actors

  3. The Human Takeover: A Call for a Venture into anExistential Opportunity
   • Title: The Human Takeover: A Call for a Venture into an Existential Opportunity
   • Author: Marta Lenartowicz, David R. Weinbaum, Francis Heylighen, Kate Kingsbury and Tjorven Harmsen
   • Date: 5 April, 2018
 14. bafybeihfoajtasczfz4s6u6j4mmyzlbn7zt4f7hpynjdvd6vpp32zmx5la.ipfs.dweb.link bafybeihfoajtasczfz4s6u6j4mmyzlbn7zt4f7hpynjdvd6vpp32zmx5la.ipfs.dweb.link
 15. bafybeicyqgzvzf7g3zprvxebvbh6b4zpti5i2m2flbh4eavtpugiffo5re.ipfs.dweb.link bafybeicyqgzvzf7g3zprvxebvbh6b4zpti5i2m2flbh4eavtpugiffo5re.ipfs.dweb.link
  1. The Life We Live and the Life We Experience: Introducing theEpistemological Difference between “Lifeworld” (Lebenswelt) and “LifeConditions” (Lebenslage)
   • Title:The Life We Live and the Life We Experience: Introducing the Epistemological Difference between “Lifeworld” (Lebenswelt) and “Life Conditions” (Lebenslage)
   • Author: Bjorn Kraus
   • Date: 2015
   • Source: https://d-nb.info/1080338144/34
   • Annotation status: incomplete
  1. Is our planet doubly alive? Gaia, globalization, and the Anthropocene’s planetary superorganisms

   Title: Is our planet doubly alive? Gaia, globalization, and the Anthropocene’s planetary superorganisms Author: Shoshitaishvili, Boris Date: 25 April, 2022

  1. Menu Workshops Mortality Awareness Preparedness Project About Us Mission History People Contact About Becker Biography Becker’s Synthesis Books Related Works Becker Fans Resources Terror Management Theory Webinars Educator Resources Book & Film Reviews Interviews Lecture Texts Audio Recordings Video Resources This Mortal Life Becker in the World Death Acceptance Religion and Death Anxiety Art and Artists Climate Talk Discrimination and Racial Justice See All Blog Store The Denial of Death and the Practice of Dying
   • Title:THE DENIAL OF DEATH AND THE PRACTICE OF DYING
   • Author: Huges, Glenn
   • Date:?
  1. randomFormat starts with a lowercase letter, making it accessible only to code in its own package (in other words, it's not exported).

   function name starts with a lowercase

  1. Any Go function can return multiple values. For more, see Effective Go.

   function can return multiple values.

   func Hello(name string) (string, error) { return name, nil }

  1. so this is white light passing through a dispersive prison and this is a visible spectrum from about 420 nanometers in the violet through 500 nanometers and 00:00:18 the green 580 yellow 610 and orange and 650 red and some of the slides that have this along the bottom axis so how dependent I'll be in color what do you 00:00:30 think we depend on color a lot a little lots okay
   • Title: How do we see colours?
   • Author: Andrew Stockman
   • Date: 2016

   Many different color illusions Good to mine for BEing Journeys

  1. use the go mod edit command to edit the example.com/hello module to redirect Go tools from its module path (where the module isn't) to the local directory (where it is).

   step #1:

   go mod edit -replace */=/

   step #2:

   go mod tidy

  2. go mod edit -replace example.com/greetings=../greetings

   模块(module)路径修改 如何修改模块的路径,将线上的路径指向本地。

  1. I want to start with a game. Okay? And to win this game, all you have to do is see the reality that's in front of you as it really is, all right? So we have two panels here, of colored dots. And one of those dots is the same in the two panels. And you have to tell me which one. Now, I narrowed it down to the gray one, the green one, and, say, the orange one. 00:00:41 So by a show of hands, we'll start with the easiest one. Show of hands: how many people think it's the gray one? Really? Okay. How many people think it's the green one? And how many people think it's the orange one? Pretty even split. Let's find out what the reality is. Here is the orange one. (Laughter) Here is the green one. And here is the gray one. 00:01:16 (Laughter) So for all of you who saw that, you're complete realists. All right? (Laughter) So this is pretty amazing, isn't it? Because nearly every living system has evolved the ability to detect light in one way or another. So for us, seeing color is one of the simplest things the brain does. And yet, even at this most fundamental level, 00:01:40 context is everything. What I'm going to talk about is not that context is everything, but why context is everything. Because it's answering that question that tells us not only why we see what we do, but who we are as individuals, and who we are as a society.
   • Title: Optical illusions show how we see
   • Author: Beau Lotto
   • Date: 8 Oct, 2009

   The opening title is very pith:

   No one is an outside observer of nature, each of us is defined by our ecology.

   We need to unpack the full depth of this sentence.

   Seeing is believing. This is more true than we think.Our eyes trick us into seeing the same color as different ones depending on the context. Think about the philosophical implications of this simple finding. What does this tell us about "objective reality"? Colors that we would compare as different in one circumstance are the same in another.

   Evolution helps us do this for survival.

  1. so here's a straightforward question what color are the strawberries in this photograph the red right wrong those strawberries are gray if you don't 00:00:12 believe me we look for one of the reddest looking patches on this image cut it out now what color is that it's great right but when you put it back on 00:00:25 the image it's red again it's weird right this illusion was created by a Japanese researcher named Akiyoshi Kitaoka and it hinges on something called color constancy it's an incredible visual 00:00:39 phenomenon by which the color of an object appears to stay more or less the same regardless of the lighting conditions under which you see it or the lighting conditions under which your brain thinks you're seeing it

   Title: Why your brain thinks these strawberries are red Author: WIRED Date:2022

   Color Constancy

   Use this for BEing journey

 16. bafybeibbaxootewsjtggkv7vpuu5yluatzsk6l7x5yzmko6rivxzh6qna4.ipfs.dweb.link bafybeibbaxootewsjtggkv7vpuu5yluatzsk6l7x5yzmko6rivxzh6qna4.ipfs.dweb.link
  1. func Hello(name string) string { // Return a greeting that embeds the name in a message. message := fmt.Sprintf("Hi, %v. Welcome!", name) return message }

   func Hello(name string) string {} Hello - Function name string - Parameter type string - Return type

  2. the := operator is a shortcut for declaring and initializing a variable in one line (Go uses the value on the right to determine the variable's type). Taking the long way, you might have written this as: var message string message = fmt.Sprintf("Hi, %v. Welcome!", name)

   declare and initialize a vairable in one line. 声明和初始化一个变量

  3. Declare a greetings package to collect related functions.

   Declare a package to collect related functions.

  1. 1)声明在函数内部,是函数的本地值,类似private 2)声明在函数外部,是对当前包可见(包内所有.go文件都可见)的全局值,类似protect 3)声明在函数外部且首字母大写是所有包可见的全局值,类似public

   (1)声明在函数内部; (2)声明在函数外部; (3)声明在函数外部,且首字母大写;

  1. cognitive illusion and immediate experience perspectives 00:01:44 from buddhist philosophy

   Title: cognitive illusion and immediate experience perspectives from buddhist philosophy Author: Jay L. Garfield Year: 2022

   This is a very important talk outlining a number of key concepts that Stop Reset Go and Deep Humanity are built upon and also a rich source of BEing Journeys.

   In brief, this talk outlines key humanistic (discoverable by a modern human being regardless of any cultural, gender, class, etc difference) concepts of Buddhist philosophy that SRG / DH embeds into its framework to make more widely accessible..

   The title of the talk refers to the illusions that our own cognition produces of both outer and inner appearances because the mechanisms that produce them area opaque to us. Their immediacy feels as if they are real.

   If what we sense and think is real is an illusion, then what is real? "Real" in this case implies ultimate truth. As we will see, Nagarjuna's denial of any argument that claims to be the ulitmate is denied. What is left after such a complete denial? Still something persists.

  1. you are probably somewhat unfamiliar with the term biosemiotics is not in widespread use um and but it represents a very very 00:00:17 important reference point when we come to theories of embodied cognition the founder of biosemiotics is typically held to be jacob von xcool 00:00:29 biosemiotics is a field within the broader domain of semiotics which considers the manner in which meaning arises through various forms of mediation such as signs indices indexes 00:00:42 symbols and the like

   Title: Introduction to Umwelt theory and Biosemiotics Author

  1. so that's me trying to do a synoptic integration of all of the four e-cognitive science and trying to get it 00:00:12 into a form that i think would help make make sense to people of the of cognition and also in a form that's helpful to get them to see what's what we're talking about when i'm talking about the meaning 00:00:25 that's at stake in the meaning crisis because it's not sort of just semantic meaning

   John explains how the 4 P's originated as a way to summarize and present in a palatable way of presenting the cognitive science “4E” approach to cognition - that cognition does not occur solely in the head, but is also embodied, embedded, enacted, or extended by way of extra-cranial processes and structures.

  1. Dogen and Nagarjuna’s Tetralemma #6 of 21
  2. The absolute in the relative and the relative in the absolute

   Title: The absolute in the relative and the relative in the absolute Author: Judith Ragir Date: ?

  3. These are the four positions on the diamond shape; the opposites, both and neither.  We swing around and around the diamond shape if we stay in language and our thinking. This is the swirling world of thinking and samsara. To enter the truth, we have to get off the diamond shape and enter into the center of the chart. The center of the chart is, as Katagiri Roshi always said, the intersection of time and space. It is the truth-happening place, the only true reality – the present moment. When we find our heads spinning around all the prism of viewpoints, we can simply enter into the intersection of time and space and let “understanding” go.

   This is a very pith statement. We go round and round in our thinking, jumping from one position to another but not able to see that our sense of frustration does not arise from not finding the right view, but rather from chasing after any view. ANY view will have the same inherent flaw. We are like a dog chasing its own tail, or like the ouroboro serpent attempting to eat its own tail.

   It is the awareness of the meta-condition that is the key insight. Ultimately, it is up to us to finally convince ourselves to let go of chasing "understanding" to fall into the lived experience of the truth, rather than the propositional only....which is like empty calories and can never salsify our deepest aspirations of wisdom.

  1. i really think this last one the coordination systems how do you get large groups of people to organize much better 00:16:44 that holds some of the most promise

   Indyweb / SRG / Global Boundaries combination for the large scale transformation and coordination framework.

  1. Understanding our situatedness, blowing up assumptionsWhat are the things your brain has been conditioned to believe as “true”? What should you re-examine, pull apart and re-assemble with intention?

   Title: Understanding our situatedness, blowing up assumptions What are the things your brain has been conditioned to believe as “true”? What should you re-examine, pull apart and re-assemble with intention? Author: Laird, Katie

  1. "Ignorance really is blissful, especially for the powerful" Q&A with Linsey McGoey, author of "The Unknowers: How Strategic Ignorance Rules the World".

   Title: "Ignorance really is blissful, especially for the powerful" Q&A with Linsey McGoey, author of "The Unknowers: How Strategic Ignorance Rules the World".

  1. we're going to talk in this series 00:01:10 about a series of papers that i just published in the in the journal sustainability that that series is titled science driven societal transformation

   Title: Science-driven Societal Transformation, Part 1, 2 and 3 John Boik, Oregon State University John's Website: https://principledsocietiesproject.org/

   Intro: A society can be viewed as a superorganism that expresses an intrinsic purpose of achieving and maintaining vitality. The systems of a society can be viewed as a societal cognitive architecture. The goal of the R&D program is to develop new, integrated systems that better facilitate societal cognition (i.e., learning, decision making, and adaptation). Our major unsolved problems, like climate change and biodiversity loss, can be viewed as symptoms of dysfunctional or maladaptive societal cognition. To better solve these problems, and to flourish far into the future, we can implement systems that are designed from the ground up to facilitate healthy societal cognition.

   The proposed R&D project represents a partnership between the global science community, interested local communities, and other interested parties. In concept, new systems are field tested and implemented in local communities via a special kind of civic club. Participation in a club is voluntary, and only a small number of individuals (roughly, 1,000) is needed to start a club. No legislative approval is required in most democratic nations. Clubs are designed to grow in size and replicate to new locations exponentially fast. The R&D project is conceptual and not yet funded. If it moves forward, transformation on a near-global scale could occur within a reasonable length of time. The R&D program spans a 50 year period, and early adopting communities could see benefits relatively fast.

 17. bafybeiapea6l2v2aio6hvjs6vywy6nuhiicvmljt43jtjvu3me2v3ghgmi.ipfs.dweb.link bafybeiapea6l2v2aio6hvjs6vywy6nuhiicvmljt43jtjvu3me2v3ghgmi.ipfs.dweb.link
  1. Pervasive human-driven decline of life on Earthpoints to the need for transformative change

   Title: Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change

  1. Levantine overkill: 1.5 million years of hunting down the body size distributionAuthor links open overlay panelJacobDembitzeraRanBarkaibMikiBen-DorbShaiMeiriac

   Title: Levantine overkill: 1.5 million years of hunting down the body size distribution

  1. Ronald Wright: Can We Still Dodge the Progress Trap? Author of 2004’s ‘A Short History of Progress’ issues a progress report.

   Title: Ronald Wright: Can We Still Dodge the Progress Trap? Author of 2004’s ‘A Short History of Progress’ issues a progress report.

   Ronald Wright is the author of the 2004 "A Short History of Progress" and popularized the term "Progress Trap" in the Martin Scroses 2011 documentary based on Wright's book, called "Surviving Progress". Earlier Reesarcher's such as Dan O'Leary investigated this idea in earlier works such as "Escaping the Progress Trap http://www.progresstrap.org/content/escaping-progress-trap-book

  1. Chapter 5: Demand, services and social aspects of mitigation

   Public Annotation of IPCC Report AR6 Climate Change 2022 Mitigation of Climate Change WGIII Chapter 5: Demand, Services and Social Aspects of Mitigation

   NOTE: Permission given by one of the lead authors, Felix Creutzig to annotate with caveat that there may be minor changes in the final version.

   This annotation explores the potential of mass mobilization of citizens and the commons to effect dramatic demand side reductions. It leverages the potential agency of the public to play a critical role in rapid decarbonization.

  1. The richest 10 percent accounted for over half (52 percent) of the emissions added to the atmosphere between 1990 and 2015. The richest one percent were responsible for 15 percent of emissions during this time – more than all the citizens of the EU and more than twice that of the poorest half of humanity (7 percent).

   This is a key leverage point strategy for Stop Reset Go for Rapid Whole System Change (RWSC) strategy. As argued by Kevin Anderson https://youtu.be/mBtehlDpLlU, the wealthy are a crucial subculture to target and success can lead to big decarbonization payoffs.

   The key is to leverage what contemplative practitioners and happiness studies both reveal - after reaching a specific level of material needs being met, which is achievable for staying within planetary boundaries, we don’t need any more material consumption to be happy. We need an anti-money song: https://youtu.be/_awAH-JJx1kamd and enliven Martin Luther King Junior’s quote aspirational: the only time to look down at another person is to give them a hand up. Educate the elites on the critical role they now play to solve the double problem of i equality and runaway carbon emissions.

 18. Jun 2022
 19. insomnius.github.io insomnius.github.io