56 Matching Annotations
 1. Last 7 days
  1. எல்லாவற்றிலும் மேலானது அறம். அரசனுக்கு அதுவே ஆதாரம். எதன்பொருட்டு அறம் மீறினாலும் அழிவுதான். இத்தனைக்கும் துரியோதனன் போரில் அறத்தை மீறவில்லை. எந்த மைந்தரையும் கொல்லவில்லை. பாண்டவர்களின் மைந்தர்களேகூட அவன் மைந்தர்களாகவே இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அறம்பிழைத்தான். ஒரு சின்ன பிழை. ஆனால் மிகப்பெரிய ஆளுமை அதை செய்தமையால் அது மிகப்பெரிய பிழையாக ஆகிவிட்டது.

   அறம் பிழை

 2. Nov 2021
 3. Oct 2021
 4. Sep 2021
  1. My father purchased this book, which connects wisdom to the story of Winnie the Pooh. The volume is beautifully illustrated by Mike Wall.

 5. Jul 2021
  1. "For example, human annotators rarely reached agreement when they were asked to label tweets that contained words from a lexicon of hate speech. Only 5% of the tweets were acknowledged by a majority as hate speech, while only 1.3% received unanimous verdicts."

   This seems shocking to me.

  1. as a more experienced user I know one can navigate much more quickly using a terminal than using the hunt and peck style of most file system GUIs

   As an experienced user, this claim strikes me as false.

   I often start in a graphical file manager (nothing special, Nautilus on my system, or any conventional file explorer elsewhere), then use "Open in Terminal" from the context menu, precisely because of how much more efficient desktop file browsers are for navigating directory hierarchies in comparison.

   NB: use of a graphical file browser doesn't automatically preclude keyboard-based navigation.

  1. The array prototype is syntax sugar. You can make your own Array type in pure JavaScript by leveraging objects.

   At the risk of saying something that might not now be correct due to recent changes in the language spec, this has historically not been true; Array objects are more than syntax sugar, with the spec carving out special exceptions for arrays' [[PutValue]] operation.

 6. Mar 2021
  1. "When walking in a group of three, there is bound to be someone I can learn from: There will be good qualities that I can imitate, and reflect on bad qualities that I can correct in myself."
 7. Feb 2021
 8. Jan 2021
 9. Oct 2020
 10. Sep 2020
 11. Aug 2020
 12. Jun 2020
  1. There are four types among those who sit before the sages: a sponge, a funnel, a strainer and a sieve.A sponge, soaks up everything; A funnel, takes in at one end and lets out at the other; A strainer, which lets out the wine and retains the lees; A sieve, which lets out the coarse meal and retains the choice flour.
 13. May 2020
 14. Apr 2020
  1. “If you could have done it on your own, you already would have done it.”

   Gotta be honest with yourself. If you haven't finished what needs to be finished, there's a reason for that.

   It could be you're no longer interested. If that's the case, wtf are you trying so hard for? Give it up. Don't waste your time doing something you don't wanna do.

   However, though, if it's something you're passionate about, and you're mad at yourself for having not finished it already, then there's passion in the tank. The work must be done because, if you don't, you'll die crying.

   So if you're still passionate about the project, and you're not getting the job done to completion, there's another reason for your faults...

   You're not gifted enough to perform whatever portion of the project you're struggling to complete.

   And that's fine! It's alright to suck! If people didn't suck at stuff, there'd be no reason to have so many different professions. Everyone would just leverage their god-like overall awesomeness, where there's nothing you can't do perfectly, and do everything yourself.

   But that's not the world we live in. Our world includes other people; people who live to deliver their unique solution, talents, advice, etc. to people like you.

   Life is best when there's harmony. Harmony is often found within; but, oftentimes, harmony can't be enjoyed without help from others.

   Note to self: Hire a developmental copyeditor!

 15. Feb 2020
  1. Wisdom Knowledge

   Wisdom vs Knowledge: Easily understood Difficult to learn Widely applicable Narrowly useful Hard to implement Easy to implement Self-help Textbooks

  2. But what if you wanted wisdom, not knowledge? Are there books that contain wisdom? In other words, are there books that give you general-purpose, one-size-fits-all advice for navigating life? Of course there is! It’s called self-help.

   Self-help books are there to make you wise, not knowledgable

  3. “a wise person knows what to do in most situations, while a [knowledgeable]1 person knows what to do in situations where few others could.” In other words, wise people are moderately successful in many domains, while knowledgeable people are very successful in a few.

   ~ Paul Graham

 16. Feb 2019
  1. the learned think they know, or have it in their power to know every thing that it is possible for the human mind to be acquainted with.

   I think we feel this way now with the internet. But its really just a certain kind of knowing and a certain kind of knowledge. It also depends on how you choose to approach that knowledge.

  1. In my life I have al-'"r"1 ways had the greatest apprehension of being >tp�i-{--alone in wisdom

   "How dreadful to have wisdom when it profits not the wise!" -Tiresias, one of the plays of Sophocles

  2. prudence, excel--i Jenee is accorded to those who ferret out the WO; greatest possible number of causes

   He is defining prudence by turning scientific inquiry on its head (or just pointing out that prudence is scientific inquiry on its head).

 17. Sep 2018
  1. BOOK 7 THE ARGUMENT Raphael at the request of Adam relates how and wherefore this world was first created; that God, after the expelling of Satan and his Angels out of Heaven, declar'd his pleasure to create another World and other Creatures to dwell therein; sends his Son with Glory and attendance of Angels to perform the work of Creation in six dayes: the Angels celebrate with Hymns the performance thereof, and his reascention into Heaven. DEscend from Heav'n Urania, by that name If rightly thou art call'd, whose Voice divine Following, above th' Olympian Hill I soare, Above the flight of Pegasean wing. The meaning, not the Name I call: for thou [ 5 ] Nor of the Muses nine, nor on the top Of old Olympus dwell'st, but Heav'nlie borne, Before the Hills appeerd, or Fountain flow'd, Thou with Eternal Wisdom didst converse,

   Adam tells Raphael the story of his own life and of his meeting with Eve. Milton invokes the Divine Voice from above the Olympian Hill to bestow upon him the Eternal Wisdom. It was very common among the Epic-Poets everywhere in the world. This Eternal wisdom gives the power to the poets.

  1. Oh no I’m sure any delta is brighter than an epsilon like those. That’s one of the wonderful things about being a gamma. We’re not too stupid and we’re not too bright to be a gamma is to be just right

   this part of the dialogue creates a great sense of social and class inequality in the world created by this movie. Deltas are considered wise and have greater responsibilities whereas gammas are considered somewhere in between and are in charge of more mundane matters.

 18. Apr 2018
  1. stocks and stones,

   stocks and stones: idols made of wood or rock; cf. Jeremiah 2:26-27: "As the thief is ashamed when he is found, so is the house of Israel ashamed; they, their kings, their princes, and their priests, and their prophets, | Saying to a stock, Thou art my father; and to a stone, Thou hast brought me forth: for they have turned their back unto me, and not their face: but in time of their trouble they will say, Arise, and save us." See also Wisdom of Solomon 14:21: "And this was an occasion to deceive the world: for men, serving either calamity or tyranny, did ascribe unto stones and stocks the incommunicable name"; and Milton, Sonnet 18, "On the Late Massacre in Piedmont": "When all our fathers worshipped stocks and stones" (4).

 19. Jun 2017
 20. plato.stanford.edu plato.stanford.edu
  1. Wisdom is a virtue and a way of living, and it requires more than smart ideas and knowledge.
  2. Although giving an account of what it means to know how to live well may prove as difficult a topic as providing an account of wisdom, Nozick provides a very illuminating start. Wisdom is not just one type of knowledge, but diverse. What a wise person needs to know and understand constitutes a varied list: the most important goals and values of life – the ultimate goal, if there is one; what means will reach these goals without too great a cost; what kinds of dangers threaten the achieving of these goals; how to recognize and avoid or minimize these dangers; what different types of human beings are like in their actions and motives (as this presents dangers or opportunities); what is not possible or feasible to achieve (or avoid); how to tell what is appropriate when; knowing when certain goals are sufficiently achieved; what limitations are unavoidable and how to accept them; how to improve oneself and one's relationships with others or society; knowing what the true and unapparent value of various things is; when to take a long-term view; knowing the variety and obduracy of facts, institutions, and human nature; understanding what one's real motives are; how to cope and deal with the major tragedies and dilemmas of life, and with the major good things too. (1989, 269) With Nozick's explanation of what one must know in order to live well, we have an interesting and quite attractive, albeit somewhat rough, theory of wisdom.
  3. a wise person's beliefs and values cohere with one's actions
  4. one puts one's knowledge into practice
  5. being wise also includes action. A person could satisfy the conditions of any of the principles we have considered thus far and nevertheless behave in a wildly reckless manner. Wildly reckless people are, even if very knowledgeable about life, not wise.
  6. cope and deal with the major tragedies and dilemmas of life, and with the major good things too.
  7. a wise person live the sort of life that he or she could sincerely endorse upon reflection.
  8. Wisdom, in general, many philosophers would argue, requires practical knowledge about living.
 21. May 2017
  1. But where the greater malady is fixed, fixed (adj.) 2 rooted, established, in place KL III.iv.9  The lesser is scarce felt.

   whenever you feel a larger pain, the smaller one disappears.

  1. The Word of Wisdom was “given for a principle with promise” (D&C 89:3). That word principle in the revelation is a very important one. A principle is an enduring truth, a law, a rule you can adopt to guide you in making decisions. Generally principles are not spelled out in detail. That leaves you free to find your way with an enduring truth, a principle, as your anchor.Members write in asking if this thing or that is against the Word of Wisdom. It’s well known that tea, coffee, liquor, and tobacco are against it. It has not been spelled out in more detail. Rather, we teach the principle together with the promised blessings. There are many habit-forming, addictive things that one can drink or chew or inhale or inject which injure both body and spirit which are not mentioned in the revelation.Everything harmful is not specifically listed; arsenic, for instance—certainly bad, but not habit-forming! He who must be commanded in all things, the Lord said, “is a slothful and not a wise servant” (D&C 58:26).

   This reinforces the idea that we should not look for an official policy on all aspects of every principle. Just use it as a guide to make good decisions.

 22. Apr 2017
  1. as all is mortal in nature, so is all nature FTLN 083155 in love mortal in folly.

   love and wisdom

 23. Feb 2017
  1. or you know very well that true Joy is a sedate and solid thing, a tranquility of mind, not a boisterous and empty flash:

   That's pretty beautifully worded. A good life philosophy for anyone, I'd wager. True joy isn't found in the parties or the get-togethers, but in the little things, such as reading, walking and thinking.

 24. Jan 2017
  1. When I learned the Bulgarian secrets, my jaw dropped. Simply put, the Bulgarian trainers have thrown out practically everything we and the Russians believe it. Literally hundreds of experiments were done over several years to determine what worked best and what didn't. They put their best scientists to work determining how the body builds strength, power, and large muscles. For example--the old Soviet periodization concepts are considerably behind the times. The Bulgarians and Russians have tried, tested and tossed them out. Yet, people in the U.S. are only now discovering them. Periodization is old news!
 25. May 2016
  1. I first give you the Key that will unlock every mystery that now hides from you the secret of MyBeing.This Key, when you once know how to use it, will open the door to all Wisdom and all Power inheaven and Earth. Yea, it will open the door to the Kingdom of Heaven, and then you have but toenter in to become consciously One with Me.This Key is"To THINK is to CREATE", or"As you THINK in your HEART, so is it with you."Stop and meditate on this that it may get firmly fixed in your mind.A Thinker is a Creator.A Thinker lives in a world of his own conscious creation.When you once know how "to think," you can create at will anything you wish, -- whether it be anew personality, a new environment, or a new world.

   "This Key is"To THINK is to CREATE", or"As you THINK in your HEART, so is it with you".

   The word that really stands out here is 'heart'. It doesn't say as I think in my mind. And it continues to on with "When you once know how "to think," you can create at will anything you wish." This suggests there is something for me to learn about 'thinking' in the context that is is used here.

  2. Then, as the Sun of Know-ing begins to rise on the horizon of your consciousness;Then, will you feel the swell of a wondrous strange Breath filling you to the extreme of all yourmortal members, causing your senses almost to burst with the ecstasy of it; then, will there comesurge after surge of a mighty, resistless Power rising within you, lifting you almost off the Earth;then, will you feel within the Glory, the Holiness, the Majesty of My Presence;And then, then you will KNOW, I AM, God.You, -- when you have felt Me thus in such moments within, when you have tasted of MyPower, hearkened to My Wisdom, and know the ecstasy of My all-embracing Love, -- no diseasecan touch, no circumstance can weaken, no enemy can conquer you. For now you KNOW I AMwithin, and you always hereafter will turn to Me in your need, putting all your trust in Me, andallowing Me to manifest My Will.You, when you turn thus to Me, will always find Me an unfailing and ever present help in timeof need; for I will so fill you with a Realization of My Presence and of My Power, that you needonly Be Still and allow Me to do whatever you want done -- heal your ills and those of others,illumine your mind so you can see with My eyes the Truth you seek, or perform perfectly thetasks which before seemed almost impossible of accomplishmen

   To come to truly Know that God is within me, to Know it as a felt Reality............ And in all and every circumstances turn within to Me... turn to God and trust that support will unfailing...

 26. Nov 2015
  1. When we go within and are silent, as you are doing each time we talk, we find the natural efficiency, the natural brilliance, the unbelievable perspicacity—that was a good one, Paul—that constitutes our very nature. Silence is as simple as we can get, and it is the cornerstone of Wisdom.

   Raj is very clear here re 'simply going within'....into our Beingness.

  2. As I said yesterday, it is perfectly all right for you to share these conversations with your wife and your mother. But let a word to the wise be sufficient, Paul. You have already seen in their reaction not only an understanding of the Wisdom involved in these conversations and the value of their even taking place in the first place—you have also seen how easy it is for the human mind to give marvelous meaning to what is absolutely normal. This is why you must keep these conversations to yourself—other than sharing them with your wife and your mother—because people will place values on them that are based entirely upon their blindness, and not on their insight or understanding. Their emotional enthusiasm, generated by their intuitive recognition of Themselves in the things that we are talking about, will cause them to glorify what should not be glorified. They will do this only because they are unable to own their own Universe as Themselves. Their response will get in the way, drawing your attention back out from the Center of your Being into the “outer world,” and will make it difficult for you to be subjective about the issues.

   I hear here that we all have a journey to come to understand the true meaning and not let getting carried away with how fantastic it may seem get in the way of what it is truly about...

  1. I appreciate the fact that you are cautious. I appreciate the fact that you have strong individual desires. And I appreciate the fact that you do not want those desires to get in the way of a correct apprehension of what I have to say concerning these matters. I know that you would rather hear nothing than to hear yourself. That is Wisdom.

   It is better to hear nothing than the fearful voice of ego.

  1. WISDOM: Of Course. The wisest thing to do is to acknowledge that you are already established Universally at every point of the Infinitude of Your Being.
 27. Oct 2015
  1. Our conversation right now is not the result of a thinking process at all. When you stand at the Door as the Door, the Wisdom, the Truth, the Knowledge that flows through and as your conscious experience of Being, is not the result of thought processes, nor of reasoning. Because It continues to flow on past you, It truly does not become a stored body of knowledge from which you may draw in the future. Standing as the Door means that, in this so-called “future,” whatever Knowledge and Understanding is applicable to the unfolding at that time will be there in exactly the same manner that It is here right now.

   Again from previous sharing he comes back to supporting Paul to understand that this type of communication is in 4d, not 3d.... I hear Raj say that when we stand at the Door, in our Conscious Being, this is where Wisdom, Truth and Knowledge flow from and this isn't stored in our thinking mind yet is available to us always if we are Conscious.

  1. for the simple fact that, in effect, you are not speaking to a personality. You are speaking directly to the Wisdom of the Universe, you might say, through the open Door that I am, and through the open Door which you are learning to become, or beginning to learn to Be.
 28. Sep 2015
  1. We think the most important thing we can do is: Build a self-sufficient team and do absolutely everything we can to keep it together.
 29. Oct 2013
  1. Who is such a fool as to think this wisdom?

   There is something to be said about taking the opposite side. In the sciences, there is an idea of falsifiablility. To make ones argument or studies better, they take the side of the other idea and try to prove it true instead. I don't think that's what's he's going for, but to discount taking up an idea that we disagree with/believe is false is advanced skepticism/devil's advocate

  2. wisdom not aiming at eloquence, yet eloquence not shrinking from wisdom
  3. And in those passages where the learned do note its presence, the matters spoken of are such, that the words in which they are put seem not so much to be sought out by the speaker as spontaneously to suggest themselves; as if wisdom were walking out of its house,--that is, the breast of the wise man, and eloquence, like an inseparable attendant, followed it without being called for. (2)
  4. But wisdom is his guide, eloquence his attendant; he follows the first, the second follows him, and yet he does not spurn it when it comes after him.

   eloquence is inherent to wisdom?

  5. But the man who cannot speak both eloquently and wisely should speak wisely without eloquence, rather than eloquently without wisdom

   seems a synopsis of most of this chapter

  6. But an intelligent reader will not be so much instructed by carefully analysing it as kindled by reciting it with spirit. Nor was it composed by man's art and care, but it flowed forth in wisdom and eloquence from the Divine mind; wisdom not aiming at eloquence, yet eloquence not shrinking from wisdo

   rhetoric linked directly to God and the divine as users and shapers of rhetoric

 30. Sep 2013
  1. Prudence is that virtue of the understanding which enables men to come to wise decisions about the relation to happiness of the goods and evils that have been previously mentioned.