47 Matching Annotations
 1. Jan 2022
  1. மரபுக் கவிதைகளின் இலக்கணச் சட்டகங்கள் வார்த்தைகளின் விரயங்களுக்குக் காரணமாக இருப்பதைச் சொன்னார். இரண்டு அடிகளும் ஏழு வார்த்தைகளுமே கொண்ட திருக்குறளில்கூட, வார்த்தைகள் அவசியமற்று நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது என்றார். ‘செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் / செல்வத்துள் எல்லாம் தலை’ என்ற குறளில் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் என்ற முதல் மூன்று வார்த்தைகளிலேயே முடிந்துவிடும் பாடுபொருள், எப்படி அவசியமற்று நீள்கிறது என்று சுட்டிக்காட்டினார்.

   word usage in kural SuRa

   • [[411 listeners wealth]]
 2. Dec 2021
 3. Nov 2021
  1. Many studies have been undertaken on the value of unpaid domestic and care work, which is also non-market, non-transactional and not included in formal economic accounts. Similarly, the unpaid care work for the wider community is missing off the balance sheet. Both are essential for the functioning of the economy that is counted.In Australia, this was estimated to be almost half of the country’s GDP, with those statistics from over twenty years ago. More recent statistics for the state of Victoria reveal a similar picture.

   These studies illustrate the huge under appreciation of the value contribution of the commons and work not showing up on GDP, the dark matter of GDP.

 4. Sep 2021
 5. Aug 2021
 6. Jul 2021
 7. Jun 2021
  1. With my parents? My mother, yes. She doesn't like to talk about it. The older I get, the more she opens up, but it's not something that she likes to talk about. It was never in front of us, it was behind closed doors. I thank my father. He's a piece of shit, but I thank him for at least having the thought of not wanting to traumatize us. So yes, it was behind closed doors, but the more I get out of my mom, it was a lot of emotional abuse as well, a lot. I think there was some physical abuse. My mom's never touched upon it, but that's what happened. And then we got to Chicago.

   Life in Mexico - Domestic abuse Migration from Mexico - Domestic abuse and divorce

 8. May 2021
  1. Code de la sécurité intérieure (Internal Security Code)The CPCELoi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (Law No 2004575 of 21 June 2004 to promote trust in the digital economy)Decree No 2011 219
  1.  Paragraph 17 of the Code of Criminal Procedure (kriminaalmenetluse seadustik, RT I 2003, 27, 166 ; RT I, 31.05.2018, 22)
  2. Paragraph 1111 of the elektroonilise side seadus (Law on electronic communications, RT I 2004, 87, 593; RT I, 22.05.2018, 3)
  1.  Regulation 2(1) of the European Communities (Freedom to Provide Services) (Lawyers) Regulations, 1979
 9. Jan 2021
 10. Oct 2020
  1. Name the parts, Mr. Jennings!” he said loftily

   Betteredge stays true to his character. Despite him disliking the idea of working with Jennings, he still delivers because his Lady told him so--a loyal and proud servant through and through.

  2. You shall be obeyed. The maggots notwithstanding, sir, you shall be obeyed.

   This is such classic Betteredge to take his duties so seriously while at the same time being so opinionated and bold. Since Lady Verinder is dead he's sort of running the house most of the time now, so I find it funny that, even though he disagrees with the plan, he still seems so eager to do a good job of overseeing everything perfectly. It seems that he genuinely enjoys being given a task and doing it well.

 11. Sep 2020
 12. Aug 2020
 13. Jul 2020
 14. Jun 2020
 15. May 2020
 16. Apr 2020
 17. Dec 2019
  1. This circumstance, added to his well known integrity and dauntless courage, made me very desirous to engage him. A youth passed in solitude, my best years spent under your gentle and feminine fosterage, has so refined the groundwork of my character, that I cannot overcome an intense distaste to the usual brutality exercised on board ship: I have never believed it to be necessary; and when I heard of a mariner equally noted for his kindliness of heart, and the respect and obedience paid to him by his crew, I felt myself peculiarly fortunate in being able to secure his services. I heard of him first in rather a romantic manner, from a lady who owes to him the happiness of her life. This, briefly, is his story.

   In this addition to the 1831 edition, Walton turns the focus of this passage about the ship’s master onto himself and how his older sister fostered him somewhat like a mother and helped build his character. Where 1818 says little about Mrs. Saville’s character, Walton now likens her to Elizabeth, who will also act as a mother figure to Victor Frankenstein after his own mother’s death. The 1831 edition more strongly accentuates the domestic world throughout the new version.

  2. altered her since I last beheld her; it had endowed her with loveliness surpassing the beauty of her childish years. There was the same candour, the same vivacity, but it was allied to an expression more full of sensibility and intellect.

   This revision to 1831 emphasizes Elizabeth's "sensibility" and "intellect" as a full grown woman and her "slight and graceful" figure.

  3. Among these there was one which attracted my mother far above all the rest. She appeared of a different stock.

   In 1831 Shelley makes one of the most controversial revisions of the 1818 edition. In the 1818, Elizabeth is a blood relation--Victor's first cousin--since she is the daughter of his father's brother. In the 1831 edition, Elizabeth is instead "discovered" by Caroline. Caroline notices a comely blonde girl "of a different stock" among the dark-eyed, Italian "vagrants." When Caroline learns that Elizabeth is the daughter of a Milanese nobleman and a German woman she decides that Elizabeth and Victor should someday marry. Thus the potential implication of incest in 1818, when Victor eventually weds his cousin, is erased in 1831.

   See, for instance:

   Ketterer, David "Thematic Anatomy: Intrinsic Structures" in Frankenstein: Bloom's Major Literary Characters, ed. Harold Bloom (Philadelphia: Chelsea House, 2004), 33-54; Richardson, Alan "Rethinking Romantic Incest: Human Universals, Literary Representation, and the Biology of Mind." New Literary History 31, no.3 (2000): 553-572; Twitchell, James B. Forbidden Partners: The Incest Taboo in Modern Culture (New York: Columbia UP, 1987).

  4. All praises bestowed on her, I received as made to a possession of my own. We called each other familiarly by the name of cousin

   When Victor calls Elizabeth "cousin" in the 1831 edition, the word is a term of endearment but not a term to take literally, since they have no blood relation. The term likely carries over, but with an entirely changed meaning, from the 1818 edition where Elizabeth actually is Victor's cousin (the daughter of his father's brother).

   It is true, however, that incest was of significant fascination to Shelley. Her novella Mathilda, published posthumously in 1954, concerns the relationship of a woman with her father. After sending the manuscript of Mathilda to William Godwin, he told Shelley he found the depiction of incest "disgusting and detestable," and refused to return the manuscript to his daughter.

   See Janet Todd's edition of Mary's novel:Shelley, Mary. Matilda; with Mary and Maria, by Mary Wollstonecraft. Ed. Janet Todd. London: Penguin, 1992, p. xvii.

  5. You come to us now to share a misery which nothing can alleviate; yet your presence will, I hope, revive our father, who seems sinking under his misfortune; and your persuasions will induce poor Elizabeth to cease her vain and tormenting self-accusations.—Poor William! he was our darling and our pride!” Tears, unrestrained, fell from my brother’s eyes; a sense of mortal agony crept over my frame. Before, I had only imagined the wretchedness of my desolated home; the reality came on me as a new, and a not less terrible, disaster. I tried to calm Ernest; I enquired more minutely concerning my father, and her I named my cousin. “She most of all,” said Ernest,

   In 1818, Ernest refers specifically to their father's grief, but in 1831 this is replaced with a more general reference to the family and Elizabeth's self-recriminations color Victor and his brother Ernest's exchange.

  6. It appeared to me sacrilege so soon to leave the repose, akin to death, of the house of mourning, and to rush into the thick of life. I was new to sorrow, but it did not the less alarm me. I was unwilling to quit the sight of those that remained to me; and, above all, I desired to see my sweet Elizabeth in some degree consoled. She indeed veiled her grief, and strove to act the comforter to us all. She looked steadily on life, and assumed its duties with courage and zeal. She devoted herself to those whom she had been taught to call her uncle and 31cousins. Never was she so enchanting as at this time, when she recalled the sunshine of her smiles and spent them upon us. She forgot even her own regret in her endeavours to make us forget.

   In this revision for 1831 Elizabeth's comportment following her mother's death is altered slightly from an "imperious duty" to give care to her family, to a willfully "veiled" grief in an effort to forget her sorrows.

  1. In this description of our domestic circle I include Henry Clerval

   Like Elizabeth, Henry is made part of the family and shares what Mary Shelley often call its "domestic affections" that Victor's later actions imperil.

  2. Elizabeth, my love, you must supply my place to your younger cousins

   With Victor's mother's death, her wish for Elizabeth to assume her motherly role begins a series of symbolic family roles that Elizabeth will occupy: mother to the children, "my more than sister" to Victor, and eventually wife to Victor.

  3. domestic affection

   The maintenance of "domestic affection" is one of the most important virtues for Mary Shelley, one that is repeatedly violated by Victor Frankenstein's disregard of family responsibility, including the care of his own creation, the Creature.

  4. her features appeared to change, and I thought that I held the corpse of my dead mother in my arms

   Victor's intensely morbid association of Elizabeth with his dead mother, prefigured by his mother's death from scarlet fever in Chapter 1 of Book 1, associates his act of creating the Creature (whom he has just witnessed for the first time) with this disturbing disruption of the "domestic affections."

  1. When my father became a husband and a parent, he found his time so occupied by the duties of his new situation, that heAs my father’s age encreased he became more attached to the quiet of a domestic life, and he gradually

   This revised description of Victor's father in the Thomas Copy softens his character, and grounds him within a space of domestic affection that would be further emphasized in revisions to the 1831 edition of the text.

  2. No youth could have passed more happily than mine. My parents were indulgent, and my companions amiable. Our studies were never forced; and by some means we always had an end placed in view, which excited us to ardour in the prosecution of them. It was by this method, and not by emulation, that we were urged to application. Elizabeth was not incited to apply herself to drawing, that her companions might not outstrip her; but through the desire of pleasing her aunt, by the representation of some favourite scene done by her own hand. We learned Latin and English, that we might read the writings in those languages; and so far from study being made odious to us through punishment, we loved application, and our amusements would have been the labours of other children. Perhaps we did not read so many books, or learn languages so quickly, as those who are disciplined according to the ordinary methods; but what we learned was impressed the more deeply on our memories.badWith what delight do I even now remember the details of our domestic circle, and the happy years of my childhood. Joy attended on my steps—and the ardent affection that attached me to my excellent parents, my beloved Elizabeth, and Henry, the brother of my soul, has given almost a religious and sacred feeling to the recollections of a period passed beneath their eyes, and in their society.

   This revision is one of the most important in the Thomas Copy, indicating how Mary had begun rethinking the novel in substance as early as 1823. From the 1818 edition she eliminates a detailed, careful account of how Victor and Elizabeth were educated by their Enlightenment parents. The first version had made a special point of indicating how this family education was not inculcated by punishments, but presented to the children as an adventure in knowledge, as well as preparing Victor for the kind of rigorous study he would later undertake in the modern sciences. Instead of this pedagogical detail, Mary generalizes about Victor's happy childhood and replaces the details of education with the idea of a "religious and sacred feeling" that is inimical to the secular education described in 1818. While the cancelled text remains absent his section is expanded further in the 1831 edition.

 18. Apr 2017
 19. enst31501sp2017.courses.bucknell.edu enst31501sp2017.courses.bucknell.edu
  1. economic opportunity

   This article claims that it would take several decades to extract the oil in the ANWR, where at its peak in 2025 would account for 3% of domestic oil consumption. The benefit of drilling in the ANWR would be to sell the oil for a total of ~$613 billion, which experts claim this number could dramatically increase. Kotchen and Burger argue that the profit could be used for funding for renewable energy technology, but also acknowledge the fact that to allow this drilling would just satisfy our addiction to oil. This provides a non-environmentalist perspective on the benefits of drilling in the ANWR.

   Kotchen, Matt J., and Nicolas Burger. "Oil and the Arctic National Wildlife Refuge." Resources for the Future, October 6, 2008. Accessed March 23, 2017. http://www.rff.org/blog/2008/oil-and-arctic-national-wildlife-refuge

 20. Oct 2015
  1. I want to point to the way in which domesticity has been organized on military lines through the institution of the suburb and other normalizing spaces to enforce a particular notion of domestic normalcy which at the same time very often leads to everyday violence

   Okay, I get the idea behind the institution of the suburb and how government is "normalizing" spaces to push for a specific idea or vision of well-behaved and orderly citizens.. But how does this lead to everyday violence? Makes me think of "The Purge" movies... Creepy..?

 21. Feb 2014
  1. In addition to broad economic trends affecting domestic politics evenly, Fisher also notes the uneven distribution of effects stemming from intellectual property rights (1999, Sect. II. C.). The positive effects of intellectual property rights accrue strongl y to a small number of rights - holders (the paper assumes that there are no significant negative effects to rights - holders); for this reason, rights - holders have significant motive (and potentially greater means) to overcome the significant barriers to acti ve political lobbying.