16 Matching Annotations
 1. Feb 2019
  1. ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಪಶು ಪಾಶ ಮಲ ಮಯಾಕರ್ಮಗಳುಂಟಾದರೆ,ಈ ಜಗವನೊಬ್ಬರೂ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕರ್ತುವಲ್ಲ.ಎಂದೆಂದೂ ಜಗವಿದ್ದಿತ್ತು ನಿತ್ಯವೆನ್ನು.ಎಂದೆಂದೂ ಜಗವಿದ್ದಿತ್ತೆಂಬೆಯಾದರೆ,ಶಿವನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರ, ಸ್ಥಿರೋಭಾವ, ಅನುಗ್ರಹವೆಂಬಪಂಚಕೃತ್ಯಗಳು ಹುಸಿಯೆಂದೆನ್ನು.ಶಿವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಾರ್ಥವುಂಟಾದರೆ,ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಶಿವನ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲದೆ,ಎಂದೆಂದೂ ಉಂಟೆಂಬುದು ಶೈವ ಪಶುಮತವಲ್ಲದೆ,ವೀರಶೈವರ ಮತವಲ್ಲ.ವೀರಶೈವರ ಮತವೆಂತೆಂದಡೆ:ಘನ ಗಂಬ್ಥೀರ ವಾರಿದ್ಥಿಯೊಳಗೆ ಫೇನತರಂಗಬುದ್ಬುದ ಶೀಕರಾದಿಗಳು ತೋರಿದಡೆ,ಆ ಸಾಗರ ಹೊರಗಾಗಿ ತೋರಬಲ್ಲವೇ?ಆ ಪರಶಿವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೃಣಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತವಾದ ದೇಹಿಗಳುಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗುತ್ತಿಪ್ಪರು ನೋಡಾ.ಇದು ಕಾರಣ, ಲಿಂಗನಿರ್ಮಿತದಿಂದ ಜಗತ್ತಾಯಿತೆಂದೆ ಕಾಣಾ,ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.
 2. Nov 2018
  1. ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಪಶು ಪಾಶ ಮಲ ಮಯಾಕರ್ಮಗಳುಂಟಾದರೆ,ಈ ಜಗವನೊಬ್ಬರೂ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕರ್ತುವಲ್ಲ.ಎಂದೆಂದೂ ಜಗವಿದ್ದಿತ್ತು ನಿತ್ಯವೆನ್ನು.ಎಂದೆಂದೂ ಜಗವಿದ್ದಿತ್ತೆಂಬೆಯಾದರೆ,ಶಿವನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರ, ಸ್ಥಿರೋಭಾವ, ಅನುಗ್ರಹವೆಂಬಪಂಚಕೃತ್ಯಗಳು ಹುಸಿಯೆಂದೆನ್ನು.ಶಿವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಾರ್ಥವುಂಟಾದರೆ,ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಶಿವನ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲದೆ,ಎಂದೆಂದೂ ಉಂಟೆಂಬುದು ಶೈವ ಪಶುಮತವಲ್ಲದೆ,ವೀರಶೈವರ ಮತವಲ್ಲ.ವೀರಶೈವರ ಮತವೆಂತೆಂದಡೆ:ಘನ ಗಂಬ್ಥೀರ ವಾರಿದ್ಥಿಯೊಳಗೆ ಫೇನತರಂಗಬುದ್ಬುದ ಶೀಕರಾದಿಗಳು ತೋರಿದಡೆ,ಆ ಸಾಗರ ಹೊರಗಾಗಿ ತೋರಬಲ್ಲವೇ?ಆ ಪರಶಿವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೃಣಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತವಾದ ದೇಹಿಗಳುಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗುತ್ತಿಪ್ಪರು ನೋಡಾ.ಇದು ಕಾರಣ, ಲಿಂಗನಿರ್ಮಿತದಿಂದ ಜಗತ್ತಾಯಿತೆಂದೆ ಕಾಣಾ,ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.
 3. Oct 2018
 4. Aug 2018
 5. Jun 2016
  1. Title: The Reluctant Memoirist | New Republic

   Keywords: south korea, north korea, korean origin, investigative journalism, gathering information, push back, adoptive home, returned home

   Summary: After six months, I returned home with 400 pages of notes and began writing.<br>Something caught my eye: Below the title—Without You, There Is No Us: My Time With the Sons of North Korea’s Elite—were the words, “A Memoir.”<br>I immediately emailed my editor.<br>I later learned that memoirs in general sell better than investigative journalism.<br>I tried to push back.<br>“You only wish,” my agent laughed.<br>As the only journalist to live undercover in North Korea, I had risked imprisonment to tell a story of international importance by the only means possible.<br>The content of my work was what really mattered, I told myself.<br>The evangelical organization wanted to protect its close ties to the North Korean regime and the country’s future leaders.<br>The code of ethics of the Society of Professional Journalists states that reporters should “avoid undercover or other surreptitious methods of gathering information unless traditional, open methods will not yield information vital to the public.” It is hard to imagine any subject more vital to the public, or more impervious to open methods, than the secretive, nuclear North Korea; its violations against humanity, the United Nations has declared, “reveal a State that does not have any parallel in the contemporary world.” My greatest concern had been for my students, and I had followed well-established journalistic practices to ensure that they would not be harmed.<br>They called me “deeply dishonest” for going undercover.<br>My inbox began to be bombarded with messages from strangers: “Shame on you for putting good people in harm’s way for your gain.” One morning, I woke up to a Twitter message that read, simply: “Go fuck yourself.”<br>The ethics of her choice cast doubt on her reliability (another de facto peril of memoir), and her fear of discovery appears to have colored her impressions and descriptions with paranoia and distrust.”<br>My book was being dismissed for the very element that typically wins acclaim for narrative accounts of investigative journalism.<br>The backlash extended well beyond the media.<br>Why did people with no real experience of North Korea feel such a passionate need to dismiss my firsthand reporting and defend one of the world’s most murderous dictatorships?<br>Orientalism reigns.<br>What struck me was not whether the review was positive, but the selection of the reviewer, a former TV columnist of Korean origin, whose only past book-length nonfiction was on South Korean popular culture.<br>As an Asian female, I find that people rarely assume I’m an investigative journalist; even after I tell them, they often forget.<br>Such gender discrimination can manifest either positively or negatively.<br>“If I had written a highly detailed book about being embedded with a troop,” she said, “the magnitude of the actual legwork would have been recognized.” Yet she also believes that great literary journalism combines the heart and the brain.<br>I would like to report that I took the reaction to my book in stride, that I weathered all the accusations and dismissals with patience, that I understood their causes and effects.<br>In immigrant ghettos, I learned that in my adoptive home, my skin was considered yellow, the color of the forsythia that had bloomed around my childhood home back in South Korea.<br>This is why I risked going into North Korea undercover: because I could not be consoled while the injustice of 25 million voiceless people trapped in a modern-day gulag remains part of our society.<br>Here I am telling my story to you, the reader, essentially to beg for acknowledgment: I am an investigative journalist, please take me seriously.<br>

  1. Before the precursors of today’s scholarly journals es-tablished themselves in the second half of the 17th century,scientists communicated via letters.

   original form of scholarly comm was letters

 6. Feb 2016
  1. How did animals help create the world? • How were the earth, sun, and moon formed? • Who created human beings? 0 How did Coyote influence the world?

   1) The animals were there for humans when they needed help. 2) They were created by the mother and father. 3) Human beings were created by the mother and father.

  2. How were human beings created? • Where did they obtain their knowledge, and how did they provide for themselves?

   1) Human beings were created by birth from mother and father.

   2) The father passed on his offspring and that his how they gained knowledge.

  3. What was the source of life? • What were the differences between Earth-mother and Sky-father? • Where did the moon and stars come from?

   1) The animals were taking care of humans that were in need of help.

   2) The difference was day and night. The mother and father both created the light and darkness in the day. Bringing the moon, sun and earth.

   3) The sky-father created the moon and stars for the night time.

  4. How did human beings arrive in the world? • How were animals helpful? • What did twins do to create the world?

   1) The humans fell from heaven and came into the world with animals. 2) Animals cared for the human when she was ill and gave her a place to stay until she was healed. 3) The twins traveled the world to create environments and climates that humans could live in. This lead to mountains, trees, lakes, forest, rivers, etc.

 7. Jan 2016
  1. Now like all the surpassing beings the Earth-mother and the Sky-father were changeable, even as smoke in the wind; transmutable at thought, manifesting themselves in any form at will, like as dancers may by mask-making.

   It is amazing how descriptive the world was made. The way things are being described in this document make me think of how peaceful this world was made to be. How come it could not be like this anymore?

  2. The boy that remained in the lodge grew very rapidly, and soon was able to make himself bows and arrows and to go out to hunt in the vicinity. Finally, for several days he returned home without his bow and arrows. At last he was asked why he had to have a new bow and arrows every morning

   The boy had to teach himself how to use things. When we grow up we do not rely on our parents as much, we have to explore the world on our own.

 8. Aug 2015
  1. Seneca Creation Story

   This Seneca story was recorded by Jeremiah Curtin, a white man fluent in the Seneca language. In 1883, 1886, and 1887, Curtin spent many hours talking with Seneca men and women on the Cattaraugus reservation in New York state. The largest of the five tribes of the Iroquois confederacy, the Seneca had inhabited much of central New York in the sixteenth century, but by the mid-seventeenth century they had moved west to Lake Erie and south into Pennsylvania. Curtin recorded this tale in the Seneca language, and it was subsequently translated into English by I. W. B. Hewitt. Source: Jeremiah Curtin and I. W. B. Hewitt, “Seneca Fiction, Legends and Myths, Part 1,” Report of the Bureau of American Ethnology 32 (1910–11 [1918])

   I would like you to read it as an origin story. That is, think about it as it explains the creation of humanity.

   What is the relationship between humanity and nature? What structure do you think society will take based on this origin story? These are questions I want you to think about and seek the answers to while you do this reading

  1. The First Book of Moses, Called Genesis

   This is the first chapter of Genesis from the King James version of the Bible. While I realize that this is clearly a religious text, I would like you to read it as an origin story. That is, think about it as it explains the creation of humanity.

   What is the relationship between humanity and nature? What structure do you think society will take based on this origin story? Who authorizes this text? Why? These are questions I want you to think about and seek the answers to while you do this reading

  1. As soon as computer data entry moved from punch-cards to online files (in the mid/late 1960s) there were "commands" for accomplishing this operation.
 9. Feb 2014
  1. U.S. intellectual property law originates (as law) from the Constitution: Article I, Section 8, Clause 8 of the Constitution makes copyright and patent law possible (“To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their INTELLECTUAL PROPERTY: POLICY FOR INNOVATION 4   respective Writings and Discoveries”) ,

   Article I, Section 8, Clause 8 makes copyright and patent law possible.