91 Matching Annotations
 1. Last 7 days
 2. Nov 2021
 3. Oct 2021
  1. சமணர்கள் இப்பிரபஞ்சம், இந்த பூமி, தேவர்கள், தெய்வங்கள், உயிர்க்குலங்கள், மனிதர்கள் ஆகியவற்றை பல்வேறு வளையங்களாக உருவகிக்கிறார்கள். அதன் மையம் மேரு என்னும் பொன்மலை. அங்கே ஆதிநாதர் அமர்ந்திருக்கிறார்.
   • info about jainism philosophy on universe
   • my fiction work Meru notes
 4. imaginaxiom.com imaginaxiom.com
  1. However, we know that money is a fiction, a story that we tell ourselves. Money is a story about what and who has value. This scale of human value that we call money is fake. But if enough people believe it, that idea of money becomes our reality.

   On the Media

   The Story of Money

   Full Faith & Credit

   In this hour, On the Media looks at the story of money, from its uncertain origins to its digital reinvention in the form of cryptocurrency.

  1. An organization of designers collectively advocating for the ethical practice of design and for the bargaining power of employees, freelancers, and educators against the commoditization of design by corporate and capitalist value extraction that is actively undermining the flourishing of humans for the sake of monopolizing social communication through advertising and marketing and the accumulation of profits for the benefit of a select few at the top of the corporate hierarchies.

   I am curious to read The Ministry for the Future by Kim Stanley Robinson as recommended by Raphaelle Moatti in the Design Science Studio coheART2.

  1. If I could get policymakers, and citizens, everywhere to read just one book this year, it would be Kim Stanley Robinson’s The Ministry for the Future.

   Quoted on the Amazon product page for the book, The Ministry for the Future by Kim Stanley Robinson.

   The book was recommended by Raphaelle Moatti in the Design Science Studio coheART2.

 5. www.hylo.com www.hylo.com
  1. Ministry for the Future

   The Amazon product page for the book, Ministry for the Future, quotes Ezra Klein.

   If I could get policymakers, and citizens, everywhere to read just one book this year, it would be Kim Stanley Robinson’s The Ministry for the Future.

 6. Sep 2021
 7. Jul 2021
  1. Павел Чжан – талантливый программист крупной китайской компании в Москве. Бывший детдомовец, он упорно идёт к цели: перебраться из стремительно колонизирующейся России в метрополию, Китай, – и не испытывает угрызений совести, даже когда узнаёт, что его новый проект лежит в основе будущей государственной чипизации людей. Но однажды, во время волонтёрской поездки в детдом, Чжан встречает человека, который много лет назад сломал ему жизнь – и избежал наказания. Воспоминания пробуждают в Павле тьму, которой он и сам боится…
  1. Feel free to play hopscotch

   This idea of playing hopscotch#%22Table_of_Instructions%22_and_structure) through a text reminds me of some mathematics texts I've come across where the author draws out a diagram of potential readings and which portions are prerequisites so that professors using the book might pick and choose chapters to skip in their presentations.

   Also reminiscent of the Choose Your Own Adventure books from childhood too.

   cross reference: [[John Barth]], [[Henry James Korn]] and [[experimental fiction]], and [[hypertext]]

 8. Jun 2021
 9. Apr 2021
 10. Mar 2021
 11. Feb 2021
 12. Jan 2021
  1. https://outline.com/tan7Ej

   Why Do People love Kungfustory?

   It’s well-established among the original novel/translating community that Kungfustory.com is the best.

   Kungfustory.com is just a place where Kungfustory can be hosted. It’s very user-friendly for readers, with a superb app that functions very well and reliably on phones. It’s easy to compile a list of reads, to know when those reads have been recently updated, and to follow along your favorite story.

   Select any genre you like: romance, stories with reborn heroes, magical realism, eastern fantasy the world of wuxia, horror stories, romantic love novels, fanfiction, sci-fi.

   New chapters added daily, Never be bored with new addictive plots and new worlds.

   https://www.kungfustory.com/

  1. Why Do People love Kungfustory?

   It’s well-established among the original novel/translating community that Kungfustory.com is the best.

   Kungfustory.com is just a place where Kungfustory can be hosted. It’s very user-friendly for readers, with a superb app that functions very well and reliably on phones. It’s easy to compile a list of reads, to know when those reads have been recently updated, and to follow along your favorite story.

   Select any genre you like: romance, stories with reborn heroes, magical realism, eastern fantasy the world of wuxia, horror stories, romantic love novels, fanfiction, sci-fi.

   New chapters added daily, Never be bored with new addictive plots and new worlds.

   https://www.kungfustory.com/

 13. Dec 2020
  1. In the right hour, the woodland springtime metamorphic processes of the neighboring Lake Geneva suburb’s in-betweens were in a paused state – the toads again hushed; the crickets tired, and the human populace, too. In the right hour, the fickle wind and the social owls were the only sound, and nothing moved but the sparse, light-footed doe in careful segments with her fawn.

   Distinctly the best sentence I've ever written.

 14. Nov 2020
 15. Oct 2020
  1. and narratives in fiction, popular nonfiction, and marketing material. These texts shape the public’s knowledge about and potential engagement with transoce-anic networks.

   on peut se demander si la littérature (+cinéma etc.) ne se dédouane pas de sa responsabilité vis-à-vis de ses effets sur l’imaginaire collectif – une question qui mérite assurément d’être réinvestie à l’ère des fake news – puisqu’elle façonne en partie la représentation que le public se fait sur un sujet.

   on reprochera par exemple aux films historiques (mettant en scène un musicien dont les gestes ne correspondent pas à ce qui est joué, une athlète de haut niveau qui reproduit pauvrement la technique de course, un film d’époque avec des écriteaux dans une police de caractères inventée en 2000…) de véhiculer des absurdités collatérales à leur réalisation mal informée.

  1. While many people say that such and such a book changed their lives, you can be sure that they could not tell you who published the book. The identification is with the book and its author, not the publisher.
  2. Academics will probably bristle at this thought but, at least in relation to literature, all you have to do is look at the courses that are offered featuring the literatures of other countries. Not only don’t they teach these literatures, they don’t read them.

   We certainly could use an Anthony Bourdain of literature to help peel back the curtain on other countries and cultures.

  1. Fifty-Two Stories Hardcover – Deckle Edge, April 14, 2020 by Anton Chekhov (Author), Richard Pevear (Translator), Larissa Volokhonsky (Translator)
 16. Sep 2020
  1. Circe by Madeline MillerThis magnificent story of the famous witch goddess from Homer’s Odyssey was shortlisted for the 2019 Women’s prize for fiction. It is both hugely enjoyable, showing the very male classical epic from a female point of view, and profoundly affecting in its depictions of the trials of immortality. This book is the closest you can get to experiencing what it might really be like to be a goddess, with all its benefits and sacrifices.
 17. Dec 2019
  1. C’est que je venais de faire une cuisante découverte : cette belle histoire qui était ma vie, elle devenait fausse au fur et à mesure que je me la racontais.

   Le passage est en écho à celui-ci (p. 222) :

   Ma vie serait une belle histoire qui <mark>deviendrait vraie au fur et à mesure que je me la raconterais</mark>.

   Oups! Beauvoir se rend compte (avec lucidité, en rétrospective) de la fiction qu’elle écrivait!

 18. Nov 2019
  1. p. 121 :

   Je précisais, pour plus de vraisemblance, que je ne parlerais pas le lundi suivant à Alvaro, mais le jeudi : au cours du petit dîner qui couronne d’habitude toutes les réunions du club des Écrivains (<mark>ces dîners n’existent pas, mais il est irréfutable que les réunions ont lieu le jeudi</mark>, fait que Carlos Argentino Daneri pouvait vérifier dans les journaux et qui donnait à la phrase une allure de vérité).

   Borges s’amuse souvent avec la fiction, à inventer des passages hyperboliques complètement farfelus (et qui ne sont pourtant pas si inutiles – on n’a qu’à se tourner vers la réalité pour se rendre compte de la lucidité de cette invention). 🙃

  1. toute une existence que je façonnerais de mes mains

   La fiction (imaginaire, littéraire) devient réalité; Beauvoir designe (designer : penser + réaliser) sa propre vie via la littéature!

 19. Oct 2019
  1. In the front row, an older lady was reading Summer's End by Danielle Steele.

   That same woman attends the event every year and is known to bring along the SMH to read. Seems she's realised her choice had come down to two mostly-fictional items of content and chose to join the growing cohort of ex-readers. Sorry you had to find out this way.

   On a positive note, this woman is clearly a candidate for one of the SMH's super duper 80 per cent off subscription deals.

   You should go and personally save this reader so that you get a good mention from management at the upcoming staff retrenchment function.

  2. For the uninitiated, Granny Smith was Maria Ann Smith, a resident of the area who in 1868 "accidentally" grew the first batch of green apples that now bear her name.

   Yes, good thinking. Throw in a truthful fact or two. Impressive!

  1. Die Methoden der Ethik beziehungsweise der Philosophie werden daher zuweilen nicht als "wissenschaftlich" anerkannt, da TA insgesamt dazu tendiert, sich an einem naturwissenschaftlich geprägten Wissenschaftlichkeitsideal zu orientieren.[26] Deshalb wird in der TA oft zwischen der "wissenschaftlichen Seite" – Sammlung, Bewertung und Zusammenstellung von Forschungsevidenz – und der "Werteseite" unterschieden.

   Überlegen Sie, wie die Technikfolgenabschätzung durch die Perspektive der Science Fiction bereichert werden könnte!

 20. Jul 2019
  1. Cet article relie l'imagerie cerebrale à la lecture de fiction. Les parties activées du cerveau pendant la lecture se relient à des actions. Selon les actions lues, les parties pour sentir des odeurs, les parties prémotrices, les parties sociales s'activent. Ainsi, il semble conclure que lire de romans aide aux personnes à avoir plus d'empathie. Les romans serviraient pour faire des simulacres.

 21. Dec 2018
  1. Michael Orthofer at the Complete Review
  2. There is no sense that this particular novel has its place among-and should be evaluated against-a whole history of other novels.
  3. uncomfortable

   ha!

  4. subversive

   maybe also the word uncomfortable?

 22. Nov 2018
  1. It’s important to remember that utopia and dystopia aren’t the only terms here. You need to use the Greimas rectangle and see that utopia has an opposite, dystopia, and also a contrary, the anti-utopia. For every concept there is both a not-concept and an anti-concept. So utopia is the idea that the political order could be run better. Dystopia is the not, being the idea that the political order could get worse. Anti-utopias are the anti, saying that the idea of utopia itself is wrong and bad, and that any attempt to try to make things better is sure to wind up making things worse, creating an intended or unintended totalitarian state, or some other such political disaster. 1984 and Brave New World are frequently cited examples of these positions. In 1984 the government is actively trying to make citizens miserable; in Brave New World, the government was first trying to make its citizens happy, but this backfired. As Jameson points out, it is important to oppose political attacks on the idea of utopia, as these are usually reactionary statements on the behalf of the currently powerful, those who enjoy a poorly-hidden utopia-for-the-few alongside a dystopia-for-the-many. This observation provides the fourth term of the Greimas rectangle, often mysterious, but in this case perfectly clear: one must be anti-anti-utopian.
  2. For a while now I’ve been saying that science fiction works by a kind of double action, like the glasses people wear when watching 3D movies. One lens of science fiction’s aesthetic machinery portrays some future that might actually come to pass; it’s a kind of proleptic realism. The other lens presents a metaphorical vision of our current moment, like a symbol in a poem. Together the two views combine and pop into a vision of History, extending magically into the future. By that definition, dystopias today seem mostly like the metaphorical lens of the science-fictional double action. They exist to express how this moment feels, focusing on fear as a cultural dominant. A realistic portrayal of a future that might really happen isn’t really part of the project—that lens of the science fiction machinery is missing. The Hunger Games trilogy is a good example of this; its depicted future is not plausible, not even logistically possible. That’s not what it’s trying to do. What it does very well is to portray the feeling of the present for young people today, heightened by exaggeration to a kind of dream or nightmare. To the extent this is typical, dystopias can be thought of as a kind of surrealism.
  3. These days I tend to think of dystopias as being fashionable, perhaps lazy, maybe even complacent, because one pleasure of reading them is cozying into the feeling that however bad our present moment is, it’s nowhere near as bad as the ones these poor characters are suffering through. Vicarious thrill of comfort as we witness/imagine/experience the heroic struggles of our afflicted protagonists—rinse and repeat. Is this catharsis? Possibly more like indulgence, and creation of a sense of comparative safety. A kind of late-capitalist, advanced-nation schadenfreude about those unfortunate fictional citizens whose lives have been trashed by our own political inaction. If this is right, dystopia is part of our all-encompassing hopelessness. On the other hand, there is a real feeling being expressed in them, a real sense of fear. Some speak of a “crisis of representation” in the world today, having to do with governments—that no one anywhere feels properly represented by their government, no matter which style of government it is. Dystopia is surely one expression of that feeling of detachment and helplessness. Since nothing seems to work now, why not blow things up and start over? This would imply that dystopia is some kind of call for revolutionary change. There may be something to that. At the least dystopia is saying, even if repetitiously and unimaginatively, and perhaps salaciously, Something’s wrong. Things are bad.
 23. Jul 2018
  1. (Dunne, 1999). The call has influenced movements such as Critical Design (Dunne and Raby, 2001), Design Fictions (Bleecker, 2009) and Design for Debate (Dunne and Raby, 200

   Unclear as to how these movements differ:

   Critical Design Design Fiction Design for Debate

 24. Apr 2018
  1. Shewrote.Shewrote.Shewrote

   We see this many times in Orlando, where time passes by very quickly. Here a whole year passes by while Orlando is writing and the narrator says that with Orlando only writing and thinking about love there is not much to write about in this year of her life. The narrator leaves it to our imagination and just tells us that Orlando writes and thinks about love and that there is not much to say besides that. When there isn't any evidence, any way to write exactly what happened and when the person the biography is being written about is doing unimportant things, time passes by very fast. This also shows us how there is a varying level of fact versus fiction in biographies because we can not be absolutely sure what is happening at every moment of the persons life.

 25. Jan 2018
  1. "new crops, big changes."

   He really tend to ridicule the counterargument through the use of derogatory quotation marks.

   In my opinion, this is a weak way of destroying the opposite argument.

   We could also say that he tries to influence the interpretive lenses of the audience.

  2. But as Kentaro Toyama

   He refers to this guy to increase his credibility.

  3. "a 1,000-pound gorilla."

   Simile

  1. Burdekin was born in 1896 in Derbyshire, England. Her parents wouldn’t allow her go to Oxford, as her brothers had, so she married an Olympic rower, had two daughters, immigrated to Australia, started writing, left her husband, and then returned to England. The 1930s were her most fecund creative period, when she wrote 13 novels, six of which were published.

   Amazing that I've not heard of her. Need to learn more.

 26. Oct 2017
  1. In the '80s and '90s--as strange as it may seem to say this--we had such luxury of stability. Things weren't changing quite so quickly in the '80s and '90s. And when things are changing too quickly, as one of the characters in Pattern Recognition says, you don't have any place to stand from which to imagine a very elaborate future.
 27. Sep 2017
  1. Research and background

   "Not knowing is an obstacle to my imagination" RE: his dedication to narratives that could have taken place within the political climate of the day.

  2. This is the story of 16th century Europe, and the political earthquake that was protestantism. The overarching historical narrative unfolds around the lives of fictional characters who might have lived in this historic period.

   Follett's literary reenactment explores the intricacies of the Protestant Reformation through a cast of strategically diverse characters, whose stories span across multiple continents, nations, and cities. Each character is an important harbinger of larger historical trends. Within the masterfully established geo-political reality, each of their decisions serve to gradually reveal their distinct personalities and temperaments, belief systems and ideologies, and cultural identities.

 28. Feb 2017
  1. Generative

   Twitter bots, recombinatory poetry, generative fiction is infinitely fascinating because it can be so random and unexpected. It's like experimenting with how we ascribe meaning, try to find purpose in the otherwise incomprehensible.

 29. Sep 2016
  1. “You have to realize that people can change in a lot of different ways,” she explained, “especially when they are far away from home and they are asked to make some difficult choices and do hard things.”
  1. Fiction is not just a simulator of a social experience, it is a social experience."

   Fiction, regardless of how it is classified, can be a social experience of its own, since we are diving into a particular character's life for a brief period of time. While in the story, we have infiltrated the character's life, as we live it with them, going through their lives, experiencing their reactions. When we are done, regardless of what has happened, we will think about our own lives, in some way or another.

  2. pulp fiction

   I understand that literary fiction is more writerly while pulp fiction is more readerly... But is it really that clean cut between the two? Is it possible for a work considered pulp fiction to have at least some qualities of a writerly work, or is the classification of fiction works a binary system?

  1. They knew that the story mattered; that people in the real world looked up to Superman, even though he was fictional, and could thus be persuaded to use him as a moral compass
 30. Aug 2016
 31. Jun 2016
  1. For the sixteen-track album, the band invented fifteen fictional personas, each with its own sound, aesthetic, and backstory that draw from different decades of club culture. Genres range from Studio 1 reggae to indie rock, under pseudonyms like Burning Phlegm, White Virgins, and Noah's Dark.
 32. May 2016
  1. This allowed for chil- dren's literature to be used not just for particular instructional outcomes but to help children devel- op and enhance the capacity to locate themselves in their socio-political places and spaces and to engage in social action

   This is a great point that children's literature can be used for more than just making connections to the child's own life. It can also be used to show these children that they are able to be part of the change they want to see.

  2. began to develop a framework to encompass indi- vidual, communal, and civic grievances and/or re- sponsibilities necessary for social change

   This is great that not only were the boys able to connect the stories and situations to their won lives, but they were also able to come up with responses that worked towards something meaningful.

 33. Apr 2016
  1. I also saw them develop literary understandings that led to important gains in reading and literary behaviors that en- hanced success with school literacies

   This is what introducing things such as realistic fiction to students can do. It leads to improvement in students reading behaviors and increase their engagement in the classroom.

  2. Thus, these boys participated in the act of critical literacy-reading the word in order to read the world (Freire, 1970/1993). The connections the boys made to contemporary realistic fiction about social issues and the ways they transgressed bound- aries (hooks, 1994) of childhood as they initiated or enacted social action became synonymous with empowerment and liberation in their own lives.

   Critical literacy is a skill that is so important for students to grasp. Asking those deeper "why" questions and realizing things such as societal issues in the world today can really help open the eyes and minds of younger students. Critical literacy also helps students make connections from literature to their own lives which is extremely important when reading.

  3. Literature has the potential to make a differ- ence in the lives of African American males; that is, reading, writing, and discussing literature can help them to make sense of and negotiate their life experience

   I really agree with this point! Not only can it make a difference in the lives of African American males but it can make a difference in anyones life. Literature can be a great way for people to make connections to characters who may mimic their own lives and situations they are dealing with. Or it may be a great way to help a reader to just learn something new. Literature is one of the biggest catalysts and realistic fiction as a genre contributes to this too.

  4. he use of contemporary realistic fiction, in which dilemmas in society are pivotal, have the potential to "open wide" the mouths of these African American male readers. As they increase their engagement with literature, these otherwise reluctant readers can increase their literary understanding and develop their literary voice into social agency to act on their own behalf and on the behalf of others.

   This is a great idea! Using realistic fiction to re-engage these kinds of students will be perfect to get them back into a place where they can be shocked and moved by literature again. Also by experiencing this genre, they may find other genres that allow them to be inspired as well.

  5. , I know that a mind "turned off' to literature is a mind often ignored in traditional classrooms, and therefore a mind that will have fewer venues for expression

   I really agree with this point the author makes! Most times, when a child is uninterested in a book that is being read in class, they are ignored by the teacher because he/she has to keep teaching ti anyway as it is a part of the curriculum. This needs to be changed and these students deserve more attention as well.

 34. Jan 2016
  1. “We depict hatred, but it is to depict that there are more important things. We depict a curse, to depict the joy of liberation. ” ― Hayao Miyazaki
  2. “I’ve become skeptical of the unwritten rule that just because a boy and girl appear in the same feature, a romance must ensue. Rather, I want to portray a slightly different relationship, one where the two mutually inspire each other to live - if I’m able to, then perhaps I’ll be closer to portraying a true expression of love.” ― Hayao Miyazaki
  3. “The concept of portraying evil and then destroying it - I know this is considered mainstream, but I think it is rotten. This idea that whenever something evil happens someone particular can be blamed and punished for it, in life and in politics is hopeless.” ― Hayao Miyazaki
 35. Dec 2015
  1. 8) Who is A. Karma Flitit in the real world?

   S. Mitra Kalita seems likely -- but I don't understand why S was replaced with F in the anagram.

  2. 6) Holmes said that after 1982 he began working in finance under an assumed name. What name do you think he used?

   "BA", aka Len Bakerloo, is Brooke Allen.<br> http://brookeallen.com/pages/publications

   He is obviously a master of disguise

  3. 7) Holmes talks about various monographs that he published while working in finance. The titles were changed slightly but can you still find them?

   How to Tell the Difference between Good People and Nice People When Making Hiring Decisions http://qz.com/88168/how-to-hire-good-people-instead-of-nice-people/

   How Colleges Get Away with Being Evil http://qz.com/164356/why-business-schools-charge-so-much-and-pay-their-teachers-so-little/

   How To Make A Fortune While Appearing to Not Ask for Any Money http://qz.com/77020/the-secret-to-a-higher-salary-is-to-ask-for-nothing-at-all/

  4. To Sherlock Holmes she is always the woman. I have seldom heard him mention her under any other name. In his eyes she eclipses and predominates the whole of her sex.

   This is the opening line from A Scandal in Bohemia, the first of the Holmes short stories published in The Strand Magazine.

  5. “You appear to be astonished,” he said, smiling at my expression of surprise. “Now that I do know it I shall do my best to forget it.” “To forget it!” “You see,” he explained, “I consider that a man’s brain originally is like a little empty attic, and you have to stock it with such furniture as you choose. A fool takes in all the lumber of every sort that he comes across, so that the knowledge which might be useful to him gets crowded out, or at best is jumbled up with a lot of other things, so that he has a difficulty in laying his hands upon it. Now the skillful workman is very careful indeed as to what he takes into his brain attic. He will have nothing but the tools which may help him in doing his work, but of these he has a large assortment, and all in the most perfect order. It is a mistake to think that that little room has elastic walls and can distend to any extent. Depend upon it there comes a time when for every addition of knowledge you forget something that you knew before. It is of the highest importance, therefore, not to have useless facts elbowing out the useful ones.”

   This is word for word from chapter 2 of A Study in Scarlet, the first Sherlock Holmes story. Watson was shocked that Holmes claimed ignorance of the solar system.

   "But the Solar System!" I protested.

   "What the deuce is it to me?" he interrupted impatiently; "you say that we go round the sun. If we went round the moon it would not make a pennyworth of difference to me or to my work."

  6. 27) What were the exact words on my fortune?
  7. What was the name of the camera Holmes used that might help Alzheimer’s patients

   Based on this article, the camera is probably the SenseCam, and the journal might be Scientific American or Memory. I don't yet know which article he was referring to. Holmes says the article includes a picture of the Chinese restaurant.

  8. 25) Sherlock was able to guess the last digit of the lucky lottery number on my fortune. How did he do it?

   He Googled: "41 53 11 16 17"<br> including the quotation marks. I only get one result.

   But this is lucky. I couldn't find anything for the numbers on the other fortune.

  9. f) I left out a question labeled b. What is your best guess as to what it could have been?

   b) What is the difference between proposition and proof?

   Holmes lists these pairs in the same order.

  10. 16) Sherlock said that he was not born as Sherlock Holmes but rather someone else. What was his birth name? What country was he born in?

   That must be Nikolai Lobachevsky (1 Dec 1792 - 24 Feb 1856), born in Russia, whose portrait appears on this webpage.

   In Holmes canon, Watson was only 3 years old in February 1856, and he first met Holmes in 1881. But maybe Watson's biography was also faked to avoid explaining why he wasn't aging.

  1. As part of EFF’s 25th Anniversary celebrations, we are releasing “Pwning Tomorrow: Stories from the Electronic Frontier,” an anthology of speculative fiction from more than 20 authors, including Bruce Sterling, Lauren Beukes, Cory Doctorow, and Charlie Jane Anders. To get the ebook, you can make an optional contribution to support EFF’s work, or you can download it at no cost. We're releasing the ebook under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International license, which permits sharing among users. 
 36. Oct 2015
  1. Hypertext fiction and poetry, on and off the Web Kinetic poetry presented in Flash and using other platforms Computer art installations which ask viewers to read them or otherwise have literary aspects Conversational characters, also known as chatterbots Interactive fiction Novels that take the form of emails, SMS messages, or blogs Poems and stories that are generated by computers, either interactively or based on parameters given at the beginning Collaborative writing projects that allow readers to contribute to the text of a work Literary performances online that develop new ways of writing

   I find this list a bit vague... It felt like a "to-do" list so vague that it reminds me more of "analog-lit" really... "Interactive fiction"? Can't a paper book be interactive...?

 37. Sep 2015
  1. Read fiction. Reading a great work of literature—or watching a film or play—allows us to temporarily step out of our own lives and fully immerse ourselves in another person’s experience. Indeed, research suggests that fiction readers are better attuned to the social and emotional lives of others.
 38. Nov 2013
  1. the entire universe as the infinitely fractured echo of one original sound-man; the entire universe as the infinitely multiplied copy of one original picture-man. His method is to treat man as the measure of all things, but in doing so he again proceeds from the error of believing that he has these things [which he intends to measure] immediately before him as mere objects. He forgets that the original perceptual metaphors are metaphors and takes them to be the things themselves.

   A kaleidoscope of impressions derived from subjective projection of metaphors derived from fictitious concepts. "Life is a fantasy" of man's measure of the universe.

 39. Sep 2013
  1. But it occurred to me that if I were to adopt the fiction of a trial and of a suit brought against m

   Can fiction generate a "true image" or truth? What is the relationship between truth and fiction