115 Matching Annotations
 1. Jan 2022
 2. Dec 2021
  1. இதற்கு அப்பால் மிகச்சிலர் என்னுடைய கருத்துக்களுடன் முரண்பட்டு என் படைப்புக்களில் ஈடுபாடு கொண்டு வாசிப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். எவ்வாறு என இலக்கியம் எப்படி எழுதப்படுகிறதென தெரிந்துகொண்டால் அது உங்களுக்குப் புரியும். இலக்கியப் படைப்பில் ஒரு படைப்பாளி முன்வைப்பது அவன் கற்று, தெளிந்து ஏற்றுக்கொண்டவற்றை அல்ல. அவனுடைய திட்டவட்டமான நிலைபாட்டை அல்ல. இலக்கியப்படைப்பு என்பது ஒருவகை கனவு என எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மொழியில் நிகழும் ஒரு கனவு. ஒரு படைப்பு என்பது அந்த எழுத்தாளன் மொழிவழியாக கண்ட ஒரு கனவு. நம் கனவு நம் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அல்லவா? நாம் நினைப்பதே நம் கனவில் இருக்கவேண்டும் என்பதில்லை அல்லவா? எழுத்தாளன் எல்லாரையும்போல ஒரு அன்றாட உள்ளம் கொண்டவன். அவனுக்கு பல கருத்துக்கள் இருக்கும். அவை அவன் தன் வாழ்க்கையிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டவையாக இருக்கும். அவனுக்கான ஓர் அரசியலும் இருக்கலாம். ஆனால் அவன் எழுதுபவை அப்படியே அந்த கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துபவை அல்ல. சிலசமயம் நேர்மாறாகவும் இருக்கலாம். அவனே அறியாத நுட்பங்கள் அதில் வெளிப்படலாம். ஆகவே எழுத்தை எழுத்தாளனிடமிருந்து பிரித்தே பார்க்கவேண்டும். எழுத்து தன்னளவில் முழுமையான ஒன்று.

   My personality and writings will be different

   • whenever i teach, i am different than before I start
   • whenever I write or think, My dream and heritage writes me
 3. Nov 2021
 4. Oct 2021
  1. Our culture made a virtue of living only as extroverts. We discouraged the inner journey, the quest for a center. //Anaïs Nin

   I guess that makes sense, if you take time to spend alone, people usually consider you selfish and self seeking and they want you to be outgoing and this is what the world wants right now, basically

 5. Sep 2021
 6. Aug 2021
 7. Jul 2021
  1. She was just as immovable as ever. My mind was in a strange conflict of feelings about her when I left her that day. She was obstinate; she was wrong. She was interesting; she was admirable; she was deeply to be pitied.

   Miss Rachel is someone who doesn't care about the public opinion, she only cares about what she thinks is important. She's being herself.

  2. I am going to the devil!”

   Does Mr. Franklin affect by the Moonstone when he said that he is going to the devil?

  3. “I shall be delighted,” says he, “to send the Professor my card, if you will oblige me by mentioning his present address.”

   Mr. Candy doesn't know how to take the cue from others before his "speech." Under the description, Mr. Candy seems to be a no-one-like man.

  4. I never remember her breaking her word; I never remember her saying No, and meaning Yes.

   Ms. Rachel is a stiff-necked and trustworthy pretty girl who is loyal to friends.

  5. He never attempted to sell it–not being in need of money, and not (to give him his due again) making money an object.

   So the reason of Herncastle to keep the diamond is not due to his greed?

  6. He was, out of all sight (as I remember him), the nicest boy that ever spun a top or broke a window.

   Mr. Franklin had been a naughty boy when he was young.

  7. he was absurdly angry with me, and with others

   Herncastle's personality - get angry easily, later annotation are more detail about it.

  8. Herncastle’s fiery temper had been, as I could plainly see, exasperated to a kind of frenzy by the terrible slaughter through which we had passed

   Herncaslte has a fiery temper, and easy to get angry. This also was implied earlier, "absurdly angry with me, and with others."

 8. May 2021
  1. This is not to say that I don’t also cherish more traditionally precious heirlooms, it’s just that the objects with utility feel like they maybe have more of the life of the person in them.

   I love this idea about heirlooms and utility.

 9. Apr 2021
 10. Mar 2021
 11. Feb 2021
 12. Jan 2021
 13. Oct 2020
 14. Sep 2020
 15. Aug 2020
 16. Jul 2020
 17. Jun 2020
 18. May 2020
 19. Apr 2020
 20. Nov 2019
  1. New study shows that our personal memories might not be personal at all. All it takes to change your memories is thinking about a different person, and considering how they would approach what happened to you. Perhaps our character isn’t as unique as we think, but more fluid, and changed by every person we meet. Our evaluation of ourselves changes even when we think of objects, not just other people

   Plasticity of our mind

 21. Jul 2019
 22. Mar 2019
  1. The Myers Briggs Type Indicator can be one way to learn about oneself as a student or teacher and can be a way to help teachers consider how they should present information so as to reach learners of all types (and/or how they should be careful to present information for types other than their own). This is the main site; others can be found that focus specifically on education, but I thought their own site should be featured. Rating 3/5

 23. Nov 2018
  1. Ensure the Personality of Employees Working in Your Organization

   Today if you want hat your businesses progress then you have to take all the precautions that are important. You have to make sure that all your employees are effective, professional and dedicated. You cannot take anyone on any role because it is about your reputation and productivity. While many businessmen think that it is all about the core areas, it is about the overall personality too. No matter how skilled or qualified a person is, if his or her personality is not pleasing, they might become a burden on your business.

   Being the owners or employers, it gets your responsibility to recruit the best candidates as employees in your business. There are tools like online personality test that can be of great use in measuring the immeasurable. You can always know about the skills and qualification of the candidates but when it comes to the personality and traits; you have no instrument to examine it right? This is the reason that these tests have become really popular in all organizations. Every organization has a test today that examines the candidate’s ion different aspects. In the case of personality test, it measures the traits, negative habits, qualities and personality of the candidate. The test has different areas that have questions to be solved. There are even situational based questions too. It meansthe candidate has to give his opinion about the different options given so as to go through a specific given situation in the test. The options he chooses or the explanation he gives tells a lot about his traits, personality and overall attitude.

   You should understand it when a person is spending 8 hours a day with the same fellows or colleagues, it is not really their educationor experience that will decide what type of relationships one would have with them. It would be utterly their personality. Suchtraits, or natural reactions, that create an individual’s character are important not just when predicting how individuals will interact and behave with one another, but also how these people will fit with the responsibilitiesand tasks required for a position. Personality has always been a crucial part in business world.

   A positive attitude

   No matter how good your candidates are if they have a negative approach and attitude, they would not do much for your organization. Their knowledge, skills and agility would stand null in the presence of negative thinking. There has to be positivity in the employees so as to make the most of their skills and qualification. A positive attitude always plays a crucial role in the overall working and performance of the candidates.

   If an employee is positive, he keeps the environment positive too. Even during the times of stress, pressure and negativity; he would help everyone to stay positive through his own positive attributes. After all, positivity is such a strong yet underestimated tool that one can have. Just imagine if all your employees have positivity stuffed in them? It would be a boon for your organization. These positive individuals would always bring a win-win situation for your organization. On the flip side, if the employees are negative, even the right decisions would end up in less affectivity. So, make sure that you assess the positive or negative attributes of the candidates before you recruit them.

   Motivating people

   There should always be employees who are motivating. Such individuals not just motivate themselves but also motivate other people do go ahead and make a difference. They always motivate others to acquire the best out of the circumstances. When you have a personality test in your recruitment program, you would always be able to measure the motivational side of the individuals. In this way you can find out whether a specific candidate can help your business to grow or not.

   Is it pleasing?

   Communication plays a great role in this present world. The employees you have on different business roles in your organization should have a pleasing personality. Their personality should be such that everybody loves to talk to them. The clients should feel good and positive when they exchange words with the employees. In this way, a staff member having a pleasing personality would always attract business for your organization. After all, his pleasing and charming personality would play a role in attracting the potential audience and clients. For example, suppose you have an individual as a manager and his personality is quite rude. He is always frowning and serious. Do you think that anybody would like to talk to him? Come on, everybody is so stressed and irritated with the harshness of life that they want pleasance and positivity. They won’t like to talk to your employees if they don’t have a good personality.

   Reduced conflicts

   When personalities clatter, it can lead to a ripple effect of destruction in the organization. It is never fun to see two individuals go at it during a project, or listening about why somebody is upset with so-and-so for different reasons.But what if you might forecast which individuals might require making more of an effort when they are working together and, more particularly, which dimensions of the personality might be the culprits in these conflicts so that the authorities know what to work on? It is one of the various reasons that personality at work is a vital determinant of collaboration between your staff members.Once you examine the personality of your candidate’s right during the time of recruitment, you can make the best recruitments.

   Remember, cold-shoulders, disputes and resentments come from these personality incompatibilities between staff members, and although other attributes might influence conflicts like stress, poor management, or simple fact that a person spend hours on end with such people that they are certain to get on your nerves at some point, there are always instruments at your disposal to assist you objectively pinpoint which type of personality trait has to be changed and which is good for the better tuning in the working space.

   So, having a personality test in your recruitment program can get you an edge in making recruitments.

 24. Sep 2018
  1. No. It’s not you. You were different before. – I’m still the same person, Lin. – I wasn’t, when I was on it. I did things I would never do. – Those things saved your life. – But they weren’t me. – Yes, they were. No, the way it works… – I know how it works. I get it. I totally get it. You feel invincible.

   The rhetoric of this passage raises a very important question. Are the people who are taking this drug really themselves still? If this was just a thought enhancing drug then perhaps this would be the case, however it does more than just make the user hyper-intelligent. The fact that this drug changes people's attitudes and their personalities proves that these people aren't themselves. On the other hand a hyper-intelligence may not directly change the person, but may enable them because a higher intelligence could reasonably lead to a higher confidence and a higher rationale of thinking.

 25. Dec 2017
  1. Ironically, research has shown that personality traits are determined largely by heredity and are mostly immutable. The arguably more important traits of character, on the other hand, are more malleable—though, we should note, not without great effort. Character traits, as opposed to personality traits, are based on beliefs (e.g., that honesty and treating others well is important—or not), and though beliefs can be changed, it's far harder than most realize.
 26. Sep 2017
 27. www.youthvoices.live www.youthvoices.live
  1. The thing I like to do the most is go to the hospital and visit the people in the chemotherapy hall and ask them how they are and make sure they are good, because I know they feel because I used to go through that.

   Reading this showed me you are a kind soul, that cares about the well-being of others.

 28. Jul 2017
  1. Psychotic, hysteric, obsessive, pervert ― which are we?

   Funny, easy to read, lay description of Lacan's different personality configurations. From a Malaysian news source, so some of the examples might seem obscure to some.

 29. Mar 2017
  1. Although some professors who urged a focus on public discourse and argumentation expressed opposition to the current-traditional approach, that method prevailed and, indeed. continued to be the predominant approach to composition through the first two-third~ of the twentieth century-and on some campuses much longer.

   It seems as though this decision to mandate the "current-traditional" approach of rhetoric in the academic setting cut out a large personal aspect of what rhetoric originally had

 30. Dec 2016
  1. First, you will find that this quality of relationship will come to you as you have something important to do in life. People who are actively engaged in life do not have to go searching for relationship. This is a fact. If you have found something truly meaningful to do in this world that it is natural for you to do
 31. Nov 2016
  1. there can be a bond that is deeper than the personalities involved and stronger than any divergent interests or orientations. This is something that transcends personal realities and has purpose and direction. This is something that is not created by the people involved but is something that they discover together. It is a discovery, and yet it is a discovery with a purpose. It is here to do something.
 32. May 2016
  1. For I, within him, do all that he does; but I necessarily do it through his organism, through hispersonality, his body, mind and soul.I will point out how this can be.First, try to realize that I made you in My Image and Likeness, and that I have My Being withinyou. Even if you do not know this now and believe that I, God, AM somewhere without, and thatwe are separated, try for the time being to imagine I AM within you.Next, realize that which you do when you think is not real thinking, because it is not consciousthinking; for you are unconscious of Me, the Inspirer and Director of every idea and thought thatenters your mind.Next, realize because I AM within you, and you are My Image and Likeness, and thereforepossess all of My Faculties, you have the power of thinking; but not being conscious thatthinking is creating and that it is one of My Divine Powers you are using you have indeed allyour life been thinking, but it has all been mis-thinking, or what you would call error-thinking.And this error-thinking, this not knowing it is My Power you have been thus misusing, has beenseparating you in consciousness farther and farther from Me; but all the time fulfilling MyPurpose, which later on will be made manifest to you.The proof of this is, you think you are separated from Me, that you are living in a materialWorld, that your body of Flesh engenders and harbors pleasure and pain, and that an evilinfluence, called the Devil, is manifesting in the world, opposing My Will.Yes, you think all these things are so.

   I am made in the image of God..... the Essence of my Being is God............. even my thoughts come from this source yet I have been unconscious of this. This mis-thinking and misuse of Gods power within me has been separating me further from the Truth, yet there still is a purpose in this.

  2. Now you may not even yet know I AM, or believe that I AM really you, or that I AM likewiseyour brother and your sister, and that you are all parts of Me and One with Me.You may not realize that the Souls of you and your brother and sister, the only real andimperishable parts of the mortal you, are but different phases of Me in expression in what iscalled Nature.Likewise you may not realize that you and your brothers and sisters are phases or attributes ofMy Divine Nature, just as your human personality, with its mortal body, mind and intellect, is aphase of your human nature.No, you do not realize this yet, but I speak of it now, that you may know the signs when theybegin to appear in your consciousness, as they surely will.In order to recognize these signs, all that now follows must be considered carefully and studied,and should not be passed by until My meaning, at least in some degree, is grasped.Once you fully understand the principle I here set down, then all My Message will become clearand comprehensible

   This part encourages that even if I do not know yet what this text is sharing it is important to have some understanding so as I may recognise the signs when they do occur.

  3. Always I AM there to pick you up, after the fall, although you do not know it at the time; firststraightening you out and then starting you onward again, by pointing out the reason for yourfall; and finally, when you are sufficiently humbled, causing you to see that these powersaccruing to you by the conscious use of My Will, My Intelligence and My Love, are allowed youonly for use in My Service, and not at all for your own personal ends.Do the cells of your body, the muscles of your arm, think to set themselves up as having aseparate will from your will, or a separate intelligence from your intelligence?No, they know no intelligence but yours, no will but yours.After a while it will be that you will realize you are only one of the cells of My Body; and thatyour will is not your will, but Mine; that what consciousness and what intelligence you have areMine wholly; and that there is no such person as you, you personally being only a physical formcontaining a human brain, which I created for the purpose of expressing in matter and Idea, acertain phase of which I could express best only in that particular form.All this may be difficult for you now to accept, and you may protest very strenuously that itcannot be, that every instinct of your nature rebels against such yielding and subordinatingyourself to an unseen and unknown power, however Impersonal or Divine.Fear not, it is only your personality that thus rebels. If you continue to follow and study MyWords, all will soon be made clear, and I will surely open up to your inner understanding manywonderful Truths that now are impossible for you to comprehend. Your Soul will rejoice singglad praises, and you will bless these words for the message they bring

   I am supported through my healing, growing, learning, fashioning..........

   to be able to be.. "a physical form containing a human brain, which I created for the purpose of expressing in matter and Idea, a certain phase of which I could express best only in that particular form."

   It is only my personality that resists Truth.

  4. You, as one of the cells of My Body, have a consciousness that is My Consciousness, anintelligence that is My Intelligence, even a will that is My Will. You have none of these foryourself or of yourself. They are all Mine and for My use only.Now, My consciousness and My Intelligence and My Will are wholly Impersonal, and thereforeare common with you and with all the cells of My Body, even as they are common with all thecells of your body.I AM the directing Intelligence of All, the animating Spirit, the Life, the Consciousness of allmatter, of all Substance. If you can see it, You, the Real you, the Impersonal you, are in all andare one with all, are in Me and are one with Me; just as I AM in you and in all, and thereby amexpressing My Reality through you and through all.This will, which you call your will, is likewise no more yours personally than is thisconsciousness and this intelligence of your mind and of the cells of your body yours.It is but that small portion of My Will which I permit the personal you to use. Just as fast as youawaken to recognition of a certain power or faculty within you and begin consciously to use it,do I allow you that much more of My Infinite Power

   The I Am, the God in me is the one directing all Life

  5. that which you have read has awakened a response within, and the Soul of you yearns formore, -- then you are ready for what follows.If you still question or rebel at the seeming assumption of Divine authority for what is hereinwritten, your intellect telling you it is but another attempt to beguile your mind with cunningsuggestion and subtle sophistry, -- then you will receive no benefit from these words; for theirmeaning is as yet hidden from your mortal consciousness, and My Word must come to youthrough other avenues of expression.It is well if your personality with its intellect impels you thus to question and rebel againstauthority you do not yet know to be Mine. It is really I Who cause your personality thus to rebel;for your personality with its proud sense of individuality is still needed by Me to develop a mindand body strong enough that they can perfectly express Me. Until you have become prepared toknow Me it is but natural for your personality thus to question and rebel. Once you recognize MyAuthority, that moment the undermining of the authority of the personality has begun. The daysof its dominion are numbered, and you will more and more turn to Me for help and guidance.Therefore, be not dismayed. Read on, and mayhap the recognition will come. But know that youcan read or not, as you choose; but if you do it is really I Who choose, and not you.For you, who seemingly choose not to read further, I have plans, and in due season you shalllearn that whatever you do, or like, or desire, it is I leading you through all the fallacies andillusions of the personality, that you may finally awaken to their unreality and then turn to Me asthe one and only Reality. Then these words will find a response within:

   As I practice the mantra, I can feel the energy within of the Truth of it, yet I witness the egoic mind doubt that I can really allow this.......... yet I am aware that the part of me that doubts is simply the egoic mind itself..............

   And the amazing thing here is that even this that to me it says that there is 'no problem' in this as it simply means that the persona is "still needed by Me to develop a mind and body strong enough that they can perfectly express Me". This is powerful and it undermines the doubt........... I can relax, allow, surrender and know that my Being is unfolding me.

 33. Apr 2016
  1. Weigh and study carefully these words.Rise up and free yourself now and for always from the domination of your personality, with itsself-inflated and self-glorifying mind and intellect.For your mind henceforth must be Your servant, and the intellect Your slave, if My Word is topenetrate to your Soul consciousness.I AM come now to your Soul consciousness, which I have quickened expressly in preparation forthe reception of My Word

   There is a very clear invitation here to 'rise up and free myself' from my perceptions of identifying as the human mind and persona.............. and receive the Word, the Truth.......