459 Matching Annotations
 1. Last 7 days
  1. rigid pili, such as Inc N, P and W, conjugate at rates 2–4 orders of magnitude higher on solid surfaces
  2. flexible pili (e.g. Inc F, H and I), transfer equally well in liquid as in solid surfaces
 2. Nov 2023
  1. ჩემს მიერ შერჩეული ბლოგი დაწერილია ქართველი და შვეიცარიელი სტუდენტების მიერ(ლუკა კაპიტანიო,სიმონე გიორზი და ნათია კეკენაძე) რომლის განხილვის საგანია თემზე დაფუძნებული მთის მმართველობა საქართველოში,სადაც აღწერილია მაღალმთიანი დასახლებების რისკები და მათი გამომწვევი მიზეზები,ასევე განხულილულია მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და მაღალმთიანი რეგიონების მომავალი.საერთაშორისო ორგანიზაციების და საქართველოს მთავრობის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად შექმნილია ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები(LAG),რომელთა მიზანი კერძო,საჯარო და სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივ დონეზე დაკავშირება და მთის განვითარების პრიორიტეტების/საჭიროებების განსაზღვრაა.2020 წლიდან LAG-ები აქტიურად მუშაობენ საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში.მაგალითად ხულოს LAG აქტიურად იყო ჩართული 73-მდე ადგილობრივი განვითარების ინიციატივის დაფინანსებაში.LAG-ის დახმარებით დაფინანსდა ორი სამკერვალო მაღაზია,სადაც 15-მდე ადგილობრივი ქალი დასაქმდა(EU4GEORGIA,2020). "შესაბამისად,უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი ინსტიტუტების შექმნა,რომლებიც შესაძლებელს გახდის შესანიშნავი კომუნიკაციის საშუალებას ადგილობრივ მთის თემებსა და შესაბამის პოლოტიკურ ინსტიტუტებს შორის,რათა შესაძლებელი გახდეს საუკეთესო მმართველობა". გიორგი ჟამიერაშვილი

 3. Oct 2023
  1. Die Folgen des Hamas-Überfalls auf Israel gefährden Fortschritte in der Klimapolitik massiv. Sie führen zu weiteren Vertrauensverlusten, die internationale Kooperation behindern, begünstigen Investitionen in Öl, verringern möglicherweise staatliche Ausgaben für erneuerbare Energien und könnte, wenn es zu Preiserhöhungen für Öl kommt, der Biden-Aministration in den USA innenpolitisch schaden. Ausführlicher, auf Experten gestützter Artikel in der New York Times. https://www.nytimes.com/2023/10/23/climate/gaza-war-climate-change.html

  1. Die OPEC und Russland könnten sich bei einem Treffen am Wochenende in Wien dafür entscheiden, die ölproduktion zu kürzen, um auf die sinkenden Ölpreise zu reagieren. Für den Verfall der Preise sind vor allem Konjunkturerwartungen verantwortlich. Die International Energy Agency hat gerade ihre Prognose für den ölbedarf im laufenden Jahr um 10% nach oben gesetzt. Wegen der europäischen Sanktionen verkauft Russland höhere Mengen Öl an Indien zu ermäßigten Preisen, was sich dort negativ auf den Verkauf arabischen Öls auswirkt. https://www.nytimes.com/2023/06/02/business/oil-prices-opec-plus.html

  1. Foucault notes in The History ofSexuality that the emergence, in the 19th centuiy, of medical andpsychiatric discourses defining homosexuals as a deviant classfacilitated social control, but also made possiblethe formation of a ‘reverse’ discourse: homosexuality began tospeak in its own behalf, to demand that its legitimacy or ‘naturality’be acknowledged, often in the same vocabulary, using the samecategories by which it was medically disqualified

   Group identification by non-members of that group can allow the group to anti-identify, thereby forming identity

  Tags

  Annotators

 4. Sep 2023
  1. gap junctions
   • for: gap junctions, multicellular cohesion, multicellular unity, MET, major evolutionary transition, group to individual, group glue
   • comment

    • gap junctions play a critical role in cohering a group of cells together
    • hence they might be considered a kind of "cellular glue" which fosters evolutionary fitness by incentifying individual organisms to beneficially socially interact with other individual organisms
   • question

    • do gap junctions play a role in major evolutionary transition (MET)?
   • adjacency between

    • gap junction
    • cancer
    • MET
    • individual to group
   • adjacency statement
    • gap junctions may play a role in major evolutionary transition, enabling individual cells to unite into a group, leading to the evolution of multicellular organisms. Investigate and do literature review to see if this is the case.
 5. Aug 2023
  1. In Grönland tritt die Mehrheit der Bevölkerung für die Unabhängigkeit von Dänemark ein. Man sieht Chancen, den Bergbau zu entwickeln, da Grönland über viele Bodenschätze verfügt, die für erneuerbare Energien wichtig sind. Wichtig für das Land ist auch das Abschmelzen des Nordpolareises, durch das neueSschifffahrtsrouten möglich werden. Dänemark fördert die Unabhängigkeit bisher nicht.

   https://www.liberation.fr/international/europe/lindependance-du-groenland-un-chemin-de-terres-rares-20230830_543NKUEP3FA2BA464C7HMDQTRY/

  1. Although Diller generated a lot of her own material, she elicited some gags from other writers. One of her top contributors was Mary MacBride, a Wisconsin housewife with five children. A joke obtained from another writer includes the contributor’s name on the index card with the gag.

   Not all of the jokes in Phyllis Diller's collection were written by her. Many include comic strips she collected as well as jokes written by others and sent in to her.

   One of the biggest contributors to her collection of jokes was Wisconsin housewife Mary MacBride, the mother of five children. Jokes contributed by others include their names on the individual cards.

  1. At best, we will see new forms of collaboration among large numbers of people toward beneficial ends. The most obvious example is the changing nature of responses to largescale natural disasters. Perhaps we will see this spirit of volunteer and entrepreneurial cooperation emerge to address such pressing issues as climate change (e.g., maybe, the Green New Deal will be crowdsourced)
   • for: TPF, crowdsource solutions, climate crisis - commons, polycrisis - commons, quote, quote - crowdsourcing solutions, quote Miles Fidelman, Center for Civic Networking, Protocol Technologies Group, bottom-up, collective action
   • quote
    • At best, we will see new forms of collaboration among large numbers of people toward beneficial ends.
    • The most obvious example is the changing nature of responses to largescale natural disasters.
    • Perhaps we will see this spirit of volunteer and entrepreneurial cooperation emerge to address such pressing issues as climate change
     • e.g., maybe, the Green New Deal will be crowdsourced.
   • author: Miles Fidelman
    • founder, Center for Civic Networking
    • principal, Protocol Technologies Group
 6. May 2023
  1. Related to this note:

   Haris Neophytou wants to apply a "primality sieve" (namely the sieve of Eratosthenes) to this list. I think it's so he can construct the primes that divide the order of the monster group \(M\)

  1. Trying to follow an argument given here: https://youtu.be/mFZs7uGwNBo?t=3413

   The sequence A002267 is claimed by Haris Neophytou to be the 1st 15 "super singular prime numbers" (ie, the primes that divides the order of the Monster Group). The order is the number of elements in the group.

   Note that the last 3 elements [47, 59, 71] multiply to give the number of dimensions in which the Monster group exists: 196,883.

   Neophytou believes A002267 gives a different way of looking at the monster group \(M\).

   Around 1:02:45, Neophytou says he'll start from A002822...

   (a list of numbers, \(m\text{,}\) such that \(6m - 1\) and \(6m + 1\) are twin primes)

   ... and construct "the minimal order of the monster" (what?)

 7. Apr 2023
  1. Only small tidbits of math remain unresolved for Rubik’s Cube. While God’s number is 20, it’s unknown exactly how many of the 43,252,003,274,489,856,000 combinations require a whole 20 moves to be solved.

   We've got solutions for the number of configurations there are to solve a Rubic's cube with from 1 move up to 15, but we don't know how many cube configurations there are that can be solved with 16-20 moves.

   • Example: the number of positions that require exactly one move solve them is 18, which is counted by multiplying the six faces and each of the three ways they can be twisted.
 8. Mar 2023
  1. In the fall of 2015, she assigned students to write chapter introductions and translate some texts into modern English.

   Perhaps of interest here, would not be a specific OER text, but an OER zettelkasten or card index that indexes a variety of potential public domain or open resources, articles, pieces, primary documents, or other short readings which could then be aggregated and tagged to allow for a teacher or student to create their own personalized OER text for a particular area of work.

   If done well, a professor might then pick and choose from a wide variety of resources to build their own reader to highlight or supplement the material they're teaching. This could allow a wider variety of thinking and interlinking of ideas. With such a regiment, teachers are less likely to become bored with their material and might help to actively create new ideas and research lines as they teach.

   Students could then be tasked with and guided to creating a level of cohesiveness to their readings as they progress rather than being served up a pre-prepared meal with a layer of preconceived notions and frameworks imposed upon the text by a single voice.

   This could encourage students to develop their own voices as well as to look at materials more critically as they proceed rather than being spoon fed calcified ideas.

  1. That from and after the first day of January, one thousand eight hundred and eight, it shall not be lawful to import or bring into the United States or the territories thereof from any foreign kingdom, place, or country, any negro, mulatto, or person of colour, with intent to hold, sell, or dispose of such negro, mulatto, or person of colour, as a slave, or to be held to service or labour.

   This was an Act happening in 1808 which was act passed to prohibit the importation of slavery. Slave labor was intended to be stopped, Though we can see a different style of slave labor, which happen due to Jim crow laws. This document also talks about the ban of importation of slaves into foreign kingdoms and the use of slave labor of color. Though this act was not necessarily since the use of slave carry on in the united states just in a different way. Also when it comes to foreign kingdoms we see people like King Leopold still using Slave labor which took awhile before it was stopped.

  1. Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch : AGATE

   I recall that the Oxford English Dictionary was also compiled using a slip box method of sorts, and more interestingly it was a group effort.

   Similarly Wordnik is using Hypothes.is to recreate these sorts of patterns for collecting words in context on digital cards.

   Many encyclopedias followed this pattern as did Adler's Syntopicon.

 9. Feb 2023
 10. tantek.com tantek.com
  Five years ago last Monday, the @W3C Social Web Working Group officially closed^1. Operating for less than four years, it standardized several foundations of the #fediverse & #IndieWeb: #Webmention #Micropub #ActivityStreams2 #ActivityPub Each of these has numerous interoperable implementations which are in active use by anywhere from thousands to millions of users. Two additional specifications also had several implementations as of the time of their publication as W3C Recommendations (which you can find from their Implementation Reports linked near the top of each spec). However today they’re both fairly invisible "plumbing" (as most specs should be) or they haven’t picked up widespread use like the others: #LinkedDataNotifications (LDN) #WebSub To be fair, LDN was only one building block in what eventually became SoLiD^2, the basis of Tim Berners–Lee’s startup Inrupt. However, in the post Elon-acquisition of Twitter and subsequent Twexodus, as Anil Dash noted^3, “nobody ran to the ’web3’ platforms”, and nobody ran to SoLiD either. The other spec, WebSub, was roughly interoperably implemented as PubSubHubbub before it was brought to the Social Web Working Group. Yet despite that implementation experience, a more rigorous specification that fixed a lot of bugs, and a test suite^4, WebSub’s adoption hasn’t really noticeably grown since. Existing implementations & services are still functioning though. My own blog supports WebSub notifications for example, for anyone that wants to receive/read my posts in real time. One of the biggest challenges the Social Web Working Group faced was with so many approaches being brought to the group, which approach should we choose? As one of the co-chairs of the group, with the other co-chairs, and our staff contacts over time, we realized that if we as chairs & facilitators tried to pick any one approach, we would almost certainly alienate and lose more than half of the working group who had already built or were actively interested in developing other approaches. We (as chairs) decided to do something which very few standards groups do, and for that matter, have ever done successfully. From 15+ different approaches, or projects, or efforts that were brought^5 to the working group, we narrowed them down to about 2.5 which I can summarize as: 1. #IndieWeb building blocks, many of which were already implemented, deployed, and showing rough interoperability across numerous independent websites 2. ActivityStreams based approaches, which also demonstrated implementability, interoperability, and real user value as part of the OStatus suite, implemented in StatusNet, Identica, etc. 2.5 "something with Linked Data (LD)" — expressed as a 0.5 because there wasn’t anything user-visible “social web” with LD working at the start of the Working Group, however there was a very passionate set of participants insisting that everything be done with RDF/LD, despite the fact that it was less of a proven social web approach than the other two. As chairs we figured out that if we were able to help facilitate the development of these 2.5 approaches in parallel, nearly everyone who was active in the Working Group would have something they would feel like they could direct their positive energy into, instead of spending time fighting or tearing down someone else’s approach. It was a very difficult social-technical balance to maintain, and we hit more than a few bumps along the way. However we also had many moments of alignment, where two (or all) of the various approaches found common problems, and either identical or at least compatible solutions. I saw many examples where the discoveries of one approach helped inform and improve another approach. Developing more than one approach in the same working group was not only possible, it actually worked. I also saw examples of different problems being solved by different approaches, and I found that aspect particularly fascinating and hopeful. Multiple approaches were able to choose & priortize different subsets of social web use-cases and problems to solve from the larger space of decentralized social web challenges. By doing so, different approaches often explored and mapped out different areas of the larger social web space. I’m still a bit amazed we were able to complete all of those Recommendations in less than four years, and everyone who participated in the working group should be proud of that accomplishment, beyond any one specification they may have worked on. With hindsight, we can see the positive practical benefits from allowing & facilitating multiple approaches to move forward. Today there is both a very healthy & growing set of folks who want simple personal sites to do with as they please (#IndieWeb), and we also have a growing network of Mastodon instances and other software & services that interoperate with them, like Bridgy Fed^6. Millions of users are posting & interacting with each other daily, without depending on any large central corporate site or service, whether on their own personal domain & site they fully control, or with an account on a trusted community server, using different software & services. Choosing to go from 15+ down to 2.5, but not down to 1 approach turned out to be the right answer, to both allow a wide variety^7 of decentralized social web efforts to grow, interoperate via bridges, and frankly, socially to provide something positive for everyone to contribute to, instead of wasting weeks, possibly months in heated debates about which one approach was the one true way. There’s lots more to be written about the history of the Social Web Working Group, which perhaps I will do some day. For now, if you’re curious for more, I strongly recommend diving into the group’s wiki https://www.w3.org/wiki/Socialwg and its subpages for more historical details. All the minutes of our meetings are there. All the research we conducted is there. If you’re interested in contributing to the specifications we developed, find the place where that work is being done, the people actively implementing those specs, and even better, actively using their own implementations^8. You can find the various IndieWeb building blocks living specifications here: * https://spec.indieweb.org/ And discussions thereof in the development chat channel: * https://chat.indieweb.org/dev If you’re not sure, pop by the indieweb-dev chat and ask anyway! The IndieWeb community has grown only larger and more diverse in approaches & implementations in the past five years, and we regularly have discussions about most of the specifications that were developed in the Social Web Working Group. This is day 33 of #100DaysOfIndieWeb #100Days ← Day 32: https://tantek.com/2023/047/t1/nineteen-years-microformats → 🔮 Post Glossary: ActivityPub https://www.w3.org/TR/activitypub/ ActivityStreams2 https://www.w3.org/TR/activitystreams-core/ https://www.w3.org/TR/activitystreams-vocabulary/ Linked Data Notifications https://www.w3.org/TR/ldn/ Micropub https://micropub.spec.indieweb.org/ Webmention https://webmention.net/draft/ WebSub https://www.w3.org/TR/websub/ References: ^1 https://www.w3.org/wiki/Socialwg ^2 https://www.w3.org/wiki/Socialwg/2015-03-18-minutes#solid ^3 https://mastodon.cloud/@anildash/109299991009836007 ^4 https://websub.rocks/ ^5 https://indieweb.org/Social_Web_Working_Group#History ^6 https://tantek.com/2023/008/t7/bridgy-indieweb-posse-backfeed ^7 https://indieweb.org/plurality ^8 https://indieweb.org/use_what_you_make - Tantek
  1
  1. Wordcraft shined the most as a brainstorming partner and source of inspiration. Writers found it particularly useful for coming up with novel ideas and elaborating on them. AI-powered creative tools seem particularly well suited to sparking creativity and addressing the dreaded writer's block.

   Just as using a text for writing generative annotations (having a conversation with a text) is a useful exercise for writers and thinkers, creative writers can stand to have similar textual creativity prompts.

   Compare Wordcraft affordances with tools like Nabokov's card index (zettelkasten) method, Twyla Tharp's boxes, MadLibs, cadavre exquis, et al.

   The key is to have some sort of creativity catalyst so that one isn't working in a vacuum or facing the dreaded blank page.

 11. Jan 2023
  1. In the Beartooth Mountains, the Madison Group represents an essentially uninterrupted sequence of sedimentation that began in Kinderhookian time and continuedinto the early Meramecian. This sequence is boundedbelow by an unconformity that separates it from the underlying Three Forks Formation of Late Devonian age andis terminated by an unconformity that separates it fromthe overlying Amsden Formation whose lowest beds weredeposited during Meramecian or Chesterian time

   Important

  Tags

  Annotators

  1. In particular Erwin Schrödinger is said (Wigner (1981)) to have spoken of the Gruppenpest (German for “plague of group theory”) which ought to be abandoned. In his autobiography John Slater, an MIT physicist, claimed: It was at this point that Wigner, Hund, Heitler, and Weyl entered the picture with their “Gruppenpest”: the pest of the group theory… The authors of the “Gruppenpest” wrote papers which were incomprehensible to those like me who had not studied group theory, in which they applied these theoretical results to the study of the many electron problem. The practical consequences appeared to be negligible, but everyone felt that to be in the mainstream one had to learn about it. Yet there were no good texts from which one could learn group theory. It was a frustrating experience, worthy of the name of a pest. I had what I can only describe as a feeling of outrage at the turn which the subject had taken… As soon as this [Slaters] paper became known, it was obvious that a great many other physicists were as disgusted as I had been with the group-theoretical approach to the problem. As I heard later, there were remarks made such as “Slater has slain the ‘Gruppenpest’”. I believe that no other piece of work I have done was so universally popular.

   Gruppenpest, a word of German origin, which has also entered into English to mean "the plague of group theory" and group theorists (mathematicians) who were applying abstract algebra to physics and quantum mechanics in the mid-twentieth century.

   via https://ncatlab.org/nlab/show/Gruppenpest

  1. I have a bit of a soft spot for Niklas Luhmann ever since David Seidl introduced me to his ideas. I think it was at an EGOS conference in the early 2000s.

   https://petersmith.org/blog/2022/12/10/zettelkasten/

   Peter Smith was introduced to Niklas Luhmann at an European Group for Organizational Studies (EGOS) Conference in the early 2000s, ostensibly a business related group.


   I came across this via an IndieWeb reference and webmention.

  1. But keeping a notebook with someone else is hard. The few times I’ve tried with people not married to me, the notebooks have degenerated into slums. People will usually build their own corners, afraid to mess with the words others have put in. And so the thoughts are not properly integrated, they just sprawl, and are not tended to with love. And if someone does try to integrate the collective thoughts, if someone edits other people’s notes when they are away—well, there are few things as frustrating as having someone mess up your structure of thought so it becomes less useful to you.

   Shared group note taking can be difficult as the notes one makes are often very personal and geared toward one's own particular path and needs.

   Group note taking may be easier within a marriage or a company or custom group (particularly as actors are closer to each other in a shared unit) as actors are striving to increase both their shared context as well as their shared priorities and goals.

 12. Dec 2022
  1. 3NO SELF PROMOTION, RECRUITING, OR DM SPAMMINGMembers love our group because it's SAFE. We are very strict on banning members who blatantly self promote their product or services in the group OR secretly private message members to recruit them.
  2. 2NO POST FROM FAN PAGES / ARTICLES / VIDEO LINKSOur mission is to cultivate the highest quality content inside the group. If we allowed videos, fan page shares, & outside websites, our group would turn into spam fest. Original written content only
  3. 1NO POSTING LINKS INSIDE OF POST - FOR ANY REASONWe've seen way too many groups become a glorified classified ad & members don't like that. We don't want the quality of our group negatively impacted because of endless links everywhere. NO LINKS
  1. nd that brings us to the fourth group, which I believe you and I are part of or, would like to think so. I call them the Arcadians. Now the Arcadians think long term how do we build a new society that is genuinely wise?

   !- Fourth group : definition - Arcadians - long term thinkers concerned with building a new society based on collective wisdom

  2. is the prepper community. What are the short term needs of society? The next one to five years in a seasonal perspective. How do we get our food? How do we maintain our water? How do we manage our medical problems and disease? How do we manufacture our pharmaceuticals?

   !- Third group : definition - Realists - these are preppers focused on solutions for survive the short term, like the next 5 years

  3. I was talking to a friend of ours Steve Keen and he actually pointed this out to me. The second group is the Vikings. The Vikings are the group of people who are not interested in doing the work to create a new system. They understand the old system's coming apart, but they will take what they want while they can.

   !- second group : definition - Vikings - Understand things are falling apart but focused on maximizing self benefit during this upheavals

  4. So the four social groups, they're all paradigms. Like when you go meet with like-minded people, so there's four groups. The first group is the group I call the old school

   !- definition : first group - old school - still believe in and invested in the system which brought us to the polycrisis - the crisis is short term and we will solve it using the same approach - BAU dismissive of any major existential problem, no doom mongering and are stubbornly adherent to what has worked in the past - at worst, climate denialism and at best, green growth - currently 66% to 75% of all people

  1. Small Group Discussions

   As a student myself I enjoy engaging in group discussions in class because I like to talk and hear other people's opinion on things. This active learning strategy will not only allow the lesson to become more interesting to the students and give them the chance to learn more but it develops their teamwork skills, public speaking and opens their minds to thinking outside the box.

   Small Group Discussions helps the students to share with a group where there won't be too much difference in opinion, but they will be able to foster skills that will benefit them in the workforce. The use of roles such as speaker, and scribe provides the students with the right opportunity to improve on/ find their strengths.

 13. Nov 2022
  1. Large Group Discussions

   Having large groups discussions has several benefits for both lecturers and students. It requires greater involvement from the students than a typical lecture would need. It offers a low-pressure setting for evaluating learner knowledge and exemplifies the value of cooperation and shared knowledge building. Clear instructions are the first step in a successful large group discussion. This should include strategies to start conversation, encourages task understanding, and gives enough time for summary and review.

   Start by clearly defining the activity, such as how much time will be allotted for discussion and summarizing. Leaving enough time for summarizing at the end of a large group discussion is important. Before your session ends, make sure you have gone over your main points.

  1. Meta-analysis statistical procedures provide a measure of the difference between two groups thatis expressed in quantitative units that are comparable across studies

   The units are only "comparable across studies" if there weren't any mishaps (eg, clinical or methodological heterogeneity). If there's clinical heterogeneity, then we're probably comparing apples to oranges (ie, either participants, interventions, or outcomes are different among studies). If there's methodological heterogeneity, then that means there's a difference in study design

  2. Paper gives surprisingly good overview of models of learning within the cognitive sciences up to 2008. Attempts to dispel myths and summarize the literature on multimodal learning. Link to paper on Semantic Scholar

  3. Multimodal Learning Through Media:What the Research Says

   A white paper written by Metiri Group commissioned by Cisco in 2008. I came here to fact check some claims on this YT video about a "Feynman Technique 2.0".

   The claims were that

   1. direct hands-on experience in unimodal learning is (on average) inferior to multi-modal learning that wasn't hand-on. viz., for "basic concepts", a more abstract learning model is better

   2. "Once you get into higher-order concepts then hand-on experience is better"

   Page 13 was displayed while making these claims.

   These claims still need to be verified.

  1. You need to be in the triplescripts.org group to see this annotation.

   Membership is semi-private, but only as a consequence of current limitations of the Hypothes.is service.

   A copy of this annotation has been published in the Hypothes.is Public stream, which explains in detail that anyone is permitted to join.

 14. Oct 2022
  1. Mead (1934) suggests that an individual’s identity is created by the degree to which that person absorbs the values of their community, summarized in the phrase “self reflects society.” Snow (2001) also argues that identity is largely constructed socially and includes, as well as Mead’s sense of belonging, a sense of difference from other communities. Identity is seen as a shared sense of “we-ness” developed through shared attributes and experiences and in contrast to one or more sets of others.

   Consider in reference to the faculty/staff divide, to arguments over Faculty Status, to contingency, etc.

  1. The Engelbart story is also a wonderful case study in collaborative innovation, and the strange tendency of certain places at certain moments in time to produce a disproportionate number of new ideas:A few decades ago, the musician and artist Brian Eno coined a term to describe the collective IQ of creative hubs at their peak: Florence in the 1500s, Harlem in the 1920s. He called that group creativity “scenius”.
  1. Much like Umberto Eco (How to Write a Thesis), in the closing paragraphs of his essay, Goutor finally indicates that note cards can potentially be reused for multiple projects because each one "contains a piece of information which does not depend on a specific context for its value." While providing an example of how this might work, he goes even further by not only saying that "note-cards should never be discarded" but that they might be "recycled" by passing them on to "another interested party" while saying that their value and usefulness is dependent upon how well they may have adhered to some of the most basic note taking methods. (p35)

   Link to: https://hypothes.is/a/jqug2tNlEeyg2JfEczmepw

  1. Further, Deutsch triedto instill a certain chronological, geographical and thematic method of organization. Butthis arrangement is also a stumbling block to anyone who might want to use it, includingDeutsch. ACCUSATIONS AGAINST THE JEWS (489 cards), for instance, presents an array ofevents organized not by date but in a surprisingly unsystematic alphabetical order. Insteadof indicating when such accusations were more or less prevalent, which could only beindicated by reorganizing cards chronologically, the default alphabetical sorting, whichshows instances in disparate locations like London (in May, 1921) alongside Sziget,Hungary (from 1867), gives the impression that such anti-Jewish events were everywhere.And even this organization was chaotic. The card on Sziget is actually listed under‘Marmaros’, the publication with which the card’s text began, and an immediately pre-ceding card is ordered based on its opening ‘A long list of accusations . . . ’, not thereference to its source: Goethe’s Das Jahrmarketsfest zu Plundersweilern.

   Lustig provides a description of some of the order of Gotthard Deutsch's zettelkasten. Most of it seemed to have been organized by chronological, geographical and thematic means, but often there was chaos. This could be indicative of many things including broad organization levels, but through active use, he may have sorted and resorted cards as needs required. Upon replacing cards he may not have defaulted to some specific order relying on the broad levels and knowing what state he had left things last. Though regular use, this wouldn't concern an individual the way it might concern outsiders who may not understand the basic orderings (as did Lustig) or be able to discern and find things as quickly as he may have been able to.

 15. Sep 2022
 16. Aug 2022
  1. John Bye [@_johnbye]. (2021, October 6). The new covid sceptic All Party Parliamentary Group on Pandemic Response and Recovery is backed by Gupta and Heneghan’s Collateral Global to the tune of over £30,000. £5,000 in financial benefits plus £25,501—£27,000 benefits in kind (CG is acting as their secretariat). Https://t.co/qll20Sg9aA [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/_johnbye/status/1445867760819396608

  1. Anthony Costello. (2022, February 24). The risks of cognitive symptoms lasting at least 12 MONTHS were much higher in the infected group. 4.8x higher for fatigue, 3.2x for brain fog, 5.3x for poor memory, and an incredible 51x for altered taste and smell. We need data on children, but it could easily be similar. (17) https://t.co/JC1qYyW2Xc [Tweet]. @globalhlthtwit. https://twitter.com/globalhlthtwit/status/1496957266016313348

  1. is not the purpose of thisessay to analyze natural horror, but only art-horror- "horror," that is, as it serves to namea cross-art genre whose existence is alreadyrecognized in ordinary language.

   Differenz ist nicht ganz klar. Ist ein Haunted House "natural" oder "art?" Man wird von einem echten Mensch beschreckt, aber dieser Mensch ist ein Spieler.

 17. Jul 2022
 18. Jun 2022
  1. Third, sharing our ideas with others introduces a major element ofserendipity

   There is lots of serendipity here, particularly when people are willing to either share their knowledge or feel compelled to share it as part of an imagined life "competition" or even low forms of mansplaining, though this last tends to be called this when the ultimate idea isn't serendipitous but potentially so commonly known that there is no insight in the information.

   This sort of "public serendipity" or "group serendipity" is nice because it means that much of the work of discovery and connecting ideas is done by others against your own work rather that you sorting/searching through your own more limited realm of work to potentially create it.

   Group focused combinatorial creativity can be dramatically more powerful than that done on one's own. This can be part of the major value behind public digital gardens, zettelkasten, etc.

 19. May 2022
  1. Here's a link to the penultimate draft (not for citation): https://www.academia.edu/46814693/The_Signaling_Function_of_Sharing_Fake_Stories

   This broad thesis sounds to me like something I've read before, perhaps in George Lakoff about people signaling group membership or perhaps people with respect to their voting tendencies. The question isn't who should I vote for specifically, but who would someone like me (ie. who would my group, my tribe) vote for?

   This sort of phenomena is likely easier to see/show in sports fans who will tell blatant untruths or delude themselves about the teams of which they are fans.The team winning at all costs will cause them to put on blinders.

   A particular recent example of something like this with relation to what might otherwise be a logical business decision is seen in incoming Amazon CEO Andy Jassy nixing the idea of building in Philadelphia due to his own NFL fandom https://www.phillyvoice.com/amazon-hq2-philly-eagles-giants-rivalry-andy-jassy-jeff-bezos-amazon-unbound/

   Why would someone make a potential multi-million dollar decision over their sports preference?

 20. Apr 2022
  1. Assigning group grades without attempting to distinguish between individual members of the group is both unfair and deleterious to learning and may in some circumstances even be illegal (Kagan, 1997; Millis & Cottell, 1998).

  1. Researchdemonstrates that students who engage in active learning acquire a deeperunderstanding of the material, score higher on exams, and are less likely to failor drop out.

   Active learning is a pedagogical structure whereby a teacher presents a problem to a group of students and has them (usually in smaller groups) collectively work on the solutions together. By talking and arguing amongst themselves they actively learn together not only how to approach problems, but to come up with their own solutions. Teachers can then show the correct answer, discuss why it was right and explain how the alternate approaches may have gone wrong. Research indicates that this approach helps provide a deeper understanding of the materials presented this way, that students score higher on exams and are less likely to either fail or drop out of these courses.

   Active learning sounds very similar to the sorts of approaches found in flipped classrooms. Is the overlap between the two approaches the same, or are there parts of the Venn diagrams of the two that differ, and, if so, how do they differ? Which portions are more beneficial?

   Does this sort of active learning approach also help to guard against "group think" as the result of comparing solutions from various groups? How might this be applied to democracy? Would separate versions of committees that then convene to compare notes and come up with solutions improve the quality of solutions?

  2. Humans’ tendency to“overimitate”—to reproduce even the gratuitous elements of another’s behavior—may operate on a copy now, understand later basis. After all, there might begood reasons for such steps that the novice does not yet grasp, especially sinceso many human tools and practices are “cognitively opaque”: not self-explanatory on their face. Even if there doesn’t turn out to be a functionalrationale for the actions taken, imitating the customs of one’s culture is a smartmove for a highly social species like our own.

   Is this responsible for some of the "group think" seen in the Republican party and the political right? Imitation of bad or counter-intuitive actions outweights scientifically proven better actions? Examples: anti-vaxxers and coronavirus no-masker behaviors? (Some of this may also be about or even entangled with George Lakoff's (?) tribal identity theories relating to "people like me".

   Explore this area more deeply.

   Another contributing factor for this effect may be the small-town effect as most Republican party members are in the countryside (as opposed to the larger cities which tend to be more Democratic). City dwellers are more likely to be more insular in their interpersonal relations whereas country dwellers may have more social ties to other people and groups and therefor make them more tribal in their social interrelationships. Can I find data to back up this claim?

   How does link to the thesis put forward by Joseph Henrich in The WEIRDest People in the World: How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous? Does Henrich have data about city dwellers to back up my claim above?

   What does this tension have to do with the increasing (and potentially evolutionary) propensity of humans to live in ever-increasingly larger and more dense cities versus maintaining their smaller historic numbers prior to the pre-agricultural timeperiod?

   What are the biological effects on human evolution as a result of these cultural pressures? Certainly our cultural evolution is effecting our biological evolution?

   What about the effects of communication media on our cultural and biological evolution? Memes, orality versus literacy, film, radio, television, etc.? Can we tease out these effects within the socio-politico-cultural sphere on the greater span of humanity? Can we find breaks, signs, or symptoms at the border of mass agriculture?


   total aside, though related to evolution: link hypercycles to evolution spirals?

  1. Dr Duncan Robertson [@Dr_D_Robertson]. (2021, October 29). ONS Covid survey. 2% of the population +ve. “The percentage of people testing positive for COVID-19 increased for all age groups, except for those in school Year 12 to those aged 34 years, where the trend was uncertain in the week ending 22 October 2021” https://ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveypilot/29october2021 https://t.co/1n9KVq6wDT [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/Dr_D_Robertson/status/1454050450106376192

 21. Mar 2022
  1. sh-h-d

   I really was surprised that the writer will actually mention the roots of an Arabic word. I don't understand why the writer mentioned the roots while talking about war

  1. Welcome To 3D Pools and Landscape, the Best Pool Builder in the Katy´s and Houston Area

   I wasnt able to find anything in this article that can relate to my group project with the topic bail reform since this article is about a pool design and landscaping service.

 22. Feb 2022
  1. a place that transvestites are drawn to ... probably for narcotics use

   This connects with my group project because it relates to the nypd. If the bail reform laws were in place during this time all of the people arrested in this would be out on bail.

  1. When an appraiser lowballs the value of a home simply because a Black family owns it, you are effectively committing grand larceny. You are robbing people of thousands, if not hundreds of thousands, of dollars. And it happens all the time.

   If the size and quality and everything else about a home is the same as another home, but the only difference is that its in a black neighborhood feels way too close to redlining, which the fair housing act makes illegal

 23. Jan 2022
  1. Whether it's due to institutional negligence or defiance, it seems that for now, the image is here to stay.

   This image shows how permanent things on the internet now can be.

 24. Dec 2021
  1. Office of the Memoriali

   This was a tricky one to find due to when the Memoriali was set up and likely issues from translation and the possibility that the office has changed its name or has been absorbed into something else.

   At the time, Bologna had the Libri Memoriali set up where notaries had to register articles with a value of 20 Lire or more to it. The term itself likely means "memorial books" if google translate is correct.

   With this, it is likely to assume that the Office of the Memoriali was likely a place to register wills, death certificates, etc. for official legal records.

   https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1384&context=rmmra

 25. Nov 2021
 26. Oct 2021
  1. While I think that there is something to embrace and retain in the idea of a bio-logic of the conditions of possibility of a normatively oriented form of life and even in the concept of a transcendental we, I have argued in a number of places that the only empirically, theoretically and phenomenologically adequate way for achieving something along these lines is by focusing, not on the idea of the individual, but rather on the emergence by 'natural detachment' of the normatively integrated hominin group.[6]

   Moss states the point at which he disagrees with Plessner.

  1. Team syntegrity and democratic group decision making: theory and practice

   Team Syntegrity

   Stafford Beer created Team Syntegrity as a methodology for social interaction that predisposes participants towards shared agreement among varied and sometimes conflicting interests, without compromising the legitimate claims and integrity of those interests. This paper outlines the methodology and the underlying philosophy, describing several applications in a variety of countries and contexts, indicating why such an approach causes us to re-think more traditional approaches to group decision processes, and relating Team Syntegrity to other systems approaches.

   Shared by Kirby Urner in the Trimtab Book Club

 27. Sep 2021
  1. For the Stop Reset Go project, we are exploring how we achieve a group flow state that can connect us in an experience of deep humanity as we engage in a process of human inner transformation and social outer transformation. The goal of the project is bottom-up whole system change.

   The concept of a builders collective is to document what people are already doing to build a world that works for 100% of life.

  1. This is the theory of the extended mind, introduced more than two decades ago by the philosophers Andy Clark and David Chalmers. A 1998 article of theirs published in the journal Analysis began by posing a question that would seem to have an obvious answer: “Where does the mind stop and the rest of the world begin?” They went on to offer an unconventional response. The mind does not stop at the usual “boundaries of skin and skull,” they maintained. Rather, the mind extends into the world and augments the capacities of the biological brain with outside-the-brain resources.

   https://icds.uoregon.edu/wp-content/uploads/2014/06/Clark-and-Chalmers-The-Extended-Mind.pdf

   Where does the mind stop and the rest of the world begin?

   There seems to be a parallel between this question and that between the gene and the body. Evolution is working at the level of the gene, but the body and the environment are part of the extended system as well. Link these to Richard Dawkins idea of the extended gene and ideas of group selection.

   Are there effects to be seen on the evolutionary scale of group selection ideas with respect to the same sorts of group dynamics like the minimal group paradigm? Can the sorts of unconscious bias that occur in groups be the result of individual genes? This seems a bit crazy, but potentially worth exploring if there are interlinked effects based on this analogy.

  2. The minds of other people can also supplement our limited individual memory. Daniel Wegner, a psychologist at Harvard, named this collective remembering “transactive memory.” As he explained it, “Nobody remembers everything. Instead, each of us in a couple or group remembers some things personally — and then can remember much more by knowing who else might know what we don’t.” A transactive memory system can effectively multiply the amount of information to which an individual has access. Organizational research has found that groups that build a strong transactive memory structure — in which all members of the team have a clear and accurate sense of what their teammates know — perform better than groups for which that structure is less defined.

   Transactive memory is how a group encodes, stores, and shares knowledge. Members of a group may be aware of the portions of knowledge that others possess which can make them more efficient.

   How can we link this to Cesar Hidalgo's ideas about the personbyte, etc.?

   How would this idea have potentially helped oral cultures?

   She uses the example of a trauma resuscitation team helping to shorten hospital stays, but certainly there are many examples in the corporate world where corporate knowledge is helpful in decreasing time scales for particular outcomes.

  3. One last resource for augmenting our minds can be found in other people’s minds. We are fundamentally social creatures, oriented toward thinking with others. Problems arise when we do our thinking alone — for example, the well-documented phenomenon of confirmation bias, which leads us to preferentially attend to information that supports the beliefs we already hold. According to the argumentative theory of reasoning, advanced by the cognitive scientists Hugo Mercier and Dan Sperber, this bias is accentuated when we reason in solitude. Humans’ evolved faculty for reasoning is not aimed at arriving at objective truth, Mercier and Sperber point out; it is aimed at defending our arguments and scrutinizing others’. It makes sense, they write, “for a cognitive mechanism aimed at justifying oneself and convincing others to be biased and lazy. The failures of the solitary reasoner follow from the use of reason in an ‘abnormal’ context’” — that is, a nonsocial one. Vigorous debates, engaged with an open mind, are the solution. “When people who disagree but have a common interest in finding the truth or the solution to a problem exchange arguments with each other, the best idea tends to win,” they write, citing evidence from studies of students, forecasters and jury members.

   Thinking in solitary can increase one's susceptibility to confirmation bias. Thinking in groups can mitigate this.

   How might keeping one's notes in public potentially help fight against these cognitive biases?

   Is having a "conversation in the margins" with an author using annotation tools like Hypothes.is a way to help mitigate this sort of cognitive bias?

   At the far end of the spectrum how do we prevent this social thinking from becoming groupthink, or the practice of thinking or making decisions as a group in a way that discourages creativity or individual responsibility?

  1. Kevin Marks talks about the bridging of new people into one's in-group by Twitter's retweet functionality from a positive perspective.

   He doesn't foresee the deleterious effects of algorithms for engagement doing just the opposite of increasing the volume of noise based on one's in-group hating and interacting with "bad" content in the other direction. Some of these effects may also be bad from a slow brainwashing perspective if not protected for.

  2. https://youtu.be/qYsMtroVLeA?t=287

   The big thing that I want to talk about here is out groups. This is a phenomenon that we that we see, which is that it's very very easy for people to decide that someone else is not like them they're different and they should be shunned and talked about.

   This is the minimal group paradigm. Thanks to Rashmi for giving that term. [It] says the smallest possible difference will be magnified into in group and an outgroup. Kevin Marks, Web 2.0 Expo NY 09: "...New Words You Need to Know to Understand the Web"

   Perhaps we can decrease the levels of fear and racism in our society by tummelling? By bringing in outsiders, treating them with dignity and respect within your own group of friends, you can help to normalize their presence by decreasing the irrational fears that others have built up and carry with them about these supposed outsiders.

  1. Die Bewertung der direkten Gefährdung durch Laserstrahlung erfolgt mithilfe des Vergleichs der Exposition durch die Laserstrahlung von Auge oder Haut mit den jeweiligen Expositionsgrenzwerten, welche eine Grenze für einen Augen- oder Hautschaden darstellen.

   Was kann ich aus dieser Information lernen?

  2. Bewertung der direkten Gefährdung durch Laserstrahlung erfolgt mithilfe des Vergleichs der Exposition durch die Laserstrahlung

   Noch ein wichtiger Kommentar

 28. Aug 2021
 29. Jul 2021
 30. Jun 2021